Problemformulering
• Redegør for konkurrencemæssige positioner på det danske kaffemar- ked
• Foretag en intern strategisk analyse af Peter Larsen Kaffe A/S. Kom herunder bl.a. ind på virksomhedens produktportefølje
• Vurder PLKs muligheder for at skabe fremtidig vækst/at forbedre sin konkurrencemæssige position

Indledning
I følgende opgave vil jeg komme ind på den konkurrencemæssige position på det danske kaffemar- ked.

Jeg vil foretage en intern strategisk analyse af Peter Larsen Kaffe A/S, hvor jeg herunder vil komme ind på virksomhedens produktportefølje, og kort analysere Peter Larsen Kaffes brug af CSR.

I min vurdering vil jeg se på Peter Larsen Kaffes mulighed for at skabe fremtidig vækst, og hvordan de kan forbedre deres konkurrencemæssige position.

Der vil undervejs komme små del- konklusioner. Jeg vil anvende teoretiske modeller fra AØ og VØ til at kunne analysere og vurdere PLK. Til sidst vil jeg runde af med en konklusion, der tager fat i opgaven som en helhed.

Indholdsfortegnelse
Abstract 1
1.0 Indledning 4
1.1 Kort virksomheds profil af Peter Larsen Kaffe A/S 4
1.2 Afgrænsning 4
1.3 Metode/kildekritik 5
2.0 Redegør for konkurrencemæssige positioner på det danske kaffemarked 5
2.2 Det danske kaffemarked 5
2.2 Positioneringskortet 6
Delkonklusion 6
3.0 Foretag en intern strategisk analyse af Peter Larsen Kaffe A/S. Kom herunder bl.a. ind på virksomhedens produktportefølje 7
3.1 Værdikæden 7
3.1.1 Støtteaktiviteter 7
3.1.2 Primære aktiviteter 7
3.2 Boston, PLKs produktportefølje 8
3.2.1 Spørgsmålstegn 8
3.2.2 Stjerne 8
3.2.3 Malkeko 8
3.2.4 Hund 9
3.3 Peter Larsen Kaffes brug af CSR- Interne forhold samt eksterne forhold 9
3.3.1 Interne forhold 9
3.3.2 Eksterne forhold 9
Delkonklusion 9
4.0 Vurder PLKs muligheder for at skabe fremtidig vækst/at forbedre sin konkurrencemæssige position 10
4.1 Intensivering 10
4.1.1 Markedspenetrering 10
4.1.2 Produktudvikling 11
4.1.3 Markedsudvikling 11
4.1.4 Diversifikation 11
4.2 Mulighed for vækst 12
Delkonklusion 12
5.0 Konklusion 12
Bilag 1: Positioneringskort 14
Bilag 2: Boston 15
Bilag 3: Import af kaffe 15
Litteraturliste 16

Uddrag
1.1 Kort virksomheds profil af Peter Larsen Kaffe A/S
Peter Larsens Kaffe A/S blev grundlagt i 1902 af Peter Larsen.

Virksomheden startede som en fami- lieejet virksomhed, men blev senere hen omdannet til et aktieselvskab af Asmund Thorsen.

Senere hen solgte Perter Larsen Kaffe 75 % af virksomhedens aktier til den svenske virksomhed Löfbergs Lila.1

Peter Larsens hovedkontor ligger i Viborg, hvor virksomheden blev etableret i 1902. Peter Larsen Kaffe A/S har en markeds andel på 11 % på det danske kaffemarked.

Virksomheden drives i dag af familiens 4. genration, hvor Claus Bertelsen fungere som den administrerende direktør, og han ejer 25 % af virksomheden.2 Peter Larsens Kaffe A/S har i dag ca. 50 ansatte i virksomheden. 3

1.2 Afgrænsning
Rapporten er delt op i 3 dele: en redegørende del, en analyserende del og en vurderende del.

I den redegørende del har jeg valgt, at redegøre for hvordan det danske kaffemarked ser ud og redegøre for PLK’s konkurrenter ved brug af et positioneringskort.

I den analyserende del vil jeg beskæftige mig med en intern strategisk analyse af Peter Larsen Kaffe, hvor jeg vil kigge på virksomhedens værdikæde, deres produktportefølje og til sidst vil jeg komme ind på deres brug af CSR, da dette er en vigtig del af deres virksomhed.

I den redegørende del har jeg brugt Ansoffs vækstmatrix, til at vurdere og komme med forslag til hvordan PLK kan sikre sig en fremtidig vækst. Til sidst vil jeg komme med en vurdering, om hvorvidt jeg mener der er mulighed for fremtidigvækst.

1.3 Metode/kildekritik
For at kunne besvare min udleverede problemformulering, vil jeg besvare en række underpunk- ter/underspørgsmål.

Jeg vil anvende forskellige teorier og antagelser for, at skabe struktur og et bed- re overblik over min opgave.

Der vil være kildemateriale eller fodnoter, der henviser til mine teorier og antagelser. De forskellige teorier vil være begrundet ud fra lærebøger i mine to SRO fag - afsæt- ning og virksomhedsøkonomi.

Jeg vil benytte mig af forskellige modeller til at besvare problem- formuleringen. Nogle af modellerne er henvist til i bilag, for at visualisere min brug af modellerne.