Hornfisk | Bioteknologi opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1. Hornfisk
1. Gør rede for, hvilken karaktertræk hos hornfisk der gør den tilpasset til at leve i de frie vandmasser.
2. Giv forslag til, hvad hornfisk lever af som henholdsvis yngel og voksen. Begrund dit svar.
3. Angiv, hvilken enzymgruppe enzymet, der katalyserer den proces, der er vist i figur 2, tilhører. Begrund dit svar.
4. Forklar, hvorfor man anvender en MAP atmosfære i det ene forsøg.
5. Giv forslag til, hvordan resultaterne vist i figur 3 kan anvendes i praksis, når man skal opbevare fisk.

Opgave 3. Mixotrofi
1. Afbild resultaterne af de to deleksperimenter med antallet af K. armiger som funktion af tiden. Anvend IT-værktøjer eller grafpapir.
2. Beregn vækstraten for K. armiger i de to deleksperimenter. Angiv de anvendte værdier for og .
3. Giv forslag til, hvilke fordele K. armiger kan have af at være mixotrof. Begrund dit svar.
4. Forklar, hvordan man ud fra resultaterne, vist i figur 3, kan konkludere at K. armiger skal være i direkte kontakt med vandloppen for at dræbe den.
5. Giv forslag til et kontrolleret eksperiment, der kan give information om, hvorfor opblomstring af K. armiger kan medføre akut fiskedød.

A. Figur 1 viser resultaterne af et forsøg, hvor man har spredt våd byghalm ud på jorden. Man har fulgt nedbrydningen af halmen ved målinger 1, 3, 9 og 16 uger efter forsøget startede. Under hele forsøget blev halmen holdt fugtigt.
a. Hvilke organismer nedbryder byghalmen?
b. Analyser og forklar resultaterne, vist i figur 1
c. Hvilken betydning kan udspredningen af byghalm på marken have for udvaskningen af kvælstof fra jorden?

B. Man forsøger også at ændre kvælstofomsætningen i jorden ved at hæve grundvandsstanden i nogle af vore ådale. Dette gøres enten ved at ophøre med at dræne de tilstødende marker eller ved at genoprette de naturlige åløb.
Figur 2 viser målinger af kvælstofomsætning og kvælstofindhold i to enge, der hverken gødes eller afgræsses. Engene ligger i den samme ådal, men har forskelligt vandindhold.
a. Forklar på hvilken måde de i figur 2 viste processer indvirker på jordens indhold af organisk N.
b. Inddrag figur 2 i en diskussion af, hvilken betydning jordens vandindhold kan have for udvaskningen af kvælstof.

C. Braklægning og andre ændringer i anvendelse af landbrugsjorden vil kunne påvirke kvælstofomsætningen i jorden. Kvælstofudvaskningen fra rodzonen afhænger, som det ses i figur 3, af dyrkningsformen.
a. Forklar, hvorfor der er forskel på mængden af kvælstof, der udvaskes fra de forskellige typer arealer, som er vist i figur 3. I besvarelsen forudsættes, at jordbundsforholdene er ens.
b. Diskuter, hvordan braklægningsordningen kan udnyttes, så den også tilgodeser ønsket om at nedsætte udvaskningen af kvælstof fra landbrugsjorden.

Uddrag
Det ser ud til at frysningen hæmmer produktionen af histamin, da selvom fisken er i atmosfærisk luft eller i MAP luft, så stiger indholdet af histamin ikke.

Med disse antagelser kan man sige, at histamin ikke bliver dannet før de 5 dage og derfor er det ikke et problem med at spise fisk, som har været i køleskabet i få dage.

Om fisken har været frosset ned eller om den har været i MAP indpakning eller atmosfærisk luft har ikke en betydning, når man snakker om et par dage.

Hvis en person skal bruge sin fisk om et par uger vil det være oplagt at fryse fisken ned, da man er sikker på at der ikke bliver dannet histamin bakterier i fisken. Alt i alt kan fisk opbevares på forskellige måder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu