Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
Metode
a. Oxidation
B. Prøve med 2,4-dinitrophenylhydrazin .
C. Prøve med Tollens reagens.
Dataopsamling og -bearbejdning
- Efterbehandling
Konklusion

Uddrag
Formål
Formålet med øvelsen er at undersøge om de givne alkoholer i forsøget er primære, sekundære eller tertiære.

Teori
Vi opdeler alkoholernes opbygning i 3 forskellige grupper alt efter deres struktur: primær-, sekundær- og tertiær alkohol.

En alkohol er i en carbonhydrid, hvortil der er bundet en eller flere OHgrupper, de såkaldte hydroxygrupper. De forskellige alkoholer har følgende generelle formler:

---

Reagensglasset opvarmes i starten meget forsigtigt. I de første par minutter må der ikke destillere væske over. Derefter opvarmes der kraftigere, så der destilleres et par mL over, hvorefter opvarmningen afbrydes.

Destillatet er en blanding af vand, ureageret alkohol og en eventuelt dannet aldehyd eller keton.

Notér iagttagelser under forsøget (farve i det store reagensglas, én fas/to faser i destillatet osv.)

Det er destillatet som skal benyttes i afdeling B og C – hvorfor resten i det store reagensglas hældes i beholderen med organisk affald.

B. Prøve med 2,4-dinitrophenylhydrazin .
Hæld ca. 5 mL 2,4-dinitrophenylhydrazinopløsning op i et reagensglas og tilsæt en dråbe af destillatet. Bemærk om der dannes et gult, krystallinsk bundfald. Det kan godt ske, at reaktionsproduktet først krystallisere ordentligt efter at man har rørt rundt med en spatel og ladet spatelen skrabe mod reagensglassets væg.

Prøven er negativ, hvis opløsningen blot bliver uklar uden at det er muligt at fremkalde tydelig krystallisation.

C. Prøve med Tollens reagens.
Til ca. 5 mL, 0,1 M AgNO3 sættes et par dråber 2M NaOH. Derved dannes et brunt bundfald af sølvoxid:
2 Ag+ (aq) + 2OH- (aq) Ag2O (s) + H2O (l)

Man skulle egentlig forvente, at der dannedes sølvhydroxid, men dette stof er ustabilt, så der dannes i stedet sølvoxid.

Tilsæt derefter 2 M NH3 i små portioner. Der skal tilsættes så meget ammoniakvand, at bundfaldet lige netop opløses:
Ag2O(s) + 4 NH3(aq) + H2O(l) 2 Ag(NH3)2 + (aq) + 2OH- (aq)