Indholdsfortegnelse
Kommunikationsmodellen
- Retorikkens overbevisningsformer:
- Argumentation (Toulmins model)
- Retoriske virkemidler og argumenttyper
- Ordvalgsargumenter:
- Sproglige figurer:

Argumentationskneb
- Stråmand
- argumentum ad hominem,

Trusselsargument
Mængdeargument
Lykkeargument
Autoritetsargument
Vi-er-alle-i-samme-båd-argument
Reducto-ad-absurdum-argument
Ords konnotative betydning
Argumentationsanalyse i praksis

Uddrag
Du skal bruge dette ark som udgangspunkt for at lave en argumentationsanalyse og en sproglig/retorisk analyse.

Herunder skal du komme ind på følgende.
• Kommunikationssituation. (Afsender – medie/budskab – modtager)
• hensigt
• brug af appelformer (Logos, Etos, Patos)
• argumentation (påstande og belæg, gendrivelse, rygdækning og styrkemarkører, argumenttyper)
• sproglige virkemidler

Dette skal munde ud i en samlet analyse af artiklens hovedbudskab og en vurdering af hvorvidt dens form og indhold er hensigtsmæssig i forhold til kommunikationssituationen.

---

Værdiladede ord - fx ”kriminalpræventivt arbejde” >< ”blødsødne pædagogiske projekter”

Generaliseringer - man forsøger at gøre sin pointe gyldig ved at lade et individuelt tilfældegælde for alle

Modsætninger - bruges til at skabe en effektfuld kontrast (peger på konflikter og forskelle)

Sammenligninger - bruges til at skabe ligheder (analogier)

Gentagelser - gentagelsen er især vigtig i patossammenhæng (vækker følelser), virker fremhævende på indholdet

Anafor - det første led i en række sætninger gentages (fx ”Jeg tror, han er bange. Jeg tror, han er desperat. Jeg tror, han har indset, at han ikke har vælgernes opbakning i den sag.”) – i dette eksempel er der også benyttet en tretrinsraket

Tretrinsraket en slags remse med tre led, hvor pointen placeres i den tredje sætning, (fx for det første…, for det andet.., for det tredje…), giver en slagkraftig og sproglig effekt