Indholdsfortegnelse
Forklar culpa-reglen.
Redegør for de øvrige erstatningsbetingelser.
Giv et begrundet løsningsforslag ved hjælp af juridisk metode.
1. Rummet og bogsamlingen
2. Rejsen
3. Sølvtøj og computer

Uddrag
For at blive ansvarlig efter culpa-reglen skal skadevolderens handling eller undladelse være årsagen til skaden på den skadelidte. Hvis skadevolderen har handlet uansvarligt, vil det sige at vedkommende har handlet culpøst og kan derfor risikere at blive erstatningsansvarlig for skaden.

Der er forskellige niveauer under culpa - hændelighed, uagtsomhed og forsæt. Hvis der er tale om et hændeligt uheld har vedkommende ikke handlet culpøst, eksempelvis pga. det var et uheld, må den skadelidte selv bære tabet.

Hvis der er tale om uagtsomhed, har skadevolderen ikke forudset skaden, men ved bedre omtanke burde have forudset den.

Dvs. at skadevolderen foretager sig en handling, som vedkommende burde have undladt at gøre, ved bedre omtanke. En uagtsom handling kan deles i grov uagtsomhed eller simpel uagtsomhed, alt efter hvor stor sandsynlighed for at handlingen vil udløse en skade.

Hvis skadevolderen har handlet med forsæt, var skadevolderen var helt klar over eller har indset at handlingen ville medføre en skade. Handlingen var fuldkommen med vilje og hvor formålet med handlingen var at udløse en skade.