Indholdsfortegnelse
Kap 11
Årsregnskabslovens opbygning
Regnskabsklasser
- Pyramiden
Regnskabsklasser
Årsrapport - fortsat
- Konto:
- Lagerkonto
- Kontoplan:
- 4 cifre på resultatkonti
- 5 cifre på balancekonti
Resultatopgørelse
- Vi har forskellige resultatopgørelser:
- Artsopdelte resultatopgørelse
- Funktionsopdelt resultatopgørelse
- Indekstal:
Pengestrømsopgørelse/likviditetsopgørelse
Engelsk - Dansk
Koncernregnskab
- Definition:
Koncernregnskab
Kap. 12 Økonomiske analyser
- Krav til nøgletal:
- 2 typer af analyser
- Nøgletal:
- Analysen indhold
- Faser i regnskabsanalyse
Opsamling Kap. 11
11.2 regnskabsklasser
11.3 grundlæggende krav
11.4 Hovedindhold i årsrapporten
- Husk generelt:
- Fejlkilden:
Opsamling kap. 12
- Udvikling kan skyldes:
- Bruttoavancen
- Udvikling kan skyldes:
Kap 12 => 13
- Grafisk
- Hvordan kan vi forbedre en virksomhed
Kap 14 Kapitaltilpasning
- Grafisk
Leveringsservice vs logistikomkostninger
Kap 15. Rentabilitetsanalyse

Uddrag
4 cifre på resultatkonti
med 1xxx varesalg
2xxx vareforbrug
3xxx eksterne omkostninger
4xxx personale omkostninger
5xxx afskrivninger
6xxx finansielle indtægter
7xxx finansielle omkostninger

5 cifre på balancekonti
11xxx anlægsaktiver
12xxx omsætningsaktiver
13xxx Egenkapital
15xxx Gældsforpligtelser

Resultatopgørelse
Vi har forskellige resultatopgørelser:

Artsopdelte resultatopgørelse
- Her opdeler vi efter arten af omkostninger f.eks. afskrivninger og personaleomkostninger
Anvendes typisk i handelsvirksomheder.
Autoforhandler Andersen aflægger artsopdelte regnskab.

Funktionsopdelt resultatopgørelse
- Her opdeler vi efter funktion i virksomheden.
2xxx produktionsomkostninger
3xxx distributionsomkostninger
4xxx administrationsomkostninger
Anvendes typisk i produktionsvirksomheder.
Fabrikant Fransen forlægger funktionsopdelt regnskab.