Indholdsfortegnelse
Overordnede begreber knyttet til metode
Forklaring
Konkrete undersøgelsesmetoder
- Eksperiment:
- Forstyrrende variabler i eksperimentel forskning:
- Observationsundersøgelser:
- Spørgeskemaundersøgelse:
- Korrelationsundersøgelse:
- Tvær og længdesnitsundersøgelser:
- Tvillingeundersøgelser:
- Tværkulturel undersøgelse:
- Interview:
- Casestudie:
Kritisk vurdering af undersøgelser/undersøgelsers kvalitet (NB: lektie til onsdag)

Uddrag
Kvantitativ metode er en betegnelse for den metode, der dækker over surveys eller spørgeskemaundersøgelser.

Survey-undersøgelser har til formål at indhente kvantitative data om populationer gennem besvarelse af række spørgsmål, der ofte administreres gennem strukturerede interviews eller selvudfyldte spørgeskemaer.

Den kvantitative tilgang rummer muligheder for at opnå viden om forhold, der kan måles og kvantificeres med tal.

---

Ved et random sample trækker man lod blandt individerne i den population, man vil undersøge, således at alle har lige stor sandsynlighed for at komme med i undersøgelsen.

Kender man på forhånd nogle karakteristika ved populationen (fx mange flere unge end gamle, eller langt flere lavtlønnede end højtlønnede)

som man ved kan have indflydelse på, hvordan deltagerne svarer på spørgeskemaet, kan man vælge at tage højde for dette ved lodtrækningen, så man undgår, at man tilfældigt kommer til at udvælge alt for mange gamle/højtlønnede og derved får en skævhed i forhold til hele populationen.

---

To fænomener (variable) vokser eller aftager på samme tid. En korrelationskoefficient på +1.00 (r = +1.00) angiver den stærkest mulige positive korrelation. En korrrelationskoefficient på 0.80 angiver en mindre, men stadig stærk korrelation.

F.eks. er lungekræft stærkt positivt korreleret med salget af cigaretter, antallet af badeulykkker er stærkt positivt korreleret med salget af is, og en undersøgelse af den amerikanske psykologiprofessor Jean Twenge (inf. d. 11.12.2017) viser en positiv korrelation mellem skærmtidsforbrug og depression.