Indholdsfortegnelse
Bestem f'x og undersøg om grafen for f har en tangent med positiv hældning, når x=1

Bestem 25%-fraktilen og bestem andelen af danske trawlere, der har en længde på mere end 40 meter.

Gør rede for hvilken graf der hører til henholdsvis f , g og h

Bestem det interval, hvor omsætningen er større end omkostningerne.

Bestem den stamfunktion f til j, der går gennem punktet P(1,7)

Forklaringer til udregningerne skal gives

Bestem tre af ovenstående karakteristika for funktionen f og markér de fundne resultater på en graf for f

Konstruér et skema som nedenstående, der indeholder data fra undersøgelsen.

Opstil en hypotese, der kan anvendes til at teste denne sammenhæng og test hypotesen med et signifikansniveau på 5%.

Bestem et 95%-konfidensinterval for denne andel.

Bestem sandsynligheden for, at der blandt 100 danskere i alderen 18-39 år højst er 25, der
svarer ”Ja” til spørgsmålet.

Lav en grafisk præsentation af priserne på vaskemaskine

Bestem middeltal, median og 25%-fraktil for priserne

Opstil en lineær regressionsmodel p (x) = a x X + b, der beskriver sammenhængen mellem det årlige energiforbrug x og prisen y.

Skriv på baggrund af dine svar på spørgsmålene, et kort indlæg til forbrugerforeningens blad

Bestem koordinatsættene til punkterne A, B og C

Bestem arealet af det grå område på figuren

Bestem ligevægtsmængden og den tilhørende pris for vare A.

Bestem ligevægtsmængden m udtrykt ved T dvs. isolér m i ligningen

Bestem m ved en stykafgift på T = 500 kr. og bestem det tilhørende skatteprovenu SP.

Gør rede for, at skatteprovenuet SP som funktion af T kan bestemmes ved 2 SPT = 25T' + 42500T og bestem den stykafgift, der giver det største skatteprovenu

Bestem gældens størrelse umiddelbart efter den sidste udbetaling af 3020 kr.

Bestem gældens størrelse den 1/1 2020, og bestem den månedlige ydelse, når lånet tilbagebetales over 6 år til en rente på 0,29% pr. år

Uddrag
Med udgangspunkt i vores data fra filen vaskemaskine kan vi se der ikke er en sammenhæng mellem prisen og det årlige energiforbrug (kWh).

Kigger vi på R' − værdi på 0,1268 kommer det til udtryk at man ikke kan forudse, at en dyr vaskemaskine har en billigere årlig energiforbrug end en billigere vaskemaskine med et dyrt årligt energiforbrug, eller noget helt tredje.

Det understøtter vores lineær regressionsmodel også.

Denne undersøgelse bygger på den dyreste vaskemaskine koster 8999 kr. og den billigste koster 1666 kr. Den gennemsnitlige pris for en vaskemaskine i denne undersøgelse er sat til 4646.

Vi kan hermed konkludere der ikke en overbevisning for at en billig vaskemaskine har et stort eller mindre årligt energiforbrug. Den afhænger af flere faktorer.