Stereotyper | Noter

Indledning
I forbindelse med social perception benytter vi os af stereotyper. Stereotyper er forestillinger, vi har, om hvordan mennesker, der tilhører forskellige grupper eller kategorier, typisk er eller opfører sig.

Man kan tale om bestemte kønsstereotyper, der indeholder billeder af, hvordan henholdsvis mænd og kvinder typisk er.

Man kan tale om aldersstereotyper, der indeholder forestillinger om, hvordan unge typisk er, eller hvor¬dan ældre mennesker typisk er.

Når vi møder mennesker, og vi bestemmer dem som tilhørende en bestemt gruppe eller kategori, farver stereotyperne vores opfattelse af og forventninger til dem.

Stereotyper kan vi forstå som kognitive skemaer, vi benytter til social perception. Det er top down-pro¬ces¬ser, vi bruger i det sociale liv til at gøre vores møder med andre mennesker overskuelige. De fortæller os noget om, hvad vi kan forvente af andre.

Uddrag
For det andet kan stereotyper være decideret forkerte, fordi vi ser sammenhænge, hvor der ikke er sam¬men-hænge.

Hvis vi i en nyhedsudsendelse har hørt, at en person fra en minoritetsgruppe, som vi sjældent møder, har begået et mord, kan det måske betyde, at vi former en stereotyp opfattelse af, at vi skal passe på, hvis vi møder personer fra denne gruppe.

Her er der stor sandsynlighed for, at vi bygger vores opfat¬tel¬se på det, der kaldes en illusorisk korrelation. En sådan er der tale om, når vi antager en sammenhæng mel¬lem to ting, hvor der ingen sammenhæng er.

Den illusoriske korrelation har sit udspring i en klassisk beting¬ning, hvor vi associerer ting med hinanden, fordi de har optrådt sammen. Vi kan ligeledes forklare den illu¬soriske korrelation på baggrund af gestaltpsykologiens nærhedslov.

Både illusoriske korrelationer og logiske fejlslutninger opstår især, når to bemærkelsesværdige eller sjæl¬dent forekommende ting optræder sammen.

Er vi blevet snydt i kortspil (sjælden) af en mand med grønt hår (sjælden), er vi særligt opmærksomme næste gang, vi møder en mand med grønt hår.

Har en lærer en stor gruppe urolige og konfliktsøgende drenge i sin klasse, samtidig med at han ved, de spiller mange vol¬delige computerspil derhjemme

kan han foretage den slutning, at deres aggressivitet netop skyldes com¬pu¬terspillene, selv om der ikke nødvendigvis behøver at være en sammenhæng.

Har vi mødt eller hørt om homoseksuelle mænd med en feminin adfærd, er vi tilbøjelige til at slutte, at homoseksuelle mænd er feminine.

For det tredje er grunden til, at stereotyper let bliver til forsimplede og forkerte opfattelser af andre, at der er meget mere på spil i dem, end at de blot er vigtige orienteringsredskaber i hverdagen.

De har også be¬tydning for vores sociale identitet. De er ifølge den sociale identitetsteori en del af en kollektiv proces, der foregår i de grupper, vi ser os selv som en del af.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu