Kæmpe dokument | Kapitel 1-30 | VØ noter

Indholdsfortegnelse
Kapitel 1 - Virksomheden 5
- Virksomhedsbeskrivelse 5
- Virksomhedstyper 5
- Ejer former 5
- Idégrundlag 5
- Mål og strategi 5
Kapitel 2 - Virksomhedens interessenter 6
- Virksomhedens interessenter 6
- Shareholder value og stakeholder value 6
Kapitel 3 - Virksomheden i en markedsøkonomi 6
- Det reale kredsløb 6
- Erhvervsstrukturen i Danmark 6
- Konkurrenceformer 6
Kapitel 4 - Virksomhedens etablering 7
- Iværksætteri 7
Kapitel 5 - Virksomheden i drift 7
- Virksomheden i vækstfasen 7
- Virksomhedens funktioner (arbejdsopgaver) 7
Kapitel 6 - Virksomhedens indtægter 7
- Indtægter og indbetalinger 7
- Efterspørgsel 8
Kapitel 7 - Virksomhedens omkostninger 8
- Udgifter, udbetalinger og omkostninger 8
- Kapacitetsomkostninger 8
- Variable omkostninger 8
- Proportionale variable omkostninger 8
- Degressive – og progressive variable omkostninger 9
- De vigtigste omkostninger 9
Kapitel 8 - Virksomhedens Indtjening 9
- Dækningsbidrag pr. enhed (DB/E) 9
- Dækningsbidrag i alt (DB i alt) 9
- Dækningsgrad (DG) 10
- Nulpunktsafsætning 10
- Nulpunktsomsætning 11
- Virksomhedens resultat 11
- Bruttoavanceprocent 11
Kapitel 9 - Årsregnskabet og registreringssystemet 12
- Hovedformål med årsregnskabets udarbejdelse 12
- Resultatopgørelse 12
- Balance 13
- Bogføringsregler 14
Kapitel 10 - Det samlede regnskabssystem 16
- Registreringer ved virksomhedens etablering 16
- Registrering ved virksomhedens drift 17
- Registreringer ved virksomhedens regnskabsafslutning 17
- Opstilling af virksomhedens årsregnskab 17
Kapitel 11 - Præsentation af årsregnskabet 20
- Årsregnskabets formål 20
- Opstilling af årsregnskabet for en handelsvirksomhed 20
Kapitel 12 - Årsrapport for selskaber 22
- Regnskabsklasser og årsrapportens hovedindhold 22
- Grundlæggende krav til årsrapporten 23
- Resultatopgørelse 24
- Balance 26
- Pengestrømsopgørelse 29
Kapitel 13 - Økonomiske analyser 30
- En virksomheds produktivitet og effektivitet 30
- En virksomheds produktivitet og effektivitet 30
- Nøgletalsberegninger 31
- En regnskabsanalyses formål og indhold 31
Kapitel 14 - Analyse af rentabilitet 31
- Rentabilitetsanalysens indhold 31
- Rentabilitetsanalyse (Eksempel) 32
Kapitel 15 - Andre analyser 33
- Indeks for omsætning og omkostninger 33
- Analyse af soliditet og likviditet 34
Kapitel 22 - Økonomiske beslutninger 35
- Beslutninger 35
- Forudsætninger 35
- Den rationelle beslutningsmodel 35
- Eksempler på beslutningskriterier 35
- Beslutningstyper 35
- Kompleksitet og usikkerhed 36
Kapitel 23 - Logistik 36
- Logistikbegrebet 36
- Logistiksystemet i en produktionsvirksomhed 36
- Virksomhedens logistik 37
- Logistikprocessen 37
- Logistikstrategi 37
- Koordinering af logistikken 37
Kapitel 24 - Logistisk effektivitet 38
- Elementer i den logistiske effektivitet 38
- Leveringsservice 38
- Logistikomkostninger 38
- Du-Pont (Dupont) pyramide 39
- Analyse af logistisk effektivitet 39
- Analyse af logistikomkostninger 39
- Analyse af leveringsservice 39
Kapitel 25 - Indkøbsstyring 40
- Forsyningsstrategi 40
- Outsourcing/Insourcing 40
- Købsstrategi 41
- Indkøbsplanlægning 41
- ABC-analyse 42
Kapitel 26 - Lagerstyring 42
- Lagerstyringens mål 42
- Lagertyper 42
- Lagermotiver 43
- Bestillingspunkt & periodisk indkøb 44
- Sikkerhedslager 44
- Optimal indkøbsstørrelse 44
- Lagerstyring 46
Kapitel 27 – Produktionsstyring 46
- Produktionsfunktionen 46
- Produktionsstrategi 47
- Produktionsformer 47
- Produktionssystemer 47
- Just in Time – JIT 48
- LEAN 49
Kapitel 28 – Distributionsstyring 50
- Salgsfunktionen 50
- Lagerstruktur 50
- Egne lagre 50
- Terminaler 51
- Lagerhoteller 51
- Distributionscentre 51
- Transportformer 51
- TDC-formlen 52
Kapitel 29 – Planlægning og budgetlægning 53
- Planlægning på de tre styringsniveauer 53
Kapitel 30 – Budgetudarbejdelse 54
- Resultatbudgettet 54
- Budgetstimulering 55
Formelsamling 56
Ordbog 60

Uddrag
o Produktionsvirksomhed
 Fremstiller selv de varer, den sælger.
 Dens markedsopgaver er at udvikle, fremstille og levere produkter til kunderne.

o Handelsvirksomhed
 Indkøber og videresælger færdigvarer.
 Dens markedsopgaver er, at sammensætte produktsortiment og levere produkter til kunderne.
 Der findes både Engrosvirksomheder (Grossister, sælger videre til detailledet) og Detailvirksomheder (Detaillister, sælger direkte til almindelige forbrugere).

o Servicevirksomhed
 Fremstiller og sælger serviceydelser (frisør fx)

---

- Udgifter, udbetalinger og omkostninger
o Produktionsmidler
 Materielle produktionsmidler som fx råvarer, bygninger, maskiner, inventar og kontorartikler.
 Arbejdskraft som fx ekspedienter, produktionsmedarbejdere og kontorpersonale.
 Serviceydelser som fx revisorbistand, advokatbistand og ydelser fra et reklamebureau.
o Udgift
 Opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden anskaffer et produktionsmiddel.
o Udbetaling
 Opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden betaler for et produktionsmiddel.
o Omkostning
 Opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden forbruger et produktionsmiddel.

- Kapacitetsomkostninger
o Kapacitetsomkostninger (faste omkostninger)
 Omkostninger der ikke er direkte bestemt af afsætningens størrelse og sammensætning.
o Kontante kapacitetsomkostninger
 Tidsmæssigt sammenfald mellem betalingen for og brugen af kapaciteten. Eksempelvis husleje, rengøring, forsikring og kontorartikler.
o Beregnede kapacitetsomkostninger
 Ikke tidsmæssigt sammenfald mellem betalingen for og brugen af kapaciteten. Eksempelvis afskrivninger på biler og inventar.

- Variable omkostninger
o Omkostninger der er direkte bestemt af afsætningens størrelse og sammensætning.

- Proportionale variable omkostninger
o Ændrer sig forholdsmæssigt i takt med afsætningen.
o De variable enhedsomkostninger er uændret ved øget aktivitet.

---

- Registreringer ved virksomhedens etablering
o For at drive en virksomhed er det nødvendigt at anskaffe forskelligt driftsmateriel og inventar. Fx udstillingshylder, EDB-udstyr, pengeskab osv.
o Anskaffelse af en bil vil også være fornuftigt, til kundeservice, vareudbringning osv.

o I en detailforretning, skal hylderne være fyldt op når den første kunder kommer ind i forretningen, derfor skal der købes varer ind til lagret. Sådan et lager kaldes et etableringslager.

o Det er også nødvendigt at virksomheden har en pengereserve, altså en *likviditetsreserve, i form af et pengeskab, kasse og bankbeholdning.

Når virksomheden bliver etableres, er det nødvendigt med et kapitalbehov, som bliver finansieret af virksomhedens ejer/ejere og långivere. Den del som bliver finansieret af ejeren kaldes, egenkapitalen.

Aktiverne viser virksomhedens pengebinding og består bl.a. af inventar, biler, varelager og likvide beholdninger. Passiverne viser virksomhedens finansiering og består af egenkapital og gæld.

o Et langfristede lån, skal tilbage betales over en længere årrække. Der er mange virksomheder som tager et langfristet lån

som de gør hos banker eller andre kreditinstitutter. Ved oprettelsen af lånet aftales det, hvorledes lånet skal afdrages og hvor meget der skal betales i rente.

o Kassekredit, oprettes hos virksomhedens bankforbindelse. En kassekredit bruges til at hæve penge fra, virksomheden og banken aftaler et maksimum beløb der må hæves.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu