Problemformulering
Undringsspørgsmål
’Hvad kendetegner landets økonomi og hvilke udfordringer står de overfor’

Indledning
I den sydlige del af Europa kæmper millioner med arbejdsløshed, dette gælder også for Spanien.

Spanien er det land vi har valgt at analysere i vores makroøkonomiske landeanalyse. Vi vil analysere makroøkonomiske nøgletal herunder, BNP, arbejdsløshed, løn m.m.

Da arbejdsløsheden både er et makroøkonomisk nøgletal og er en primær udfordring for Spanien. Denne udfordring kan påvirke de andre nøgletal i Spanien negativt, det påvirker EU da Spanien er en af de største økonomier og Danmarks 8.

Største handelspartner (Kureer, 22.1 Danmarks handel fordelt på lande, 2017). Derfor vurderer vi alle nøgletallene og analysere hvilken indflydelse de har på hinanden, samt komme frem med løsninger ud fra et fagligt synspunkt.

Indholdsfortegnelse
Makroøkonomisk landeanalyse af Spanien 1
- 1. Indledning: 3
- 1.1 Problemformulering: 3
2. Metodeovervejelse: 3
3. Redegørelse af makroøkonomiske begreber, som efterfølgende bliver brugt i analysen. 4
4. Analyse af den makroøkonomiske situation i Spanien ud fra inddragelse og indsamling af empiri. 5
- 4.1 Analyse af udviklingen i BNP 5
- 4.2 Analyse af udviklingen i arbejdsløsheden 8
- 4.3 Analyse af udviklingen i betalings- og handelsbalancen 9
- 4.4 Analyse af udviklingen i offentlige finanser (Offentlige indtægter/udgifter + offentlig gæld) 11
- 4.5 Analyse af udviklingen i inflation 12
- 4.6 Analyse af udviklingen i lønnen 13
- 4.7 analyse af udviklingen i renten 14
5. Vurdering af landets økonomiske forhold og specifikation over potentielle udfordringer, på baggrund af den makroøkonomiske analyse. Diskuter mulige løsninger på landets udfordringer ud fra et fagligt synspunkt. 15
6. Litteraturliste 16

Uddrag
Inflation/Deflation:
Inflation er et makroøkonomisk fænomen der henviser til løbende prisstigninger.

Der mange forskellige teorier omkring årsager til inflation, men de primære 5 er efterspørgselsinflation, som bekæmpes ved stram finanspolitik.

Omkostningsinflation, som bekæmpes ved at føre stram indkomstpolitik. Importeret inflation, som bekæmpes gennem valutapolitik.

Forventet inflation der ikke kan gøres noget direkte ved, men man kan være forudseende og gøre noget ved det.

Pengemængde Inflation som bekæmpes gennem pengepolitik. Inflation har nogle negative virkninger herunder forringet konkurrenceevne, ændring i indkomstfordelingen og usikkerhed.

Man siger at have en inflation på 1-2% betyder at der er vækst i et land og det derfor er sundt for konkurrenceevnen.

Det modsatte af inflation er deflation. Deflation medfører samfundsøkonomiske tab, såsom en skæv beskatning

en omfordeling mellem debitorer og kreditorer, usikkerhed i økonomien og at valutaen mister sin evne som måleenhed. deflation tvinger det virksomhederne til at reducere deres lønomkostninger, hvilket betyder flere fyringer og lavere løn til de ansatte.

Dette vil især ramme husejere, hvis de har optaget deres lån i banken på en idé om stigende lønninger og priser i fremtiden ville gøre det nemmere for dem at afdrage.

(Kureer, 18 Inflation, 2017), (e-conomic.dk, UD), (Kureer, Deflationens uheldige virkninger, 2017)

Offentlige finanser: Offentlige finanser er betegnelsen for den offentliges sektors indtægter og udgifter, det gælder staten

kommuner, regioner, og saldo for sociale kasser, samt fonde. Lige så her indgår statens offentlige gæld. (Danmarks statestik, UD)

Arbejdsløshed: Arbejdsløshed er målt på mange måder, en af dem er bruttoledighed. En stor arbejdsløshed har store samfundsøkonomiske omkostninger grundet manglende produktivitet.

Dette er også et socialt problem, da arbejdsløshed rammer de svage i samfundet. Arbejdsløsheden når man snakker om fuld beskæftigelse, så siger man den bør ligge på 3-4%.

Arbejdsløsheden er ofte afgjort af konjunkturen i det indeværende land, dette kalder man konjunktur arbejdsløshed.

Fagligarbejdsløshed er hvis en faggruppe ikke har arbejdet. Geografisk arbejdsløshed, som er bestemt af kommune og region hvor der ikke er arbejdspladser nok.