Indholdsfortegnelse
Opgave 32.6
Hvad fortæller figuren om fødselsniveauet i de tre lande?
a. Peg på årsagerne til, at fødselsniveauet er så forskelligt i de tre lande.

b. Giv på baggrund af tallene en vurdering af, hvordan alderspyramiden for hvert enkelt land ser ud.

c. Hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser har det for hvert enkelt land, at deres aldersfordeling ser sådan ud?

32.5
a. Forklar ud fra figuren, hvad man forstår ved en alderspyramide?

b. Hvad er forklaringen på, at pyramiden snævrer ind i toppen? (at de ældre aldersgrupper udgør en mindre procentandel, jo højere alder).

c. Hvad fortæller denne befolkningspyramide om udviklingsniveauet i Niger?

32.4
- Beregn befolkningsvæksten i Malawi.
- Nævn nogle årsager til, at lande som Malawi har så høj fødselsrate.
- Flere af landene har oplevet markante fald i fødselsraten. Nævn nogle mulige årsager til dette.
- Indien har meget lav dødsrate. Hvordan kan dette forklares?
- Indplacér hvert land i den demografiske transition, dvs. angiv hvilken fase hvert land er nået til.

32.3
a. Forklar kort, hvad man forstår ved primære, sekundære og tertiære erhverv.

b. Placér hvert enkelt land i erhvervssektormodellen.

c. Hvad fortæller tallene om hvert enkelt lands udviklingsniveau?

d. Hvilket af landene minder mest om Danmark, når man alene betragter erhvervsstrukturen?

e. Er erhvervsstrukturen et godt udviklingskendetegn? Kan man med andre ord på baggrund af denne størrelse sige noget præcist om et lands udviklingsniveau?

32.1
a. Hvad udtrykker BNP pr. indbygger?

b. Hvad er forskellen på de to måder at måle BNP på?

c. Hvad kan man på baggrund af figuren fortælle om hvert lands udviklingsniveau?

d. Hvorfor er der grund til at være kritisk over for sådan nogle opgørelser af BNP pr. indbygger?
- Omfanget af hjemmeproduktion
- Skævhed i indkomstfordeling
- Unøjagtighed ved de anvendte valutakurser
- BNP opgøres i markedspriser

Uddrag
Hvad fortæller figuren om fødselsniveauet i de tre lande?
Figuren viser at der i Burundi er betydeligt højere fødselsrate end i Marokko, og der i Marokko er betydeligt højere fødselsrate end i Japan.

Hvis man sammenligner den økonomiske situation i disse lande, ville der også være en sammenhæng mellem velstand og lavere fødselsrate.

a. Peg på årsagerne til, at fødselsniveauet er så forskelligt i de tre lande.
BNP pr. indbygger (infrastruktur; sundhedsvæsen mv.), udbredelsen af præventionsmidler og vidensniveau indenfor området.
Høj børnedødelighed.

I udviklingslandene ønsker man flere børn, så disse kan forsørge familien ved alderdom. I lande såsom Japan, hvor BNP pr. Indbygger er over 40.000 dollars, er infrastrukturen set på sundhedsvæsnet mv tilstrækkeligt til, at flere børn ikke er nødvendigt.

---

Beregn befolkningsvæksten i Malawi.
Fødselsoverskud i 2018 er på 33 pr. 1000 indbyggere, dvs. befolkningen vokser med 33 promille (eller 3.3 pct.) om året
Fødselsoverskud i 1990 er på 27 pr. 1000 indbyggere.
Nævn nogle årsager til, at lande som Malawi har så høj fødselsrate.

Malawi er et meget fattigt land, hvilket betyder at der ikke er et socialt sikkerhedssystem – af denne årsag er det en nødvendighed for flere, at få flere børn, da disse i den forstand vil fungere som deres pension, da de kan forsørge dem på deres ældre dage.

Der er yderligere ikke adgang til god prævention hvilket betyder at folk ikke kan beskytte sig i samme grad mod graviditet.

Flere af landene har oplevet markante fald i fødselsraten. Nævn nogle mulige årsager til dette.

En stor årsag til dette kan tænkes at være den økonomiske fremgang i de fleste af landende, hvorved der ikke er behov for ligeså mange børn til at forsørge en.

Der er herved yderligere et stort fokus på at arbejde, og på at kunne give ens børn de bedst tænkelige forhold, hvilket ikke er muligt, hvis man skal forsørge flere børn.