Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Lav en analyse af data hvori du inddrager grafiske præsentationer og deskriptiv statistik

b) Vurdér købmandens udtalelser

Opgave 2
a) Bestem den samlede pris for grund og byggeri på både den danske og den tyske side af grænsen.

b) Forklar udregningerne 1) - 4)

c) Bestem restgælden for realkreditlånet og banklånet til byggeriet i Danmark efter 5 år.

d) Bestem ydelsen på det ny realkreditlån og opstil en amortiantionplan for lånet

Opgave 3
a) Lav en grafisk præsentation af udviklingen i grænsehandel med nydelsemidler i perioden 2011-2018

b) Udregn for hvert år hvor mange procent grænsehandel med nydelsesmidler udgør af privatforbruget

c) Lav et xy-plot der viser sammenhængen mellem antal år efter 2011 (x), og grænsehandlen med nydelsesmidler i procent af privatforbruget (y). Opstil en lineær regressionsmodel, der beskriver denne sammenhæng.

d) Bestem den prisændring pr. pakke der giver den største forbedring af de offentlige finanser

e) Bestem den prisændring pr. pakke cigaretter der giver den bedste samlede effekt på samfundsøkonomien og sammenlign med svaret i d).

Opgave 4
a) Tegn grafen for c i et passende koordinatsystem

b) Bestem ud fra ovenstående model det samlede forbrug af cigaretter den 1. juli 2020, hvis det antages at en pakke cigaretter kostede 45 kr. i Danmark.

c) Bestem priselasticiteten for en pakke cigaretter ved en pris på 45 kr. pr. pakke. og ved en pris på 65 kr. pr. Pakke.

d) Bestem priselasticiteten for en pakke cigaretter ved en pris på 45 kr. pr. pakke. og ved en pris på 65 kr. pr. pakke.

e) Bestemt den pris, hvor pakke cigaretter bliver prisneutral

f) Bestem priselasticiteten for en pakke cigaretter ved en pris på 45 kroner pr. pakke og ved en pris på 65 kroner pr. pakke i situationen hvor grænsehandel ikke har en betydning

g) Bestem den pris, hvor en pakke cigaretter bliver prisneutral

Opsamling på projektbesvarelsen

Uddrag
a) Lav en analyse af data hvori du inddrager grafiske præsentationer og deskriptiv statistik
Her har vi skulle analysere data. Det har vi benyttet deskriptiv statistik til, hvor vi har sorteret vores data i størrelse, hvor vi efterfølgende har kunne sætte vores observationer ind i en tabel. Det er derfor grupperede statistik, da vi har inddelt xi i grupper.

Typetallet for 2019 i salget af øl er omsætning 3000-3500 kr, da de 11 gange har haft en omsætning mellem 3000-3500. Typetallet for 2020 i salget af øl er omsætning 1500-2000, 4000-4500, 5500-6000 og 12000-12500.

Typetallet for 2019 i salget af sodavand er omsætning 1500-2000 kr, da de 14 gange har haft en omsætning mellem 1500-2000.

Typetallet for 2020 i salget af øl er omsætning 2000-2500 og 4500-5000. Dette viser at de har haft en mere ligelig fordeling af deres omsætning og den har været højere end i 2019.

Gennemsnit for 2019 øl er 2837,50 og gennemsnit for 2020 øl er 6937,50, det er næsten 3 gange større, grundet de lukkede grænser.

Gennemsnit for 2019 sodavand er 2262,50 og gennemsnit for 2020 sodavand er 4587,50, hvilket er dobbelt så meget.

Kvartilsættene for øl er forandret fra 2019 til 2021. Trejde kvartil er gået fra omsætning 3500 til omsætning 12500. Hvilket vil sige at i 2020 har 75% købt for 12500 kr. eller under, hvilket er en enorm vækst.

Kvartilsættet for sodavand har næsten den samme første kvartil fra 2019 til 2020. Det er kun steget med 500. Hvilket fortæller at selvom grænserne er lukket (Bilag 3)

b) Vurdér købmandens udtalelser
Købmanden udtalte at en omsætning på øl over 3000 og på sodavand over 2500 er en god uge.

I 2019 lå gennemsnit for øl på 2837,50 kr. Og 50% af kunder købte øl for 3000 eller under. Derfor er en omsætning på 3000 en god uge, da det er over gennemsnittet.

I 2019 lå gennemsnit for sodavand på 2262,50 kr. Og 50% af kunderne købte sodavand for 2500 eller under, derfor er en omsætning på 2500 en god uge, da det ligger over gennemsnittet.

Gennemsnittet for omsætningen er også steget procentvis mere for øl fra 2019-2020 end den har for sodavand.