Indholdsfortegnelse
1. Førstegradsfunktioner: Forskrift, kendetegn og graf

Redegør herunder for, hvordan forskriften for en førstegradsfunktion ser ud i sin generelle form, og hvad der kendetegner en førstegradsfunktion.

Forklar, hvad de to tal a og b står for i den lineære funktion, og vis med grafiske eksempler, hvordan forskellige værdier af de to tal giver forskellige placeringer af funktionens graf.

2. Bestemmelse af forskrift for en lineær funktion ud fra 2 punkter.

Forklar, hvordan man ud fra to kendte punkter på en graf for en lineær funktion kan bestemme en forskrift for funktionen. Det er vigtigt at du skriver formler og viser hvordan de bruges - gerne vha. selvvalgte eksempler. Du skal desuden vise, hvordan man kan tegne grafen og aflæse forskriften.

Bevis formlerne til bestemmelse af a og b. Denne del af afleveringen kan med fordel laves som en videoaflevering.

3. Regler for løsning af ligninger.

Forklar om reglerne for at løse ligning. Vis eller forklar herunder, hvordan man ganger ind i parenteser og hæver minusparenteser.

4. Stykkevis definerede funktioner

Gør rede for, hvad der menes med, at en funktion er stykkevis defineret.

Uddrag
1. Førstegradsfunktioner: Forskrift, kendetegn og graf Redegør herunder for, hvordan forskriften for en førstegradsfunktion ser ud i sin generelle form, og hvad der kendetegner en førstegradsfunktion.

- Forskriften for en lineær funktion er: F(x)=ax+b - Hvis man skal se om det er en lineær funktion, kan man kigge efter om det er en ret linje.

- En ret linje kan gå alle mulige veje, og have både en positiv og negativ hældning.

- En førstegradsfunktion kan laves på 4 forskellige måder, forkskrift, graf, sildeben og tekst.