Tyske besættelse af Danmark | DHO

Problemformulering
Der redegøres først i korte træk for den tyske besættelse af Danmark i perioden 1940- 45, herunder især samarbejdspolitikken.

Dernæst analyseres John Christmas-Møllers ”forsvarstale” med fokus på argumentation, sproglige virkemidler og budskab. Til sidst diskuteres i et mere nutidigt perspektiv samarbejdspolitikkens nødvendighed.

Indledning
I samfundet er der en evig debat, pragmatismen mod idealismen. Man må kunne forstå at enten er man pragmatiker ellers så er man idealist. Debatten om samarbejdspolitikken er ingen undtagelse for netop denne diskurs.

På den ene side vil idealisten sige at man ikke bør samarbejde med nazi- ster, hvorimod pragmatikeren på den anden side vil argumentere for, at samarbejdet med tyskerne var nødvendigt for at afbøde de værste af besættelsens konsekvenser.

Debatten om samarbejdspolitikken er ligeledes blevet aktualiseret gennem tiden, specielt den tidligere danske statsminister An- ders Fogh Rasmussen satte emnet under debat i sin tale på 60 året for bruddet med samarbejdspolitikken.

Det er med udgangspunkt i netop disse overvejelser, at denne opgave er blevet udarbejdet, derfor vil der i opgaven først redegøres i korte træk for den tyske besættelse af Danmark i perioden 1940-45, herunder især samarbejdspolitikken. Dernæst analyseres John Christmas-Møllers ”for- svarstale” med fokus på argumentation, sproglige virkemidler og budskab.

Til sidst diskuteres i et mere nutidigt perspektiv samarbejdspolitikkens nødvendighed.

Indholdsfortegnelse
Indledning .................................................................................................................. 1
Metode ..............................................................................................................................1
Besættelsen den 9. april.............................................................................................2
Samarbejdspolitikken .......................................................................................................... 2
Modstandsbevægelsen og bruddet med samarbejdspolitikken 1943-45.....................3
Præsentation af John Christmas Møllers Forsvarstale...................................................4
Brug af sproglig/retorisk analyse .............................................................................4
Argumentation i forsvarstalen.....................................................................6
Budskab ................................................................................................................7
Samarbejdspolitikkens nødvendighed .................................................7
Konklusion ..........................................................................................................9
Litteraturliste ................................................................................................. 11

Uddrag
JCM siger implicit gennem sin tale, at sabotagen mod det tyske jernbanenet skal fortsætte. Et kon- kret eksempel på påstanden i teksten ville være ”Danmark og vi Danske maa tage vor Part af Byrden.

Nu er det Transporten, det gælder”.21 Altså danskerne skal tage ansvar og begå sabotage mod den tyske transport. Som belæg for denne påstand siger han, at det er til skade for tyskerne.

Et konkret eksempel er ”For Aksens Transportsystem er lige saa skrøbeligt som det menneskelige Legeme - naar een Del beskadiges, gaar det ud over det hele. Ødelæggelsen af et Lokomotiv i Frankrig medfører Komplikationer paa den russiske Front”.

Hjemlen i argumentet vil så her være, at tyskerne kan ikke lide os, vi kan ikke lide dem, derfor må vi gøre, hvad vi kan for at skade dem. Hvis sabotage mod deres transport svækker dem, så er det det der skal gøres, fordi vi gerne vil skade ty skerne.

Som rygdækning spiller han på de engelske ministres etos, han bruger dette til at vise, der er andre der bakker linjen op. På den måde styrker han sit eget argument. Som styrkemarkør gør JCM blandt andet brug af ord som ”alvor” og ”afgørende”, når han skal beskrive vigtigheden af den dan- ske sabotage.

Derudover gør han også brug af en gendrivelse ”Vi forstaar maaske endda, at Statsministeren taler, som han gør. Vi ved jo, hvilke Vilkaar han og hans har at arbejde under”.23 Her imødegår han et argument, altså man kan godt forstå hvorfor statsministeren vil have stoppet sabotagen på grund af situationen, hermed foregriber han altså en eventuel kritik hos modtageren.

Han har her alle de ting med, som er vigtige for det gode argument: en påstand, et belæg, hjemmel, ryg- dækning, styrkemarkør og en gendrivelse.

JCM benytter sig i talen i udpræget grad af autoritets argumenter ”Nu er det Transporten, det gæl- der. Luftministeren sagde”.24 Altså danskerne skal lave sabotage mod transporten, fordi det sagde luftministeren. Her bruger LCM altså luftministerens autoritet, som belæg for sin påstand.

Hvis modtageren tillægger den nævnte autoritet etos, så kan et sådant belæg for påstanden, være af en vis effekt overfor modtageren, dermed vil luftministerens etos også påvirke JCM’s troværdighed.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu