Psykologi noter | Over 50 sider

Indholdsfortegnelse
Fokuspunkter:
Kap. 13
Afsnit: Motivationsprocesser:

Kap. 7
Afsnit: Supplerende tekster

Kap. 9
Afsnit: Thorndike, Skinner og den operante betingning (underafsnit: operant betingning)

Kap. 11
Afsnit: Opmærksomhed
- Selektiv opmærksomhed:
- Ufrivillig og frivillig opmærksomhed:
- Automatiserende og kontrollerende opmærksomhed:
- Delt opmærksomhed:

Afsnit: Hukommelse
- Indledning
- Den sensoriske hukommelse (visuel hukommelse, auditiv hukommelse)
- Korttidshukommelsen
- Langtidshukommelsen
- Den eksplicitte hukommelse: episodisk og semantisk hukommelse
- Tillært optimisme og tillært hjælpeløshed
- Self-efficacy
- Fixed og udviklende mindset
- Talent/intelligens
- Præsentation- og læringskultur
- Deci og Ryans selvbestemmelsesteori (tre psykiske behov)

Udviklingspsykologi
- Fokuspunkter:
- Kap. 6
- Afsnit: John Bowlby og Mary Ainsworth
- Før-tilknytning (0-2 måneder)
- Begyndende tilknytning (2-7 måneder)
- Selektiv tilknytning (7-24 måneder)
- Tilknytning- og udforskningsadfærd
- Mary Ainsworths
- Tryg tilknytningstype
- Utryg-undgående tilknytningstype
- Utryg-ængstelig tilknytningstype
- Utryg-desorganiseret tilknytningstype
- Affektiv afstemning
- Kap. 8
- Afsnit: Separationsreaktioner
- Protest
- Emotionel frakobling
- Afsnit: Eksperimentet med abeungerne
- Afsnit: Spædbarnsdepression og hospitalisme
- Afsnit: De rumænske børnehjem (institutionel autisme)
- Afsnit: Omsorgssvigt
- Vanrøgt
- Fysiske overgreb
- Psykiske overgreb
- Seksuelle overgreb
- Afsnit: Børns reaktioner på omsorgssvigt
- Kontaktforstyrrelser
- Depression
- Dissociation
- Forsinket udvikling
- De overdrevet veltilpassende eller voksne børn
- Hyperaktiv og destruktiv
- Ansvar, skyld og hemmeligholdelse
- Afsnit: Risiko og resiliens, herunder Kauai-undersøgelsen
- Eksperimenter
- Still face eksperiment
- Tv-udsendelse
- ”Er du mores lille dreng”

Socialpsykologi, stereotyper, fordomme og ondskab
- Fokuspunkter:
- Kap. 21
- Afsnit: Indledning
- Afsnit: Hvad er en gruppe
- Indledende afsnit
- Primær og sekundærgrupper
- Formellem og uformelle grupper
- Reference- og medlemsgrupper
- Ind- og udgrupper
- Afsnit: Gruppepres og social kontrol
- Indledende afsnit
- Mobning
- Afsnit: Intergruppekonflikter
- Robbers Cave: den realistiske konfliktteori
- Den sociale identitetsteori
- Afsnit: Roller
- Indledende afsnit
- Rolleforventninger
- Rolleoplevelsen
- Rolleaccept eller rolledistance
- Rolleudførelsen
- Tilskrevne, opnåede og skabte roller
- Afsnit: Holdninger
- Kognitiv dissonans
- Kap. 11
- Afsnit: Perception
- Top down- og bottom up-processer
- Social perception (Rosenthal-effekt)
- Stereotyper
- Kap. 20
- Afsnit: Mobilen og de sociale medier
- Digital dannelse
- Kap. 22
- Afsnit: Kulturmøder
- Kontaktteorien (W. Allport)
- Uddannelse og viden
- Kap. 24
- Afsnit: Lydigheds dilemma
- Afsnit: Zimbardo og virkelighedens fængsel (Stanford fængselseksperiment)
- Afsnit: Det onde som frihed
- Eksperimenter
- Dukketesten
- A Class Divided

Stress og det moderne arbejdsliv
- Fokuspunkter:
- Kap. 23
- Afsnit: Akut og kronisk stress
- Akut stress
- Kronisk stress
- Afsnit: Stress - et samspil mellem ydre og indre faktorer
- Indledning
- Ydre faktorer: livsforandringer og daglige gener
- Ydre faktorer: stress på arbejdet
- De kognitive krav (tænkning)
- De perceptuelle krav (opmærksomhed)
- De emotionelle krav (følelser)
- De manuelle og motoriske krav
- De kvalitative krav
- Indre faktorer
- Oplevelse af sammenhæng (OAS)
- Afsnit: Fra industriarbejder til service- og videnskabsarbejde
- Redegør for de tanker der lå bag organiseringen af arbejdet i Scientific Management og de stressfremkaldende faktorer i denne type arbejde.
- Hvor i Karaseks krav-kontrol-model, vil I placere arbejderne under denne organisationsform?
- Hvad viste den berømte og banebrydende Hawthorne-undersøgelse fra 1930’erne? Tjek evt. på nettet hvad undersøgelsen nærmere gik ud på.
- Redegør for organiseringen af arbejdet ifølge human ressource management.
- Undersøg hvad Kurt Lewins ledelseseksperiment gik ud på, hvad han fandt ud af og hvad som kendetegner de tre ledelsesformer.
- Hvilke ledelsesformer mener I, kendetegner hhv. Scientific Management og Human Resource management?
- Redegør for de 6 faktorer som i øvrigt kendetegner det moderne arbejdsliv.
- Overvej, hvad de stigende krav om omstillingsparathed og fleksibilitet betyder for de mennesker, som iflg. Høegh-Olesen kan beskrives som ”forsigtige typer”.
- Afsnit: Coping
- Kap. 18
- Afsnit: The Big Five
- Bobby Zachariae, Professor Psykologiske Institut (faktor der beskytter mod stress)
- Sociale relationer
- Følelsesmæssig kompetence
- Trivsel og helhed
- Indflydelse og kontrol
- Forudsigelighed
- Anerkendelse
- Social støtte
- Meningsfuldhed
- Følelsesmæssig kompetence
- Eksperiment (en person skulle passe på en dement person)
- Hawthorne-undersøgelserne

Metode
- Fokuspunkter:
- Kap. 3
- Afsnit: Metode
- Empiri og teori
- Induktion og deduktion
- Kvantitativ og kvalitativ metode
- Afsnit: Eksperiment
- Afhængige og uafhængige variabel (årsagssammenhæng)
- De tre eksperimenttyper
- Bias i forskning
- Afsnit: Observationsundersøgelse
- Kvantitative og kvalitative observationer
- Afsnit: Korrelationsundersøgelse
- Afsnit: Tvær- og længdesnitsundersøgelse
- Afsnit: Kritisk vurdering af undersøgelser
- Undersøgelsen kvalitet
- Undersøgelsesmetoder og 3 videnskabelige traditioner

Uddrag
Indre motivationsfaktorer (nysgerrig, interesse, selvtillid):
Når man kigger på de indre motivationsfaktorer, er det oplagt at kigge på nysgerrighed. Det er en af de kraftigste motivationsfaktorer der er i den indre.

Nysgerrigheden giver os lyst til at finde ud af ting og give os ny viden. Ifølge læringsforsker Daniel Berlyne, opstår nysgerrighed som et resultat af et misforhold eller en uoverensstemmelse med det som man troede skulle ske men faktisk ikke skete.

Nysgerrighed udspringer grundlæggende af et behov for mening. Nysgerrighed kan dog også være nysgerrighed på at lære noget nyt ved ikke ved i forvejen. Det ser man ofte hos børn og forskere.

En anden indre motivationsfaktorer er interesse. Interessere vi os ikke for ting har vi svært ved at lære det, da det ikke har vores interesse. Omvendt har vi lettere ved at lære, hvis vi har interesse for det stof man skal lære. Det betyder også vi lettere husker og hast holder det vi har lært.

Tredje motivationsfaktorer er selvtillid. Hvis man har høj selvtillid inden for et område, er man mere villig til at slide for at løse en opgave, hvor hvis man omvendt har lav selvtillid vil have svært ved at løse opgaven.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu