Indholdsfortegnelse
Centrale religionsfaglige begreber
- Myte
- Ritual-myte model
- Ritual
- Helligt og profant
● Helligt:
● Profant:

Religionsvidenskabelige kernebegreber fra a-å
- Afsekularisering
- Agnosticisme
- Ateisme
- Axis Mundi
- Deisme
- Do ut des
- Dogme
- Eskatologi
- Fundamentalisme
- Frelsesreligion
- Gerningsreligion
- Helligsted
- Helligskrift
- Indefra syn
- Kaos og kosmos
- Kosmologi
- Kult
- Lovreligion
- Monolatri
- Monoteisme
- Polyteisme
- Profet og profeti
- Sekularisering
- Synkretisme
- Teodicé-problemet
- Udefra syn
- Åbenbaring

Uddrag
Myte
En særlig vigtig religiøs fortælling, som har til opgave at fortælle og forklare fænomener og tilstande, som findes i samfundet.

● Skabelsesmyter: En urfortælling, der er med til at forklare verdens skabelse. Ex. Den kristne skabelsesmyte om Gud som verdens skaber.

● Historiske myter: En historie af overnaturlig karakter, som kan forklare, hvorfor mennesket lever, som det gør eller en historie, som kan skabe en kobling til særlige hellige steder.

Ex. Muhammeds himmelfærd på Tempelbjerget, hvor denne myte forklarer, hvorfor Tempelbjerget og Jerusalem er helligt for muslimer.

Ritual-myte model
Til myten knytter der sig ofte et praktisk ritual, som giver myten en aktiv funktion i religionen.

Myter kan både fortælle om en mytisk fortid, men de kan også bruges til at forklare nutiden. Ex. Nadveren som ritual, der genskaber myten omkring Jesus sidste nadver.

Eller Dåben i Folkekirken, der som overgangsritual genskaber myten om Jesus dåb i Jordanfloden af Johannes Døberen.

Ritual
Ritualer er særlige symbolske religiøse handlinger, som altid udføres på præcis samme måde.

En religions ritualer giver primært mening for den pågældende religions udøvere, men i denne kontekst skaber de et tilhørsforhold og et religiøst fælleskab for gruppen. Ritualer knytter sig tit til myten, og de bruges til at give myten nyt liv.

● Vedligeholdelsesritualer: Forny ritualer i forhold til den pågældende religions guddom

● Afværgeritualer: Ritualer som bruges til at forebygge ulykker.

● Overgangsritualer: Ritualer, som bruges til at markere, at en af religions udøvere står over for en ny livsepoke (fra barn til voksen). Overgangsritualer har 3 faser:

o Udskillelsesfasen: Ritualet indledes - den udøvende isoleres fra fællesskabet

o Grænsefasen: Ritualet udspiller sig/den udøvende er alene

o Indlemmelsesfasen: Ritualet er veloverstået - den udøvende genoptages i fælleskabet