Indholdsfortegnelse
Medier
Massemedier
Sociale medier

6.1 Medier og politik
- Partiet
- Partiernes medlemstal;
- Kontakt vælgere.
- Politikeres brug af medier:
- Medierådgivere
- Mediernes betydning for politikernes karrieremuligheder

6.2 Mediernes rolle og medialisering
- Medialisering
- Mediernes betydning i det politiske system
- Den fjerde statsmagt
- Adgang for befolkningen

Dagsordenssættende funktion
Demokratiets vagthund

Ulemper ved medialiseringen
- Nyhedsindslag oftest meget korte:
- Fokus på personer i stedet for sagen
- Fokus på få enkle sager:

Mediernes nyhedskriterier
- De fem nyhedskriterier:
- Prioritering af nyhedskriterier

Prioritering af nyhedskriterier
Figur 7.1 Nyhedsmediernes troværdighed

Avisernes politiske holdning
Figur 6.2 Avisernes politiske holdning – efter politisk ideologi
Figur 6.3 Avisernes politiske holdning - efter værdipolitisk holdning
- Nyhedskriterier og politiske holdninger er medbestemmende for:

6.3 Mediebilledet i dag
- Tabel 6.1 Medietyper og indhold
- Fra afsender til modtagernyheder
- Tidligere
- I dag
- Negative konsekvenser:
- Positive konsekvenser:
- Medieforbrug
- Det samlede medieudbud steget

Figur 6.4 Nyhedsforbrug efter medietype 2013-2015
Teorier om mediers påvirkning
- Kanyleteorien
- To-trinshypotesen
- Referencemodellen

Det postfaktuelle samfund?
- Det post-faktuelle samfund
- Antallet af nyhedsmedier er eksploderet:
- Fare for demokratiet:
- Sociale mediers rolle:
- Fake News

Appendiks: Avisernes udvikling og rolle historisk
- Starten af 1900 -tallet
- Faldende partimedlemstal
- Avisen på tilbagetog
- Betalingsdagbladene - voldsom nedgang
- Andel af danskerne, som ikke læser avis dagligt, kraftigt faldet

6.4 De sociale medier
- Sociale medier:

Figur 6.6 Andel af forskellige aldersgrupper, der er brugere af sociale medier mindst en gang om dagen
- Generelt om brugen af sociale medier i Danmark:
- Sociale medier og politik
- Fordele for politikere:

Demokratiske perspektiver
- Fordele ud fra et demokratisk perspektiv:
- Mobilisering til at deltage i demokratiet

Ulemper ud fra et demokratisk perspektiv:

Figur 6.7 Folks lyst til at diskutere kontroversielle emner i forskellige sammenhænge
- Årsagerne til at afholde sig fra at diskutere politiske emner på de sociale medier:

Appendiks SoMe’ betydning i den politiske kamp
- USA:
- Barack Obama 2008
- Det Arabiske Forår
- Funktion - De sociale medier

Uddrag
Medier
Tv, radio, aviser, ugeblade, bøger, internet, film mv

Massemedier
• kan sende budskaber ud til mange på én gang
• Nyhedsmedier tv, radio, aviser og internet

Sociale medier
• Facebook, Twitter mv.
6.1 Medier og politik

Medierne har fået mere magt i det danske samfund
• 'blander sig' mere i politik
• politikerne 'blander sig' mere i medierne end tidligere.

Partiet
• Tidligere var det partiet, som var politikerens 'bindeled' til befolkningen
• På vælgermøder i partiet fik politikerne direkte kontakt med vælgerne. Her diskuterede man aktuelle politiske sager

Partiernes medlemstal;
• raslet ned, og politikerne har derfor ikke så god kontakt med vælgerne
• medierne, som har overtaget partiernes rolle som bindeled mellem politikere og befolkning.

Kontakt vælgere.
• vide, hvad der rører sig i befolkningen, så han kan varetage sine vælgeres interesser
• vil gerne genvælges og derfor ofte søger at 'reklamere' for sig selv.

Politikeres brug af medier:
• benytter medierne til at fremme en sag
• kontakt til journalist - gensidig afhængighed
• 'lække' vigtige informationer til udvalgte journalister, der som tak for det gode 'tip' herefter får eneret på at bringe nyheden.

---

Kanyleteorien
• medierne er i stand til at sprøjte deres budskaber direkte ind i modtageren
• man overtager forsvarsløst mediernes budskaber
• Individet bliver så at sige hjernevasket af medierne og forholder sig ikke kritisk.

To-trinshypotesen
• medierne påvirker direkte det enkelte individ - men samtidig fungerer en særlig gruppe af personer som såkaldte opinionsledere - vigtige meningsdannere

• personer i din familie, skolen, på arbejdspladsen, i dit netværk eller måske din samfundsfagslærer!

• Personer der anses for at have stor viden indenfor det emne, som man taler om - taler med ekstra stor vægt og bliver en slags mellemled til at forstå, hvad emnet handler om, og hvad man skal mene.