Psykologiske retninger | Noter til Psykologi | Over 40 sider

Indholdsfortegnelse
Psykologiske retninger
• Kognitiv psykologi
• Neuropsykologi
• Socialpsykologi
• Eksistentiel psykologi
• Humanistisk psykologi
• Adfærdspsykologi
• Analytisk psykologi
• Psykoanaltisk psykologi

Psykoanalyse
- Psykoanalyse kendetegn
- Freuds personlighedsmodel

Udvikling
- Forsvarsmekanismer
- Projektion:
- Forskydning:
- Fortrængning:
- Fornægtelse:
- Omvending til det modsatte:
- Kompensation:
- Rationalisering:
- Regression:
- Identifikation:

Kognitiv psykologi:
- Kognitiv
- Kognitiv :
- kognitivt skema :
- adaption
- Assimilation
- akkommodation
- ” automatiske tanker”

Adfærdspsykologi;
- Vigtige begreber;
- Adfærdsmodifikation (ændre adfærd)
- Case analyse:
- Hvad er problemadfærden (hvad skal der ændres)?
- pigen, Jordan
- Mor (Pam)
- Stedfar (Dave)
- evt. Biologisk far
- Hvilken ønskes i stedet ?
- Pigen (Jordan)
- Mor
- Stedfar
- Hvad opretholder problemadfærd?
- Mor:
- Jordan

Eksistens-psykologi

Udviklingspsykologi
- eksamen:
- eksamen:
- Teorier:
- Det normale er afhængig af :
- Skema over udviklingsfaserne i Margaret Mahlers objekt-relations-teori

Sterns teori – Psykologiens veje, s.82-95
- Affektive afstemninger
- Ansigtsduetter
- Den fælles opmærksomhed
- Det inter-subjektive selv
- Fremkaldt ledsager
- Imitation af andens adfærd
- Mahler: "normal autisme
- Narrative selv
- Non-verbal viden
- Overstimulering
- Primære følelser
- RIG
- Selektive afstemninger
- Tværmodal perception
- Understimulering
- Verbale selv
- Vitalitetsfølelser

Case analyse (Heidi 2 år)
- hvad er der galt ( citér fra teksten) hvilke faser er barnet og moderen
- Hvad er symptomerne?
- Hvad siger teorierne om symptomer/hvad ville være det normale? (hvorfor er det godt) (=teori) (evt. Blandning)

Tilknytning
- Omsorgsvigt:
- Vangrøgt:
- Fysiske overgreb :
- Psykiske overgreb :
- Seksuelle overgreb :
- Tilknytningsteorier:

Den kognitive udvikling
- Jean Piaget:
- Piaget teori:
- Præ- opperationelle fase (2-6år)

Udviklingspsykologi
- Ungdom og senmodernitet
- Begrebet habitus:
- Erikson:
- Levinson:

Socialpsykologi
- Overvej eksempler på 'massehypnose' i hverdagen - i jeres eget liv
- I skal kunne forklare hvad en gruppe er (definition)
- Primær- og sekundærgrupper:
- Primærgruppe:
- Sekundærgruppe:
- Formelle- og uformelle grupper
- Formelgruppe:
- Uformelgruppe :
- Referencegrupper og medlemsgrupper
- Medlemsgruppe:,
- Referencegruppe:
- Egengrupper og fremmedgrupper
- Egengrupper :
- Fremmedgrupper:
- s. 354- 370
- Dilemma:
- Gruppepres:
- Konformitet:
- Gruppetænkning:
- Solomon Aschs forsøg
- Gruppepolarisering:
- Af James Stoner.
- Mobning:
- Definer begrebet 'rolle':
- Inter-rollekonflikt:
- Komplementære roller:
- Rolleoplevelser:
- Rolleaccept/ rolledistance:
- Rolleudførelse
- De tilskrevne roller:
- De opnåede roller:
- De skabte roller/ midlertidig rolle:
- Uformelle grupper: ikke nedskrevet, eller bevidst aftalt:
1. Lederen :
2. De aktive:
3. Medløberne
4. De passive
5. De perifere roller
- Syndebukken :
- Det sorte får:
- Klovnen :
- Dummepeter:
- Brokkehovedet :
- De uformelle roller i arbejdsgrupper:
1. Arbejdsroller:
2. Sociale roller:
3. Selvcentrerede roller:
- Ledelsesteori
- Ledelsesformer
- Kurt Lewins ledelseseksperiment (1939):
- Den autoritære leder
- Resultat:
- Den demokratiske leder:
- Resultat:
- Laissez faire-leder
- Resultat:
- De 4 ledelsesstile:
- Den trænende ledelsesstil:
- Den støttende ledelsesstil:
- Lydighedseksperimenter
- Holdninger og holdningers komponenter
- Hvad kan få os til at ændre holdninger?
- Holdninger
- Hvad dækker begrebet kognitiv dissonans over?

Kærlighed og forelskelse:
- Forelskelse, partnervalg og parvalg
1. Hvorfor bliver man forelsket?
2. Hvilke faser fra objekt-relationsteorien sammenligner forfatterne med? – og hvordan viser objektrelationsteorien sig ved forelskelses relationer?
3. Hvordan bliver man i stand til at blive forelsket og til at elske? Hvad er forskellen?
4. Hvad er en 'grundkonflikt'?
5. Hvad vil det sige, at den ene forholder sig 'progressivt' og den anden 'regressivt'?
6. Hvad får man iflg. kollusionsteorien ud af at forholde sig 'polariserende' til grundkonflikten?
7. Hvad sker der i parforhold, hvor partnerne forholder sig ens til grundkonflikten?
8. Kommentér påstanden. "Derfor hævdes det, at man lettere forelsker sig, når man trænger til at få højnet sin selvfølelse." (s.144)
9. Forklar sætningen (s.149):"Konflikter i parforholdet skal altså ses i lyset af partnervalget".
- Partnervalg-teori: Kullusionsteori
- Grundkonflikt:
- Drivkraft:
- Modsatrettet: et omsorg
- Torsdag d. 19. marts 2015
- Gyldendals psykologihåndbog, s.218-228 (i kopi)
1. Hvad betyder begrebet 'kollusion'?
2. Hvem er teoretikeren bag kollusions-begrebet?
3. Hvad betyder 'Rolle-polarisering'?
4. Hvilke fire kollusionsformer findes?
5. Hvad vil det sige, at vi alle har en 'grundkonflikt'?
6. Hvad vil det sige, at vi kan indtage en 'progressiv' eller 'regressiv' rolle?
7. Forklar begrebet "projektiv identifikation".
8. Hvad er forskellen på "projektion" og "projektiv identifikation"
- projektion :
- projektiv identifikation:
9. Hvad skal der til, for at en anden person kan 'plante' sine projektioner i os?
10. Redegør kort for de fire kollusionstyper.
- Den narcissistiske kollusion
- Den orale kollusion
- Den anal-sadistiske kollusion
- Den fallisk-ødipale kollusion
11. Forklar hvorfor vi ifølge kollusionsteorien vælger en partner, der ligner os?
12. Hvad skal der – ifølge kollusionsteorien – til for at opretholde et parforhold – og dermed undgå skilsmisse?
13. Hvis man bliver nødt til at opløse forholdet, hvad kan så hjælpe en med at bevare det næste parforhold?

Fra teksten om Partnervalg fra Barndom og ungdom, s.165-169
1. Forklar forskelle og ligheder mellem.
a. Surrogatvalg og modsætningsvalg
b. Lighedsvalg og kompletteringsvalg
c. Negative valg og imponeringsvalg

Kapitlet fra Martensen-Larsen om "Partnervalg" (fra: Forstå dit ophav, s.101-105):
2. Hvad er grundtanken i Martensen-Larsen teori om partnervalg?
3. Hvorfor vælger fx to brødre ikke samme type kvinde som partner?
4. Hvorfor vælger man ikke altid den samme type partner livet igennem (fx efter skilsmisse eller partners død)?
5. Hvordan kan vi vælge partnere, der minder om vores afdøde bedsteforældre, hvis vi aldrig har kendt dem (bedsteforældrene)?
6. Hvad betyder vores placering i søskenderækken og søskendeflokkens køns-sammensætning for vores partnervalg og for forholdets vellykkethed?
- Stenbergs teori: Trekanten om elementær i forhold

Intelligens og læring
Side 239-243
1. Hvad er grundantagelsen i Spearmans teori?
2. Diskuter om det rimeligt at antage eksistensen af én intelligens, som har indflydelse på, hvordan vi klarer opgaver på mange forskellige områder.
3. Hvad er forskellen mellem den måde, man oprindeligt udregnede IK-scoren på i Stanford-Binet prøven og den måde, man siden begyndte at udregne IK-scoren på bl.a. i WISC og WAIS-prøven?
- Side 242 (i det blå felt)-245
4. Hvad er en normeret undersøgelse?
5. Forklar med dine egne ord hvad en normalfordelingskurve er, og hvad den kan bruges til. Er det rimeligt at antage, at et psykologisk fænomen som intelligens er normalfordelt i befolkningen?
6. Undersøg hvilke evner, der måles i WISC-testen ved at se på de enkelte delprøver. Er testen især rettet mod at måle den logisk-matematiske og sproglige intelligens, eller er den tilrettelagt til at inddrage et bredere felt af evner?
- Side 245-246
7. Hvad er jeres syn på eugenikken som videnskab?
8. Forsøger man også i dag at begrænse fødslen af mennesker, der afviger for meget fra det normale menneske med hensyn til intelligens og andre evner.
9. Hvorfor kunne det være vigtigt, at "arv" betød mest for vores intelligens i begyndelsen af 1900-tallet?
- Side 246-248
10. Hvad er Flynn-effekten?
11. Overvej hvilke faktorer, der måske kan forklare, hvorfor stigningen i IK-point fra 1967 og fremad bliver mindre og mindre ved sessionen. Kan arvelige faktorer forklare det? Kan miljøfaktorer?
12. Forklar hvorfor arven også må spille ind på de resultater, Capron og Duyme finder i deres undersøgelse.

Personlighedspsykologi - personlighed og stress
- Stress
- Akut stress :
- Stress - fremlæggelse
- Akut stress:
- Kronisk stress:
- Stress og arbejdsliv
- Scientific
- Human ressource

Uddrag
• Kognitiv psykologi - beskæftiger sig med menneskets erkendelse, hukommelse, tænkning og sprog

• Neuropsykologi - beskæftiger sig med hvordan processer og strukturer i hjernen regulerer vores adfærd, tænkning og følelser

• Socialpsykologi - beskæftiger sig med hvordan mennesket påvirkes af de sociale sammenhænge vi indgår i

• Eksistentiel psykologi - beskæftiger sig med grundvilkårene for at være et menneske der er frit til at skabe sit eget liv og etablere mening

• Humanistisk psykologi - beskæftiger sig med mennesket som et kreativt, selvaktualiserende og skabende væsen

• Adfærdspsykologi - beskæftiger sig med de af menneskets handlinger der direkte kan observeres og beskrives

• Analytisk psykologi - beskæftiger sig med mennesket som et væsen styret af personligt og kollektivt ubevidste processer

• Psykoanaltisk psykologi - beskæftiger sig med mennesket som et driftsvæsen styret af bevidste, førbevidste og ubevidste processer.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu