Biologi noter | Over 40 sider

Indholdsfortegnelse
Økologi
Laksen – individ og population
- Gydning:
- Vandløbet:
- Tilpasninger til miljøet blandt hvirvelløse dyr
- Vandløbets form og placering
- Søen
- Naturgenopretning
- Laksen og smoltifisering
- Energiforbrug – Respiration
- Økologisk effektivitet
- Energiproduktion – Fotosyntese
- Algerne er planteædernes spisekammer
- Nedbrydning af døde organismer
- Aerob nedbrydning – respiration
- Anaerob nedbrydning - gæring
- Stofkredsløb
- Vandets kredsløb
- Det rene vand
- Fosforkredsløbet
- Og det mindre rene vand
- Den middel eutrofe sø
- Nitrogenkredsløbet i den eutrofe sø
- Stærkt eutrofe søer – tusindbrødresamfund
- Åen neden for søen
- Forureningsundersøgelser
- Sapriobieundersøgelse og Dansk vandløbsfaunaindeks
- Liebigs minimumslov
- Algeproduktionen i forskellige søtyper
- Metodik
- Vandløbsrestaureing
- Fysiologi
- Malaria

De mest udbredte lægemidler til forebyggelse af malaria:
- Chloroquin:
- Paludrine
- Lariam
- Malarone
- Insulin
- Måske en fremtidig behandlingsmetode
- To typer diabetes
• Type 1-diabetes:
• Type 2-diabetes:
• Syreforgiftning

Organismens insulinproduktion
• Arbejdsseddel
- Fra svineinsulin til gensplejset humaninsulin
- Sådan binder insulinet til cellerne< ARBEJDSSEDEL
- Blod
- Blodkredsløb
- Hjertets bygning og funktion
- Blodtryk
- Blodkredsløbet
- Energi- og stofomsætning
- Cellen
- Stofskifteprocesser:
- Produktion af energi
- Stofskiftesygdomme
- Immunsystemet
- Kroppens uspecifikke immunforsvar
- Hjælpeprocesser
- Specifikt immunforsvar
- Antigener og antistoffer
- T-celler
- B-celler

Sygdomme knyttet til immunsystemet
- Allergi
- Aids

NEDARVNINGSMØNSTRE
- MENDELS LOVE
- Mendels forsøg med ét gens nedarvning
- Variation o dominansforholdet
- Mendels forsøg med to geners nedarvning
- Epistasi og andre påvirkninger

Kønsbunden nedarvning:
- Kromosomers udseende (ikke i pensum)
- Koblede gener
- Kønsbunden nedarvning hos mennesket

KROMOSOMSYGDOMME HOS MENNESKER
- Den normale karotype
- Kvindernes ene X-kromosom er inaktivt
- Hyppighed af kromosomafvigelser
- Mutationer der påvirker kromosomstrukturen
- Mutationer der påvirker kromosomtallet
- Syndromer
- Downs syndrom
- Kønskromosomavigelser
- Fosterudvikling
- Klinefelters syndrom
- Dobbelt Y-syndrom
- Tri-X syndrom
- Turners syndrom
- Prænatal diagnostik
- Prænatal diagnostik og etik
- Blodtypesystemet på molekylært niveau

DNA- molekyle, kopiering, transskription og translation (s 10-17)
1.Forklar DNA-molekylets opbygning
- Proteiners funktioner:
2. DNA-molekylets kopiering
3. Forklar transskription
4. Forklar translation:

Uddrag
• Population: er en samling af samme art. - odder, fiske, træer tagrør, vandpest.

• Et samfund: og består af flere populationer der indgår i et økosystem

• Et økosystem: der spiller de biotiske og de abiotiske faktorer i systemet samt forskellige biotoper(levesteder), som f.eks. bunden og søbredden.

• Væsentlige levekrav for ørred og laks: Ørreder lever i alm. vandløb. Laks lever især i Skjern Å. Laks dør hurtigere end ørred ved gydning.

• I DK lever der 3 forskellige slags ørreder, der tilhører samme art, men populationerne lever adskilt og parrer sig tilsyneladende ikke med hinanden, selvom de godt kunne.

• Regnbueørreden kan ikke yngle i danske åer fordi der er bækørred. Regnbueørred vokser hurtigere end bækørred. GRUND

---

Beskriv i hovedtræk, hvordan insulin dannes - fra aflæsning af genet til udskillelsen af aktivt insulin fra beta-cellerne. Først aflæses et DNA sekvens der koder for insulin.

Dét der kopieres udefra det kaldes for m-RNA, som diffunderer ud af cytoplasmaet til insulinfabrikken, som består af ribosomer der sidder på E.R (endoplasmatiske reticulum).

M-RNA køres således forbi ribosomerne der aflæser det. Dermed sættes det ønskede protein sammen, aminosyre for aminosyre, hvor A-, B- og C-kæderne sættes sammen.

Det dannede protein går direkte igennem E.R, som sørger for at proteinet foldes rigtigt, til golgiapparatet, hvor molekylet bliver indlejret i vesikler, der er dannet af cellemembran.

Netop dér omdannes præ-proinsulin til et aktivt insulin, altså fraspaltes C-kæden. Derefter smelter vesiklen og cellemembranen sammen, hvorved insulin afgives til blodet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu