Virksomhedsøkonomi Noter

Indholdsfortegnelse
Rentabilitetsanalyse
Afkastningsgrad
Kapitaltilpasning
Overskudsgrad
Egenkapitalens forrentning
Gældsrente
Rentemarginal
Forskellen mellem gældsrenten, afkastningsgraden og egenkapitalens forrentning:
Gearing
Debitorernes omsætningshastighed:
Kreditorernes omsætningshastighed:
Soliditetsgrad:
Nulpunktsomsætning:
Gældsandelen:
Likviditetsgrad:
Hovedformål med årsregnskabet:
Hovedbegreber
Resultatopgørelse
Kapacitetsomkostninger
Variable omkostninger
Omkostninger
Aktiver og passiver
Balance
Aktiver
Passiver
Fremmedkapital (gæld)
Egenkapital
Langfristet gæld
Kortfristet gæld
Dækningsbidrag
Dækningsbidrag pr. enhed
Dækningsbidrag i alt
Dækningsbidraggrad
Debet
Kredit
Saldobalance
Det dobbelte bogholderi
Periodeafgrænsningsposter:
Tilgodehavender fra salg:
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet

Uddrag
Soliditetsgrad:
Soliditetsgraden viser, hvor stor en del af virksomhedens aktiver der er finansieret med egenkapital. Soliditetsgraden belyser således virksomhedens evne til at klare tab.

Formel: Egenkapital*100/Aktiver

Hvis soliditetsgraden er lav, vil risikoen for långiverne alt andet lige være høj. Virksomheden vil også have sværere ved at optage nye lån, når soliditeten er lav. Der er dermed stor risiko for, at den går konkurs, når det er krisetider, og når indtjeningener under pres.
Som en tommelfingerregel bør soliditeten i en veletableret virksomhed udgøre ca. 30 til 40 procent.

---

Gældsandelen:
Formel: Gældsforpligtelser*100/aktiver
Gældsandelen viser, hvor stor en andel af virksomhedens samlede aktiver der er finansieret med gæld.

---

Likviditetsgrad:
Formel: Omsætningsaktiver*100/kortfristede gældsforpligtelser
Likviditetsgraden viser, hvor meget omsætningsaktiverne udgør i procent af virksomhedens kortfristede gældsforpligtelser. Likviditetsgraden belyser altså virksomhedens evne til at indfri sine betalingsforpligtelser.

Som udgangspunkt bør likviditetsgraden være højere end 100 %, da det betyder, at omsætningsaktiverne er større end de kortfristede gældsforpligtelser. Hvis likviditetsgraden er lavere end 100 %, betyder det, at en del af anlægsaktiverne er finansieret med kortfristede gældsforpligtelser, hvilket umiddelbart virker uhensigtsmæssigt
Hvis den er over 150% er virksomheden godt placeret

Resultatopgørelsen viser virksomhedens indtægter, omkostninger og resultat, altså om virksomheden har overskud eller underskud.
Når regnskabet n er afsluttet, kan virksomheden opstille en resultatopgørelse, der viser
resultat

---

Hovedformål med årsregnskabet:
• Lovgivningskrav – information til interessenter + så skat kan følge med)
• Intern økonomistyring (gør det nemmere at se virksomhedens udvikling)
• Overblik over virksomhedens økonomiske situation

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her