Indholdsfortegnelse
Gør rede for, hvordan EU træffer beslutninger. Kom herunder ind på de forskellige institutioner.
- Ministerrådet:
- Kommissionen:
- Europa-Parlamentet:

Forklar (med økonomibegreber) hvordan EU’s landbrugspolitik har udviklet sig gennem årene.

Tag herudfra stilling til udsagnet ”EU’s landbrugspolitik har bevæget sig fra planøkonomi til markedsøkonomi”.

Giv en vurdering af fremtiden for EU’s landbrugspolitik/landbruget i EU.

Kildeliste:

Uddrag
Gør rede for, hvordan EU træffer beslutninger. Kom herunder ind på de forskellige institutioner.
EU er det ikke bare er et land, men en international organisation.

EU har efterhånden udviklet sig til et meget tæt samarbejde mellem 28 forskellige lande. Efterhånden som samarbejdet udvikler sig, er der også behov for nye institutioner og ændringer af gamle institutioner. De vigtigste af EU’s institutioner er:

- Ministerrådet: Den øverste politiske, og dermed besluttende, myndighed i EU. Er sammensat af en minister fra medlemslandenes regeringer.

- Kommissionen: Kommissionens vigtigste opgave er at udarbejde lovforslag, de såkaldte EU-retsakter.

Man taler om, at Kommissionen har initiativret, idet kun den har ret til at tage initiativ til nye love. Hverken det enkelte land eller Parlamentet kan altså fremsætte lovforslag

- Europa-Parlamentet: Parlamentet er på denne måde medlovgiver på næsten alle områder. Undtaget er bl.a. udenrigspolitikken, militære forhold samt skatteområdet.

Desuden har Parlamentet følgende opgaver: Godkende den nye Kommission, godkende optagelsen af nye lande og godkende aftaler med lande uden for EU.

- EU-Domstolen: EU-Domstolen består af 27 dommere, én fra hvert medlemsland. Den enkelte dommer udpeges af sit lands regering og sidder på denne post i seks år.

Nogle af Domstolens vigtigste opgaver er: Sager vedrørende brud på traktaten, sager om fortolkning af traktaten og gyldigheden af EU-lovene

Traktaten er en aftale mellem to suveræne stater, her skelner man mellem den overnationalt samarbejde og mellemstatsligt samarbejde.