Indholdsfortegnelse
Oligotrofe søer er næringsfattige.
Eutrofe søer er næringsrige.
Dystrofe søer er brunvandede.
Biomanipulation.
Biodiversitet.

Uddrag
Den oligotrofe sø er kendetegnet ved klart vand, en pH på omkring 5 og et lavt indhold af næringssalte. Det giver i mange af de oligotrofe søer gode vilkår for planten Tvepibet lobelie, og derfor kaldes søerne for lobeliesøer.

Det lave næringsindhold i vandet betyder, at der ikke er særligt gode vækstforhold for planteplankton. Derfor er vandet så klart, at man kan se bunden. Det giver gode forhold for de bundlevende planter

som skal bruge lys til fotosyntesen og samtidig har den fordel, at de kan optage næring fra sedimentet. Primærproduktionen er, på trods af de bundlevende planters produktion, lav.