Finlands økonomi | 12 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1 a. Redegør på baggrund af bilag 3 for eksempler på politiske tiltag, der kan påvirke udbuddet af arbejdskraft.

Opgave 1 b. Forklar hvordan tiltagene vil påvirke prisdannelsen på arbejdskraft i Finland. Illustrer dette i et udbud- og efterspørgselsdiagram.

2 a. Beregn på baggrund af tallene i bilag 1 udviklingen i Finlands samlede produktion

2 b. Vurder, med udgangspunkt i beregningen og bilagene, hvordan priskonkurrenceevnen har udviklet sig siden 2007.

3. Analyser, på baggrund af bilag 4 årsagerne til den forventede økonomiske vækst i Finland.

4. I bilag 3 står der ”offentlige besparelser og andre krisetiltag, der sænker omkostningerne, burde da også skabe mere dynamik og fremdrift på længere sigt – stik modsat en ekspansiv finanspolitik og stigende offentlig gæld, som blot skubber problemerne ud i fremtiden.”
Diskuter, med udgangspunkt i citatet, hvad der taler for at bruge henholdsvis lempelig og stram finanspolitik for at skabe økonomisk vækst i Finland.

Uddrag
Finanspolitik er økonomiske indgreb, som staten kan indføre, som enten vil stimulere efterspørgslen eller hæmme efterspørgslen. Dette til hvert sit formål: Ved et opsving, vil man kunne argumentere for, at en stram finanspolitik skal føres, for at dæmpe efterspørgslen og ”spare til dårlige tider”. Ydermere for ikke at overhede økonomien. Man øger herved statens indtægter og sænker dens udgifter.

Omvendt er naturligvis i krisetider med lav økonomiske vækst og lav efterspørgsel. Her vil der kunne argumenteres for, at man vil føre en stram finanspolitik, som har til formål at øge efterspørgslen. Dette gøres for eksempel ved at lade skatterne falde og de offentlige investeringer stige / offentligt forbrug.

Der kan hermed argumenteres for, at der skal køres med underskud på de offentlige finanser til fordel for igangsættelse af økonomien.

Det der argumenteres for i citatet er, at man ved en stram finanspolitik, som man fører i Finland, vil få mest gavn fordi man sænker omkostningerne.

Det der taler for en stram finanspolitik er, at man har underskud på de offentlige finanser, som skulle blive forbedret ved en stramning af finanspolitikken, da man sænker statens udgifter og hæver dens indtægter. Ydermere er Finland også i underskud på betalingsbalancens løbende poster, hvilket også vil blive forbedret ved en eventuel stramning af finanspolitikken.

Ved en stramning af finanspolitikken, og dermed en forøgelse af skatterne, vil man mindske folks rådighedsbeløb. En formindskelse af rådighedsbeløbet, vil mindske importen, som alt andet lige vil forbedre betalingsbalancen forudsat at eksporten er uændret.

Derfor vil der med fokus på at leve op til EU’s målsætninger på maksimalt et underskud på de offentlige finanser på 3% af BNP samt betalingsbalancen, være fordele der taler for at benytte sig af en stram finanspolitik.

Omvendt vil den stramme finanspolitik betyde en svækkelse af efterspørgslen, som vil være skyld i lavere BNP, beskæftigelse og inflation. Denne svækkelse af de førnævnte nøgletal er ikke fordelagtigt for Finland.

Omvendt kan der også argumenteres for at føre en ekspansiv finanspolitik, som vil øge statens udgifter og mindske statens indtægter. Dette vil skabe skattelettelser, som vil føre til at befolkningen har et højere rådighedsbeløb, som alt andet lige vil øge efterspørgslen, og øge BNP, beskæftigelsen, og inflationen.

Alle disse nøgletal er ikke inden for EU’s målsætninger med en lidt for lav inflation, for lav beskæftigelse og for lav økonomisk vækst. Grunden til at disse bliver positivt påvirket er, at man vha. skattelettelser giver folk større rådighedsbeløb, som vil øge efterspørgslen, der alt andet lige vil øge forbruget i og med udbuddet vil blive øget.

Ved en større efterspørgsel følger der øget aktivitet i virksomhederne, som vil søge mere arbejdskraft der vil være skyld i en lavere ledighed. Den generelle større efterspørgsel vil være skyld i en generel prisforhøjelse, som vil ligge til grund for den stigende inflation.

Dog vil den negative side ved at føre en ekspansiv finanspolitik være en svækkelse af betalingsbalancen, da efterspørgslen formentlig også vil være skyld i en forøget efterspørgsel på udenlandske vare, hvorfor en forhøjet import. Ydermere, vil den også have en negativ indvirkning på den offentlige saldo, som Finland ikke ligefrem har interesse i.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu