Montana Møbler | Afsætning

Opgavebeskrivelse
1. Karakteriser kort virksomhedens valg af målgruppe(r)
2. Analyser Montanas omverdensforhold
3. Sammenlign købsadfærden for en privatkunde, der køber reoler til hjemmet, med købsadfærden for en virksomhed, de køber reoler til kontorene.
4. Diskuter virksomhedens internationalisering

Uddrag
Montana møbler følger internationaliseringsmodellen Born Global, grundet virksomheden fra et tidligt stadie i deres livsforløb ønskede at være repræsenteret på de internationale markeder, for at opnå høj internationaliseringsgrad og eksportandel.

Gennem de seneste år har eksportandelen ligget i omkring de 50%, hvor Montana fremadrettet ønsker at øge denne andel yderligere. Montana betragter Dan-mark, Norge, Sverige, Tyskland og Schweiz, som de vigtigste fokusmarkeder.

Disse lande har samme forbrugermønstre og adfærd som de danske. Virksomheden gør brug af nærhedsmetoden, hvor forde-lene ligger i at miljø afstanden er så kort som muligt. Disse lande ligner hinanden hvad angår kultur, værdier og normer, hvilket kan diskuteres på baggrund af Geert Hofstedes kulturdimensioner.

Der ses en tendens til at disse lande har en flad virksomheds hierarkisk struktur, hvor både chef og medarbej-der er inddraget i beslutningsprocessen. Fokusmarkederne har hver en stor middelklasse, hvilket be-tyder de har et forholdsvis stort rådighedsbeløb.

Samtidig med dette har disse lande en lav usikker-hedsundvigelse, hvor forbrugeradfærden er præget af nysgerrighed. Dette giver anledning til at be-folkningen er åben overfor nye brands og produkttyper såsom Montanas møbler. Kulturafstanden mellem Montanas markeder er lille.

En anden kategori af markeder udgøres af Storbritannien, Frank-rig, Østrig og Polen.

Man vil også kunne argumentere for at Montana følger internationalisering modellen Uppsala, idet virksomheden satser på nærmarkederne først og efterfølgende gradvist kan ekspander til fjernmarke-derne

I forhold til eksportmotiver kan det diskuteres at Montana gør brug af flere eksportmotiver. På den ene side ligger Montanas eksportmotiv sig op ad det interne proaktive eksportmotiv, fordi virksomhe-den har ledelsesmæssige ambitioner om at internationalisering.

Montana har målsætninger om at øge deres eksportandel, salgs- og marketingaktiviteter hvilket medvirker til at virksomheden ønsker at vækste og har indtjeningsmål. På den anden side ligger Montanas eksportmotiv sig op ad det eksterne reaktive eksportmotiv, idet hjemmemarkedet er afgrænset størrelse samtidig med at Montana har ople-vet faldende efterspørgslen, fordi producentmarkedet har holdt sig tilbage.

Virksomheden interesserer sig ikke for andre markeder, med mindre der er uopfordret attraktive henvendelser. Samtidig er den korte afstand til nærmarkederne et motiv til at ekspandere. Montana skal være opmærksom på diverse kulturelle- og eksportbarrierer, som kan sætte en begrænsning for deres internationalisering.

Med hensyn til eksportberedskaber gør ledelsen brug af know-how og erfaring i deres internationalisering. Virksomhedens produkter tilpasser sig let og er egnet til eksportmarkedet, hvor Montana samtidig tager hensyn til forbrugernes præferencer og kultur.

I forbindelse med økonomien har Montana en fornuftig likviditet, men trods faldende omsætning og overskud skal de være opmærksom på dette fremadrettet med hensyn til deres lånemuligheder og internationalisering.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu