Indholdsfortegnelse
Opgave 1 Pengestrøm
I bilag 1 er vist pengestrømsopgørelsen for Ecco-koncernen for 2018. Tallene er vist i 1.000 Euro, idet Ecco-koncernen udgiver sin årsrapport på engelsk med tallene opgjort i Euro.

Spørgsmål 1.1 – 1.3.
1.1. (10%)
Redegør for, hvordan virksomhedens likviditet overordnet set har udviklet sig i 2018 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen i virksomhedens likviditet.

1.2. (10%)
Angiv, hvor stort et beløb Ecco A/S har investeret i anlægsaktiver i 2018.

1.3. (10%)
Forklar, om der i 2018 har været stigninger eller fald i følgende poster:
• Varebeholdninger
• Tilgodehavende
• Kreditorer
• Anden gæld

Opgave 2
Kalkulation
Spørgsmål 2.1 - 2.4

2.1 (5 %)
Beregn, de variable enhedsomkostninger for et sølvarmbånd.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 2.

2.2 (5 %
Beregn dækningsbidraget pr. sølvarmbånd og det samlede dækningsbidrag for hele partiet.

2.3 (5 %)
Vurder, hvor mange sølvarmbånd der skal afsættes for at omkostningerne til markedsføring bliver dækket.

2.4 (5 %)
Diskuter, hvordan leveringsservicen bliver påvirket, hvis virksomheden fremover indkøber smykkerne fra Indokina i stedet for Østeuropa.

Opgave 3
Virksomhedens rapportering
Spørgsmål 3.1 - 3.4

3.1 (5 %)
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for 2012/13. Der skal ikke udarbejdes noter.
- Saldobalancen fremgår af bilag 3..

3.2 (5 %)
Udarbejd anlægsnoten pr. 30.09.13 for ”Produktionsanlæg og maskiner” og ”Driftsmateriel og inventar”.
- I bilag 4 er en skabelon.

Opgave 4
Budgettering
Spørgsmål 4.1 - 4.3

4.1 (10 %)
Opstil resultatbudgettet for Hasle BlomsterEngros 1. halvår 2014.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 5. I bilag 5 findes også en skabelon til opstilling af resultatbudgettet.

4.2 (5 %)
Beregn bruttoavanceprocenten for 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014.

Uddrag
Likviditeten har udviklet som positiv pengestrøm på 9.766.000 og oven i de samlede likvide midler de havde i starten af året

har de i slutningen i alt 187.782.000. Nøglefaktorer kan fx være deres taxes, divided paid, property, og plant and equipment.