Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Hvad er forskellen på diskrete/ugrupperede variable og grupperede variable?
b) Gør rede for begreberne hyppighed, frekvens og summeret frekvens.
- Hyppighed:
- Frekvens:
- Summeret frekvens:
c) Hvilke diagrammer benyttes til at illustrerer fordelingen af diskrete/ugrupperede variable
og hvad viser de?
d) Angiv formlen for at beregne middelværdien for diskrete variable.
e) Redegør for variationsbredde, kvartils bredde og standardafvigelse.
- Variationsbredde:
- Kvartils bredde:
- Standardafvigelse:

Indekstal
a ) Beskriv fordelen ved at bruge indekstal, og redegør for begrebet basistal(basisår)
b) Angiv formlen for at beregne indekstallet for et givet år.
c)Angiv formlen til at bestemme talværdien for et givet år.
d) Forklar forskellen mellem en ændring i procent og en ændring i procent-point(formler).

Opgave 2
a) Gruppér tiderne i intervaller. Begynd med intervallet ]20; 24].
b) Opstil et skema for fordelingen med de grupperede tider. Skemaet skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at kunne svare på spørgsmål d).
c) Tegn fordelingens søjlediagram og sumkurve.
- Sumkurve:
- Søjlediagram:
d) Bestem:

Opgave 3
a) Udfyld de tomme felter i skemaet.
b) Hvad kan du læse ud af indekset for 2006, der er 106,3?
c) Hvad kan du læse ud af det indeks, du har beregnet for 2005?
d) Hvor mange procent steg prisen fra 2004 til 2007?

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Hvad er forskellen på diskrete/ugrupperede variable og grupperede variable? Forskellen på diskrete variable og grupperede variable er at ved diskrete er alle observationerne listet, hvor der derefter er hver enkel hyppighed.

Ved grupperede variable derimod er observationerne angivet i tidsintervaller, hvor hyppigheden for hele intervallet er angivet efterfølgende.

Hvis man har mange intervaller, er det nemmere at bruge grupperede variable da man kan dele observationerne op i flere grupper, og dermed gøre det mere overskueligt.