Indholdsfortegnelse
Økologi
Laksen – individ og population
- Gydning:
- Vandløbet:
- Tilpasninger til miljøet blandt hvirvelløse dyr
- Vandløbets form og placering
- Søen
- Naturgenopretning
- Laksen og smoltifisering
- Energiforbrug – Respiration
- Økologisk effektivitet
- Energiproduktion – Fotosyntese
- Algerne er planteædernes spisekammer
- Nedbrydning af døde organismer
- Aerob nedbrydning – respiration
- Anaerob nedbrydning - gæring
- Stofkredsløb
- Vandets kredsløb
- Det rene vand
- Fosforkredsløbet
- Og det mindre rene vand
- Den middel eutrofe sø
- Nitrogenkredsløbet i den eutrofe sø
- Stærkt eutrofe søer – tusindbrødresamfund
- Åen neden for søen
- Forureningsundersøgelser
- Sapriobieundersøgelse og Dansk vandløbsfaunaindeks
- Liebigs minimumslov
- Algeproduktionen i forskellige søtyper
- Metodik
- Vandløbsrestaureing
- Fysiologi
- Malaria

De mest udbredte lægemidler til forebyggelse af malaria:
- Chloroquin:
- Paludrine
- Lariam
- Malarone
- Insulin
- Måske en fremtidig behandlingsmetode
- To typer diabetes
• Type 1-diabetes:
• Type 2-diabetes:
• Syreforgiftning

Organismens insulinproduktion
• Arbejdsseddel
- Fra svineinsulin til gensplejset humaninsulin
- Sådan binder insulinet til cellerne< ARBEJDSSEDEL
- Blod
- Blodkredsløb
- Hjertets bygning og funktion
- Blodtryk
- Blodkredsløbet
- Energi- og stofomsætning
- Cellen
- Stofskifteprocesser:
- Produktion af energi
- Stofskiftesygdomme
- Immunsystemet
- Kroppens uspecifikke immunforsvar
- Hjælpeprocesser
- Specifikt immunforsvar
- Antigener og antistoffer
- T-celler
- B-celler

Sygdomme knyttet til immunsystemet
- Allergi
- Aids

NEDARVNINGSMØNSTRE
- MENDELS LOVE
- Mendels forsøg med ét gens nedarvning
- Variation o dominansforholdet
- Mendels forsøg med to geners nedarvning
- Epistasi og andre påvirkninger

Kønsbunden nedarvning:
- Kromosomers udseende (ikke i pensum)
- Koblede gener
- Kønsbunden nedarvning hos mennesket

KROMOSOMSYGDOMME HOS MENNESKER
- Den normale karotype
- Kvindernes ene X-kromosom er inaktivt
- Hyppighed af kromosomafvigelser
- Mutationer der påvirker kromosomstrukturen
- Mutationer der påvirker kromosomtallet
- Syndromer
- Downs syndrom
- Kønskromosomavigelser
- Fosterudvikling
- Klinefelters syndrom
- Dobbelt Y-syndrom
- Tri-X syndrom
- Turners syndrom
- Prænatal diagnostik
- Prænatal diagnostik og etik
- Blodtypesystemet på molekylært niveau

DNA- molekyle, kopiering, transskription og translation (s 10-17)
1.Forklar DNA-molekylets opbygning
- Proteiners funktioner:
2. DNA-molekylets kopiering
3. Forklar transskription
4. Forklar translation:

Uddrag
• Population: er en samling af samme art. - odder, fiske, træer tagrør, vandpest.

• Et samfund: og består af flere populationer der indgår i et økosystem

• Et økosystem: der spiller de biotiske og de abiotiske faktorer i systemet samt forskellige biotoper(levesteder), som f.eks. bunden og søbredden.

• Væsentlige levekrav for ørred og laks: Ørreder lever i alm. vandløb. Laks lever især i Skjern Å. Laks dør hurtigere end ørred ved gydning.

• I DK lever der 3 forskellige slags ørreder, der tilhører samme art, men populationerne lever adskilt og parrer sig tilsyneladende ikke med hinanden, selvom de godt kunne.

• Regnbueørreden kan ikke yngle i danske åer fordi der er bækørred. Regnbueørred vokser hurtigere end bækørred. GRUND

---

Beskriv i hovedtræk, hvordan insulin dannes - fra aflæsning af genet til udskillelsen af aktivt insulin fra beta-cellerne. Først aflæses et DNA sekvens der koder for insulin.

Dét der kopieres udefra det kaldes for m-RNA, som diffunderer ud af cytoplasmaet til insulinfabrikken, som består af ribosomer der sidder på E.R (endoplasmatiske reticulum).

M-RNA køres således forbi ribosomerne der aflæser det. Dermed sættes det ønskede protein sammen, aminosyre for aminosyre, hvor A-, B- og C-kæderne sættes sammen.

Det dannede protein går direkte igennem E.R, som sørger for at proteinet foldes rigtigt, til golgiapparatet, hvor molekylet bliver indlejret i vesikler, der er dannet af cellemembran.

Netop dér omdannes præ-proinsulin til et aktivt insulin, altså fraspaltes C-kæden. Derefter smelter vesiklen og cellemembranen sammen, hvorved insulin afgives til blodet.