Problemformulering
• Redegør kort for centrale historiske begivenheder i første halvdel af 1800-tallet i Danmark og karakteriser nationalromantikken som litterær strømning.

• Undersøg hvordan national identitet kommer til udtryk i 1800-tallets Danmark. Du skal lave en digtanalyse af en fædrelandssang og en historisk kildekritisk analyse af to selvvalgte kilder.

• Diskuter, hvorfor national identitet blev vigtigt i 1800-tallet, og vurdér hvilken rolle litteraturen spillede.

Indledning
I begyndelsen af 1800-tallet havde Danmark ledt mange historiske nederlag, der splittede danskerne og deres værdier på nationalt plan.

Landet havde forhenværende gennem oplysningstiden været en forholdsvist indflydelsesrig helstat, der rådede over mange lande og nationer.

Da Danmark tabte Slaget på Reden mod England i 1801, gik fallit som følge af Napoleonskrigene mellem 1807-1814

og mistede Norge til Sverige i 1814, stod danskerne tilbage med en skærpet national stolthed, der skulle genetableres af nationen selv gennem nationalromantisk litteratur og nationalliberalistiske tanker.

I min DHO opgave vil jeg præsentere en uddybet historisk redegørelse for de centrale begivenheder, der fandt sted i begyndelsen af 1800-tallet.

Her vil jeg lægge fokus på de historiske begivenheder, der kan have været grundlaget for nationalromantikkens opståen.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning 3
2. Danmark i 1800-tallet
1. Redegørelse for centrale historiske begivenheder 3
2. Karakterisering af nationalromantikken 4
3. National identitet i 1800-tallets Danmark
1. Digtanalyse af Der er et Yndigt Land 5
2. Historisk kildekritisk analyse af to selvvalgte kilder:
2.1 Kildekritisk analyse af Orla Lehmanns tale Danmark til Ejderen 7
2.2 Kildekritisk analyse af H.C Ørsteds brev Om Københavns Bombardement 8
4. Diskussion
1. Svag nation med stærke værdier… 8
5. Konklusion
1. Den danske historie skaber nationalromantikken 9
6. Litteraturliste 10

Uddrag
Som følge af alle de nederlag, som den danske nation led gennem den første halvdel af 1800-tallet, opstod der som modspil en litterær udvikling, som vi i dag kender som Guldalderen.

Her søgte forfattere og kunstnere tilbage i Danmarks mere storslåede historiske perioder som vikingetiden og middelalderen for at grundlægge for landets nationale værdier.

I Guldalderen var kærlighed, historie og natur vigtige i litteraturen. Guldalderen danner således ramme om den litterære strømning Nationalromantikken

der gennem digte og fædrelandssange fremhævede de historiske sejrer og naturskønne landskaber i Danmark.5

Nationalromantikken opstod i Heidelberg perioden fra 1804 til 1808, som følge af Napoleonskrigene, hvor flere nationer opstod rundt omkring i Europa.

De nye nationer skulle bruge noget fælles at værne om for at skabe karakteristik og sammenhold. Fælles historie og folkesagn skulle værnes om, for at give identitet.

6 I Danmark blev litteratur med fokus på heltedyder og kongeidealer skiftet ud med litteratur, der fokuserede på historie, natur og kærlighed.7

Fædrelandskærlighed
Især kærligheden til fædrelandet, eller nationen, spillede en væsentlig rolle.

Denne kærlighed skulle vises gennem smukke beskrivelser af landsskabet, romantisering det traditionelle bondeliv og hyldest til nordisk mytologi og sagnhistorie.

Forfattere som for eksempel Adam Oehlenschläger og N.F.S Grundtvig bidrog begge med nationalromantiske hymner.

De inddrog den danske historie og billedskønheden i landskabet og kombinerede det med idylliseringen af Danmarks dengang største erhverv, nemlig landbruget.

Disse stilistiske komponenter var også en essentiel del af, hvordan den nationale identitet kom til udtryk i 1800-tallet, da de nemlig indgik i størstedelen af de fædrelandssange, der blev skrevet i Guldalderen.

Johannes Ewalds royale nationalmelodi ”Kong Christian Stod ved Højen Mast” og Adam Oehlenschlägers fædrelandssang ”Der er et Yndigt Land” er danske hymner, der tydeligt viser den litterære overgang fra at have enevældig kongedyrkelse i centrum, til at have den nationale identitetsforståelse som det primære fokus i litteraturen.

National identitet i 1800-tallets Danmark
Der er et yndigt land - Adam Oehlenschläger (1819)

”Der er et Yndigt Land” er en fædrelandssang skrevet af Adam Oehlenschläger (1779-1850), der først udkom under navnet ”Fædrelands-Sang” i 1819.

Han fik sit gennembrud med digtet ”Guldhornene”, der udkom i 1802. Adam Oehlenschlägers gennembrudsdigt markerer begyndelsen på den danske romantik, hvor kærligheden, historien og naturen var vigtige faktorer. 8

Vi kan identificere, at det er lyrik, ud fra den måde, at teksten består af en række verslinjer med en afgrænset længde. Ift. Hver verslinje har fire til seks ord og hver strofe består af 6 verslinjer. Digtet består af 12 strofer a 6 vers.

Man gentager hver tredje verslinje i hver strofe. Digtet har derfor en meget bunden versrytme, som gør det traditionelt. Man kan også se den bundne versrytme på digtets enderim, der er ABA enderim.

Enderimene kan vi se et eksempel på i første og tredje vers i strofe 2. Her slutter 1. vers med ordet ”tid”, mens 3. vers slutter med ordet ”strid”, sidste ord i andet vers ikke rimer med sidste ord i først og tredje vers.

Digtets indre komposition er en cirkel. Digtets første strofe og sidste strofe ender nemlig på samme måde i de to sidste verslinjer i begge strofer.