Indholdsfortegnelse
Forord 3
Faglig dokumentation og avu-reformen 5
Faglig Dokumentation – et næbdyr? 8
Dansk 14
- Basis 14
- Eksempel 1 - Skriveproces og interview 14
- Eksempel 2 - Ordklasser og genrer 17
- Niveau F 20
- Eksempel 1 - Voksenundervisning 20
- Eksempel 2 - I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme 22
- Niveau E 24
- Eksempel 1 - Anmeldelse 24
- Eksempel 2 - Anmeld fra viften 27
- Dansk som andetsprog 29
- Basis 29
- Eksempel 1 - Hjemløs - en etnografisk metode 29
- Eksempel 2 - Et sted i din by - en etnografisk metode 31
- Niveau F 33
- Eksempel 1 - Skriveproces - fra idé til det færdige produkt 33
- Eksempel 2 - Skriveproces - fra idé til det færdige produkt 36
- Niveau E 41
- Eksempel 1 - Synopsis 41
- Eksempel 2 - Synopsis 43
Engelsk 47
- Basis 47
- Eksempel 1 - A short presentation 48
- Eksempel 2 - A guide 51
- Niveau F 52
- Eksempel 1 - Making a presentation 52
- Eksempel 2 - Outline your presentation 55
- Niveau E 58
- Eksempel 1 - Tenderness 58
- Eksempel 2 - Aborigines and crime 61
Matematik 63
- Basis 63
- Eksempel 1 - Matematiske færdigheder 63
- Eksempel 2 - Matematiske færdigheder 67
- Niveau F 72
- Eksempel 1 - Drømmehuset 72
- Eksempel 2 - 40 plastikflasker laves om til en fleecejakke 74
- Eksempel 3 - Nødhjælp til Langtbortistan 76
- Niveau E 79
- Eksempel 1 - Storebælt 79
- Eksempel 2 - Statistisk undersøgelse 81
- Eksempel 3 - Budget for bil 83
Naturvidenskab 85
- Niveau F 85
- Eksempel 1 - Kost og sundhed 85
- Eksempel 2 - Arv og evolution 88
- Niveau E 90
- Eksempel 1 - Dit elforbrug 91
- Eksempel 2 - Kulstoffets kredsløb 95
- Eksempel 3 - Vindmølleplan for en kommune og bæredygtighed 96

Uddrag
Forord
Med Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu – bekendtgørelsen) af 1. april 2009 blev faglig dokumentation indført som nyt evalueringsbegreb i alle fag på basisniveau og niveauerne F og E

hvor kursisten i uddannelsestiden skal udarbejde et produkt, der er egnet som faglig dokumentation. (Kapi- tel 6 § 21). I læreplanerne er det kort beskrevet i punkt 4.2, hvordan der skal arbejdes med faglig do- kumentation på de omtalte niveauer.

Baggrund
I forbindelse med avu-reformen 2009 er der sket et skift fra indholdsstyret undervisning til målstyret undervisning

hvor det er de faglige mål, der skal styre undervisningen fremfor krav om pensum. Såle- des er det læseplanens mål og kernestof, der skal danne grundlag for de skriftlige prøver og for de mundtlige prøvers vedkommende læreplanens mål

kernestof og supplerende stof. Det betyder, at der ved prøverne skal vurderes, hvorvidt og i hvilken grad kursisten har opfyldt fagets mål.

Med avu–reformen blev der indført et krav om formaliseret evalueringskultur med fokus på intern løbende evaluering af kursistens progression og målopfyldelse.

Som et nyt evalueringsredskab i denne proces er faglig dokumentation blevet indført som en afsluttende del af undervisningen på de niveauer, der ikke har en prøve.

Den faglige dokumentation er således en del af den interne evaluering og bereg- net på individuel vurdering.

Udviklingsarbejde om faglig dokumentation
Da faglig dokumentation ikke var kendt inden for andre uddannelser eller områder

besluttede Ministe- riet for Børn og Undervisning i 2012 at gennemføre et udviklingsarbejde om faglig dokumentation på almen voksenuddannelse som en fortsættelse af et tidligere udviklingsarbejde om målstyring og evalue- ring.

Udviklingsarbejdet tog udgangspunkt i avu-bekendtgørelsens afsnit om intern evaluering og fagenes læreplaner med tilhørende undervisningsvejledninger.

Målet for selve udviklingsarbejdet var, at delta- gerne skulle opnå en øget forståelse af sammenhængen mellem arbejdet med faglige mål og evaluering, herunder den nye evalueringsform; faglig dokumentation.

Gennem fælles oplæg, vidensdeling og erfa- ringsudveksling var hensigten, at deltagerne skulle få en større teoretisk viden om og praktisk forståelse af, hvad der karakteriserede en god faglig dokumentation.

Hensigten var yderligere, at resultatet af udviklingsarbejdet skulle danne baggrund for udarbejdelse af et inspirationsskrift om faglig dokumenta- tion

hvor deltagerne med deres erfaringer på området skulle bidrage med praktiske eksempler på god faglig dokumentation.

Udviklingsarbejdets form
I efteråret 2012 blev udviklingsarbejdet gennemført i fagene dansk

dansk som andetsprog, engelsk, matematik og naturvidenskab med afholdelse af to seminardage med forudgående og mellemliggende opgaver.

Første seminardag bestod af fælles oplæg for udviklingsarbejdets deltagere med fokus på
• forholdet mellem faglige mål og evaluering, herunder faglig dokumentation
• faglig dokumentation som en del af undervisningen
• kursistens rolle i arbejdet med faglig dokumentation
• faglig dokumentation som et redskab til at styrke kursistens faglighed i et fremadrettet per- spektiv.

Oplæggene blev holdt af chefkonsulent Erik Nexelmann, Ministeriet for Børn og Undervisning, der indledte udviklingsarbejdet med oplægget

”Faglig dokumentation som en del af intern evaluering” efterfulgt af videncenterleder for center for Evaluering i Praksis (CEPRA) Tanja Miller

der afsluttede den fælles del med oplægget ”Faglig dokumentation – hvad er det?”, hvor hun fokuserede på faglig dokumentation som et brugbart evalueringsredskab.

Seminardagen sluttede af med en fagopdelt afdeling, hvor fagkonsulenten og deltagerne arbejdede med den faglige dokumentation i forhold til faget samt den obligatoriske hjemmeopgave

der skulle videre- udvikle deltagernes allerede indsendte eksempler på faglig dokumentation. På andet seminar blev der i faggrupperne arbejdet videre med deltagernes hjemmeopgaver

foretaget vidensdeling og erfaringsudveksling samt færdiggørelse af eksempler på faglig dokumentation til inspi- rationsskriftet ”Faglig dokumentation”
Inspirationsskriftet ”Faglig dokumentation”

Inspirationsskriftet er bygget op med en indledende tekst, der kort fortæller om baggrunden for udvik- lingsarbejdet, dets opbygning, indhold og gennemførelse.