Indholdsfortegnelse
Religionsbegrebet 1
- Hvad Er Religion? 1
- Religionens Dimensioner 1
De Vigtigste Begreber Og Fænomener I Religion 1
- Myter 1
- Ritualer 3
- Hellig Og Profan 4
- Guder 5
- Etik 5
- Offer 5

Leksikon Over ØVrige Religiøse Begreber Og Fænomener 6
- Agnosticisme 6
- Animisme 6
- Antropogoni 6
- Ateisme 6
- Axis Mundi 6
- Blasfemi 6
- Bøn 6
- Civilreligion 6
- Divination 6
- Ekstase 6
- Emic 6
- Eskatologi 7
- Frelsesreligion 7
- Frugtbarhedsreligion 7
- Fundamentalisme 7
- Helligsted 7
- Helligtekst 7
- Hellig Tid 7
- Hierofani 7
- Hieros Gamos 7
- Initiation 8
- Inkarnation 8
- Kaos Og Kosmos 8
- Kosmogoni 8
- Kosmologi 8
- Konversion 8
- Kulten 8
- Mana 8
- Medium 8
- Monolatri 8
- Monoteisme 8
- Mystik 8
- Ortodoksi 9
- Pluralisme 9
- Polyteisme 9
- Profet 9
- Reinkarnation 9
- Relikvie 9
- Sekularisering 9
- -Synkretisme 9
- Tabu 9
- Teofani 9
- Teogoni 9
- Teokrati 9
- Totemisme 10
- Transcendens 10
- ÅBenbaring 10

Religionernes Kritik Af Hinanden 10

Uddrag
Religionsbegrebet
Ordets betydning: ”religio” → at binde noget sammen, skabe kontakt mellem den jordiske og den guddommelige verden

Hvad er religion?
Religionens påstand er, at den formidler sandheden om verden, og om hvordan mennesker kan komme til at stå i den rette forbindelse til det guddommelige.

Religion handler ikke nødvendigvis om tro, men ofte i højere grad om en særlig livspraksis og en særlig verdensanskuelse og et særligt menneskesyn.

Religion består i høj grad af handlingsmønstre, ritualer, fortællinger (myter), daglig praksis, det sociale liv, kultur osv. Religion handler i høj grad om en bestemt livspraksis og et bestemt syn på verden.’

• Religion handler om det basale; overlevelse, krisebehandling → religionen angiver en konkret måde for mennesket at leve på.

• Religion er et system, der giver mennesket en konkret retning og gør det i stand til at klare sig i verden .

• Religion er et kommunikationssystem, der formidler kontakten ml. den jordiske og den guddommelige verden.

• Religion er en forklaringsmodel for verden. Dvs. et system, der definerer hvad de basale elementer i verden er.

Hvad er mennesket? Hvad er naturen? Hvad er godt on ondt, rigtigt og forkert? Hvad er grænserne for verden? Hvordan kan det være, at tingene er, som de er? Osv.

---

Ritualer er de centrale religiøse handlinger, som udføres på en helt bestemt måde. Ofte ligger oprindelsen til ritualet i en myte.

Fx er oprindelsen til den kristne dåb myten om, hvordan Jesus døbes af Johannes døberen i Jordanfloden. Centrale træk ved ritualer er:

• De er gentagelser af hellige handlinger fra fortiden, og de gentages nu af religionens udøvere. På den måde kommer den hellige kraft fra fortiden til at virke ind i nutiden.

• I ritualet genoplives den myte, som ritualet er centreret om, og den hellige tid fra myten bliver nærværende. Myter og ritualer hænger derfor tæt sammen i religionen.

• De er symbolske handlinger, der skal bevirke noget eller ændre noget i nutiden eller fremtiden

• De har et standardiseret handlingsmønster, der drejer sig om at forene de medvirkende i et fællesskab med hinanden og med det guddommelige

• De handler om at kommunikere med det guddommelige (denne kommunikation kan have mange former: offer, bøn, oplysninger om fremtiden (også kaldet divination) mm.)

• Ritualer tages i brug ved vigtige eller kritiske tidspunkter, fx når høsten skal i hus, når et barn fødes, ved ægteskab osv.

• Ritualer handler ofte om at forsøge at kontrollere noget og få noget til at forløbe på en bestemt måde.

• Ritualet udstikker ofte nogle retningslinjer for, hvordan mennesket skal leve sit liv. Fx udgør bønnen i Islam en meget væsentlig faktor i hverdagen, og bønnen angiver, at Allah skal være centrum i muslimens liv.

• En række af enkelte riter (enkeltstående, hellige handlinger) kaldes til sammen et ritual.