De Danske Søer – Oversigt

Indholdsfortegnelse
Sø-typens udbredelse:
Søens farve:
Sigtedybde:
Næringsstofmængde:
Vandets pH-værdi:
Iltforhold:
Planteplankton/alger:
Bundvegetation:
Flydebladsbælte + rankegrøde:
Rørsump:
Dyreplankton
Dafnier:
Fredfisk:
Rovfisk:
Fugleliv:

Uddrag
HOVEDTYPER:
(karakteristiske træk) Den næringsrige
(eutrofe)sø Den næringsfattige (oligotrofe) sø Den brune sø
Sø-typens udbredelse: Hyppig, især i dyrkede områder Få. Findes især i områder med mager jord. I skove eller i områder med tørveforekomst.
Søens farve: Grøn,
blågrøn Klart vand Brunt vand pga. mange humusstoffer
Sigtedybde: Ned til 15-20 cm Op til 8-10 m
Næringsstofmængde: Stor tilførsel af især nitrat(N) og fosfor (P) Ringe tilførsel
Vandets pH-værdi: pH 6-8. Høj fotosyntese om dagen vil gøre vandet basisk, da planterne fjerner den sure kuldioxid. Om natten er pH lavere, når planterne ånder. pH 4-5 Kan være både sur og alkalisk.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter