Indholdsfortegnelse
Sprogets byggesten 1
Rodmorfem: 1
Bøjningsmorfem: 1
Afledningsmorfem: 1
Præfiks: 1
Suffiks: 1
Ordvalg og semantik 1
Substantiver: 1
Propier: 1
Appellativer: 2
Finit og infinit verbum 2
Denotationer og konnotationer 2
Verber 2
Sammensatte verbalformer 3
Syntaks: forskellen på subjektsprædikat og direkte objekt 3
Latinske ord 3
Sociolekt 4
Etnolekt 5
Kronolekt 5
Kohærens og kohæsion 5
Kohærens: indholdsmæssig sammenhæng 5
Kohærens og semantiske skemaer 5
Kohæsion: Sproglig sammenhæng 5
Koblingstyper 5
Abstraktionsstigen 6
Billedsprog 7
Genrekoder for lyrik 7
Pragmatik 9
Mediebevidst 10
Genre koder 10
Transaktionsanalyse 10
Forældre 10
Voksen 10
Barn 10
Transaktionsmønstre 10
Verbalt og nonverbalt kommunikation 11
Sproghandlinger 11
Institutionelle handlingsregulerende sproghandling 11
Andre handlingsregulerende sproghandlinger / indirekte 11
Socialt bekræftende sproghandlinger - eller kontakthandlinger. I denne gruppe af sproghandlinger kan vi placere sproghandlinger som.. 12
Informerende sproghandlinger 12
Selvfremstillende / ekspressive sproghandlinger 12
Giraf og ulvesprog 12
Girafsprog 12
Ulvesprog 12
Høflighedsprincippet og effektivitetsprincippet 13
Fire hovedkrav til høflighedsprincippet 13
Face-terorien - fire strategier 13
Appelformer 13
Etos - skaber troværdighed, appellerer til modtagerens tillid 13
Patos - Modtagerens sindsstemning - appellerer til modtagerens følelser 13
Logos - Logisk og et rationelt forhold mellem belæg og påstand (fakta og tal), appellerer til modtagerens fornuft og intellekt 13
Forvægt og bagvægt 14
Forvægt: Tunge led (led med mange ord) er foran verballeddet i hovedsætningen. 14
Bagvægt: Tunge led efter verballeddet 14

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Sprogets byggesten
Ord består af byggeklodser, kaldet morfemer
Der findes 3 forskellige morfemer:

Rodmorfem: Stammen på et ord Ord som is, husk, gul, kat, stol, fly, se er alle rodmorfemer, der kan stå alene og har et indhold i sig selv.
Sammensatte ord består af to rodmorfemer

Bøjningsmorfem: Viser hvordan ord er bøjet
Fx bil-bilen

Afledningsmorfem:
Bruges til at skabe en ny betydning i et ord eller at ændre en ordklasse.

Præfiks:
Fx Indledning

Suffiks:
Fx Lykkelig

Ordvalg og semantik
Substantiver:
En tekst med mange substantiver og få verber gør teksten meget beskrivende, men mangler handling og dynamik. Substantiver kan deles ind i to grupper:

Propier:
Betegner egenavner som Anna, København eller USA (dvs. Personnavne, geografiske navne, ugedage, måneder mm.)

Appellativer:
Betegner den store del af substantiver. Fysiske genstande som Bil, flue, pige, Men også genstande i mere overført betydning, begreber, begivenheder, handlinger og tilstande som frieri, konfirmation, løbetur og forelskelse.

---

Etnolekt
Større etnisk gruppe, der deles og fastholdes af en etnisk gruppe, som taler et andet sprog end det gældende officielle sprog.
(talt af en større gruppe med et andet modersmål end dansk)

Etnicitet= Kommer fra samme land og kulturområde og en anden historisk oprindelse.
Gruppen udvikler en "lekt" med samme slang, og anden udtale, præget af deres modersmål:
Fx schl i stedet for sl (slapper af - schlapper af), walla, habibi osv.

Kronolekt
Kronologi= tid i en rækkefølge, fx kronologisk rækkefølge.

En sprogvariation, der bruges af en social gruppe med samme alder eller inde for samme generation. Denne generation bruger fx "mega" i højere grad, hvor den ældre generation ikke gør