Indholdsfortegnelse
Opgave 1 – Virksomhedsanalyse, 45%
1. Forklar med udgangspunkt i en PESTEL-model, hvilke forhold i Gyldendal A/S’ omverden der har væsentlig betydning for selskabets indtjening

2. Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Gyldendal A/S for årene 2010 til 2012 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne
- Rentabilitetsanalyse
- Analyse af indtjeningsevnen
- Analyse af soliditets- og likviditetsgrad

3. Vurder, hvorledes Gyldendal A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2012 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen

4. Vurder Gyldendal A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1-1.3

Opgave 2 – Indkøbsstyring, 20%
1. Udarbejd en ABC-analyse for kontorstolene på grundlag af vareforbruget for 1. halvår 2013 og vurder, om 80/20 reglen er opfyldt

2. Redegør for, hvordan Kontor A/S kan anvende ABC-analysens resultat til at forbedre virksomhedens indkøbsstyring

3. Diskuter, hvordan den logistiske effektivitet kan blive påvirket, hvis Kontor A/S skifter til den polske leverandør

Opgave 3 – Kalkulation og indtjening, 15%

1. Beregn de variable enhedsomkostninger for rammen Luksus

2. Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for rammen Luksus

3. Forklar, hvordan det påvirker dækningsgraden for rammen Luksus, hvis produktionstiden bliver 10 minutter i stedet for 6 minutter pr. ramme

Opgave 4 – Budgettering, 20%
1. Opstil resultatbudgettet for 2014 for Auto A/S

2. Beregn bruttoavanceprocenten for 2013 og 2014 og forklar årsagen til forskellen i bruttoavanceprocenten

3. Beregn, hvor meget omsætningen i 2014 mindst skal være, for at resultat af primær drift mindst udgør kr. 0

Uddrag
De to store varenumre; 1 og 40 udgør næsten 80% af den samlede kostpris. Man skal være mere grundig med indkøbsstyringen af disse varenumre, da udsving/variationer i afsætningen/forbruget af disse kan have stor økonomisk betydning for virksomheden.

Det er f.eks. vigtigt at få udarbejdet grundige salgsprognoser, oversigter over indkøbspriser, leveringstider og ordreomkostninger.

Det er vigtigt, at huske på, at B-varer kan udvikle sig til A-varer. Derfor bliver man også nødt til at holde øje med disse varenumre, hvis de har en væsentlig udvikling.

C-varer vil typisk kunne passe sig selv i virksomheden. Deres betydning for den samlede kostpris er typisk så lille, at det vil være spild af ressourcer at overvåge udviklingen i disse nærmere.

Dette er dog undtaget, hvis det er tale om varenumre, som er essentielle i produktionen, til trods for deres lille andel af den samlede kostpris.