Indholdsfortegnelse
1.1 Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS.
1.2 Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.
1.3 Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.
1.4 Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning stiger fra 24,7 % i 2016/17 til 41,3 % i 2017/18.
1.5 Forklar, hvordan Søstrene Grenes Holding ApS’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
1.6 Vurder, hvilken konkurrencestrategi Søstrene Grene bruger.

2.1 Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.
2.2 Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.
2.3 Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

3.1 Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord.
3.2 Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.
3.3 Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord.
3.4 Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

4.1 Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2019/20 for Stine Justesens bolig- og livsstilsbutik.
4.2 Diskuter, om den budgetterede indtjening for 2019/20 er tilfredsstillende.

Uddrag
Indtjeningsevnen:
Indtjeningsevnen er et nøgletal som viser, hvor dygtig en virksomhed er til at skabe overskud af omsætningen.

Ud fra indekstallene for indtjeningsevnen kan vi se, at alle indekstallene er steget ekstremt fra 2015-2018.

Dette skyldes de nyåbnede butikker samt deres gode kampagner og troen på eget design, som for alvor har sat gang i Søstrene Grenes omsætning.

På grund af den øgede omsætning stiger vareforbruget, da der er blevet forbrugt flere varer i den given periode.

De eksterne omkostninger stiger også, da de som sagt har åbnet nye butikker, hvilket gør, at lokaleomkostninger og øvrige omkostninger stiger.

Deres beliggenhed, som oftest er midt i gaden, har også fået omsætningen til at stige, men koster derudover også mere i lokaleomkostninger, som får den til at stige.

Derudover er personaleomkostningerne også steget, hvilket skyldes at de har været nødsaget til at ansætte flere medarbejder i virksomheden, på grund af etableringen af de nyåbnede butikker - det kan dog også skyldes lønforhøjelser hos de ansatte i virksomheden.

Kapitaltilpasningsevnen:
Kapitaltilpasningsevnen er et nøgletal som viser virksomheds evne, til at skabe omsætning, i forhold til hvor mange penge der er bundet i den investerede kapital, altså aktiverne.

Ud fra indekstallene for kapitaltilpasningsevnen kan vi se, at næsten alle indekstallene er steget fra 2015-2018, undtagen tilgodehavende fra salg, som faldt fra 2015/16 til 2016/17.

De faldt i perioden, da virksomheden er blevet større, hvilket gør, at de har fået flere penge ude og svømme i det sidste år.

Virksomheden har været god til at skabe en så stor omsætning som muligt ift. de penge de har bundet i aktiver.

Dette skyldes etableringen af de nye butikker, som har resulteret i en stigende nettoomsætning. Den stigende nettoomsætning gør, at varebeholdningen er blevet større, da de har fået flere butikker, og dermed flere kunder.

1.3 Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.

Overskudsgraden/indtjeningsevnen:
Indekstallenes udvikling har samlet set påvirket overskudsgraden positivt. Dog har omkostningerne påvirket indtjeningsevnen negativt, da de er steget, hvilket minimere deres overskud.

Dog er den negative påvirkning blevet mere end opvejet af den forbedrede omsætning, som har været så gennemtrængende, at det i sidste ende ikke har påvirket indtjeningsevnen positivt.

Aktivernes omsætningshastighed/kapitaltilpasningsevnen:
Indekstallenes udvikling har samlet set påvirket kapitaltilpasningsevnen positivt - dog har aktiverne påvirket kapitaltilpasningen negativt, men den er blevet mere end opvejet af den forbedrede nettoomsætningen, som har været så gennemtrængende, at det i sidste ende ikke har påvirket kapitaltilpasningsevnen positivt.

Det kan vi se ud fra vores nøgletal, da kapitaltilpasningsevnen er steget.