Ecco AS | Noter Virksomhedsøkonomi

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 Pengestrøm

I bilag 1 er vist pengestrømsopgørelsen for Ecco-koncernen for 2018. Tallene er vist i 1.000 Euro, idet Ecco-koncernen udgiver sin årsrapport på engelsk med tallene opgjort i Euro.

Spørgsmål 1.1 – 1.3.

1.1. (10%)
Redegør for, hvordan virksomhedens likviditet overordnet set har udviklet sig i 2018 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen i virksomhedens likviditet.

1.2. (10%)
Angiv, hvor stort et beløb Ecco A/S har investeret i anlægsaktiver i 2018.

1.3. (10%)
Forklar, om der i 2018 har været stigninger eller fald i følgende poster:
• Varebeholdninger
• Tilgodehavende
• Kreditorer
• Anden gæld

Opgave 2
Kalkulation

Spørgsmål 2.1 - 2.4

2.1 (5 %)
Beregn, de variable enhedsomkostninger for et sølvarmbånd.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 2.

2.2 (5 %
Beregn dækningsbidraget pr. sølvarmbånd og det samlede dækningsbidrag for hele partiet.

2.3 (5 %)
Vurder, hvor mange sølvarmbånd der skal afsættes for at omkostningerne til markedsføring bliver dækket.

2.4 (5 %)
Diskuter, hvordan leveringsservicen bliver påvirket, hvis virksomheden fremover indkøber smykkerne fra Indokina i stedet for Østeuropa.

Opgave 3
Virksomhedens rapportering

Spørgsmål 3.1 - 3.4

3.1 (5 %)
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for 2012/13. Der skal ikke udarbejdes noter.
- Saldobalancen fremgår af bilag 3..

3.2 (5 %)
Udarbejd anlægsnoten pr. 30.09.13 for ”Produktionsanlæg og maskiner” og ”Driftsmateriel og inventar”.
- I bilag 4 er en skabelon.

Opgave 4
Budgettering

Spørgsmål 4.1 - 4.3

4.1 (10 %)
Opstil resultatbudgettet for Hasle BlomsterEngros 1. halvår 2014.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 5. I bilag 5 findes også en skabelon til opstilling af resultatbudgettet.

4.2 (5 %)
Beregn bruttoavanceprocenten for 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014.

Uddrag
Likviditeten har udviklet som positiv pengestrøm på 9.766.000 og oven i de samlede likvide midler de havde i starten af året

har de i slutningen i alt 187.782.000. Nøglefaktorer kan fx være deres taxes, divided paid, property, og plant and equipment.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu