Erhvervsret C | Noter til eksamen

Indholdsfortegnelse
kapitel 1 - retskilder
1.1 grundloven
1.2 love
1.3 internationale retskilder
1.4 bekendtgørelsen
1.5 vedtægter
1.6 retspraksis
1.7 sædvane/kutyme
1.8 forholdets natur
1.9 fortolkning af retsregler
ordbog
kapitel 2- erstatningsbetingelser
2.1 culpa-ansvar
2.1.1
2.2 objektivt ansvar
2.2.1 arbejdsgiver ansvar
2.2.2 produktansvar
2.5 adækvans
2.8 bortfald og lempelse
ordbog
kapitel 3
kapitel 4 – aftalers indgåelse
4.1 – aftalers principper
4.2 – aftalens form
4.3 – aftalemodellen
4.3.1 – tilbagekaldelse af tilbud og accept
ordbog
kapitel 5 - forbrugeraftaler
5.1 forbud mod uanmeldt henvendelse
5.2 negativ aftalebinding
5.4 forbrugerens fortrydelsesret
5.6 opsigelse af abonnementer
ordbog
kapitel 6 – aftalers ugyldighed
6.1 – tilblivelsesmangler
6.2 – svage ugyldighedsgrunde
6.3 – stærke ugyldighedsgrunde
6.4 – indholdsmangler
6.5 – svigtende forudsætninger
ordbog
kapitel 7 – fuldmagt
7.1 - fuldmagt
7.1.1 – fuldmagt med særlige kendetegn
7.1.2 – fuldmagt uden særlige kendetegn
ordbog
kapitel 8 – ansættelsesret
8.1 – ansættelsesaftaler og ansættelsesbeviser
8.2 – funktionærloven
8.3 – arbejdstagerens pligter
8.5 – ansættelsesklausuler
8.6 – ophør af ansættelsesforholdet
8.6.1 – opsigelse
8.7 – godtgørelser
ordbog
kapitel 9 – markedsføring
9.1 – forbrugerombudsmanden
9.2 – generalklausulerne i § 3 og § 4
9.3 – vildledende markedsføring
9.4 – reklameidentifikation
9.6 – uanmodet henvendelse
9.7 – markedsføring rettet mod børn og unge
9.8 – salgsfremmende foranstaltninger
9.9 – garanti
9.10 – prisoplysninger
9.11 – erhvervshemmeligheder
9.12 – erstatning og vederlag
ordbog
kapitel 10 – enerettigheder
kapitel 11- handelskøb
11. handelskøb
11.1 sælgers pligter
11.1.1 levering
11.1.2 leveringssted
11.1.3 leveringstid
11.2 købers forpligtelser
11.3 sælger misligholdelse
11.3.1 forsinkelse
11.3.2
11.3.3 vanhjemmel
11.4 købers misligholdelse
ordbog
kapitel 12 – internationale køb
12.1 anvendelsesområde
12.2 sælgers pligter
12.3 købers pligter
12.5 sælgers misligholdelse og købers misligholdelsesbeføjelser
12.7 erstatningsregler ved sælgers og købers misligholdelse
ordbo
kapitel 13 – forbrugerkøb
13. 1 levering og risiko
13.2 forbrugers pligter
13.3.1 forsinkelse
13.3.2 varen er mangelfuld
13.3.3 reklamation
ordbog
kapitel 14 – kredit generelt
14.1 ejendomsrettens overgang:
14.3 kreditaftaler:
ordbog
kapitel 15 - kredit med ejendomsforhold
15.1 ejendomsforbeholdets gyldighed
15.2 betingelser for tilfangetagelse
15.4 køb med ejendomsforbehold i ikke-forbrugerkøb
ordbog
kapitel 16 - pant og sikringsakter
16.1 stiftelse af en panteret
16.2 panteformer
16.3 tinglysning herunder tingbøgerne
16.4 prioritetsvirkning – når flere har pant i samme aktiv
16.5 gyldighedsvirkningen tl § 27
ordbog
kapitel 17 - pant i løsøre og tilgodehavender
17.2 underpant i løsøre (ikke fast ejendom)
17.4 virksomhedspant
ordbog
kapitel 18 - pant i fast ejendom
18.2 prioritetsvirkning – tinglysningslovens § 1
18.3 panterettens omfang- tl §§ 38 og 37
18.4 pantsætters misligholdelse
ordbog
kap 19
19.2 kautionsformer
19.3 kautionens omfang
19.4 flere kautionister – samkaution
19.5 private kautioner og etik
ordbog
kapitel 20 - juridiske personers hæftelse
20.2 interessentskabets (i/s):
ordbog
kapitel 21 - fysiske personers hæftelse
21.1. forsørgelsespligt (formueforholde mellem ægtefæller):
21.1.1 fælleseje:
21.1.2 særråden:
21.1.3 særhæften:
21.1.5 særeje
21.4 papirløst samlivsforhold:
ordbog
kapitel 24. retsforfølgning - inkasso
24.1. inkassovirksomhed:
24.2. eksekutionsgrundlag:
24.3. fogedsagens gang:
24.4. udlægsaktiver:
24.5. retsvirkning af udlæg:
24.6. tvangsauktion:
ordbog
kapitel 25 – konkursret
25.1 rekonstruktion
25.2 akkord
25.3.1 konkursbetingelserne
25.3.2
25.3.4
25.4.5
ordbog

Uddrag
• Stillingsfuldmagt er en fuldmagt, som følger med ansættelsen i en bestemt stilling, som efter lov eller sædvane giver beføjelse til at handle på en andens vegne inden for visse grænser.

F.eks. har kunderne ret til at tro, at en salgsassistent kan sælge butikkens varer, at en kassemedarbejder kan modtage penge, og at en personalechef kan ansætte medarbejdere. § 18 fuldmagt

• Forevisningsfuldmagt er en skriftlig fuldmagt, der er beregnet til at vise frem for tredjemand. Som eksempel kan nævnes en fuldmagt til at hente en pakke på posthuset eller hæve penge i et pengeinstitut. Sådanne fuldmagter er ofte begrænset til en enkelt handling.

• Specialfuldmagt er speciel ved, at fuldmagtsgiveren i en særskilt skrivelse eller på anden måde gør tredjemand opmærksom på fuldmagtens eksistens og omfang, f.eks. når et benzinselskab får meddelelse om, at en bestemt medarbejder i et firma må købe benzin på kredit på firmaets vegne.

En af fuldmagtsgiver bekræftet § 18-fuldmagt (se kapitel 7.1.2) bliver også en specialfuldmagt.

• Offentlig bekendtgjort fuldmagt er en fuldmagt, der offentliggøres over for tredjemand via f.eks. Statstidende eller dagspressen. Det anses for en offentligt bekendtgjort fuldmagt, hvis en større virksomhed annoncerer med en reception for en netop tiltrådt salgschef.

Den mest omfattende fuldmagtsform er prokura. Prokura skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og offentliggøres i Statstidende.

En prokurist kan indgå alle aftaler, der har med firmaets daglige drift at gøre. Dog kan en prokurist ikke uden særlig aftale sælge eller pantsætte fuldmagtsgiverens faste ejendom.

• Hvis fuldmægtigen indgår en aftale med en 3. mand, og fuldmægtigen har handlet indenfor legitimationen vil fuldmagtsgiveren som udgangspunkt være bundet af den indgåede aftale. Jf. AL § 10

• Hvis fuldmægtigen indgår en aftale indenfor legitimationen, men i strid med bemyndigelsen vil fuldmagtsgiveren ikke være bundet af aftalen, hvis 3. mand vidste eller burde vide, at aftalen var i strid med bemyndigelsen. F.eks. hvis salgsassistenten indgår en aftale om 10% i rabat på en vare.

• Legitimationen, der er fuldmagtens grænser, er i eksemplet, at Karen må sælge varerne i tøjforretningen.

Det ligger i ansættelsen som ekspedient. Bemyndigelsen, der er den interne aftale mellem fuldmagtsgiver og fuldmægtigen, er, at Karen må sælge varerne, men ikke de to frakker.

• Hvis Karen sælger af inventaret f.eks. reoler, mannequindukker mv. i tøjforretningen, er Petersen ikke bundet, heller ikke selv om kunden er i god tro, idet Karen så har handlet uden for legitimationen.

Kunden kan nemlig ikke berettiget forvente, at en salgsassistent må sælge inventaret. Igen: en fuldmagtsoverskridelse (handlinger udenfor legitimationen) virker som en stærk ugyldighedsgrund.

• En fuldmagtsgiver er ikke bundet, hvis en fuldmægtig har handlet udenfor sin fuldmagt (legitimationen) uanset om 3. mand er i god eller ond tro

Ophør af fuldmagt med særlige kendetegn

Såfremt en fuldmagtsgiver ønsker, at en fuldmagt med et særligt kendetegn skal ophøre, skal tilbagekaldelsen ske efter samme principper, som da fuldmagten blev etableret - det særlige kendetegn skal fjernes:

• En stillingsfuldmægtig skal opsiges og fratræde stillingen.
• En forevisningsfuldmagt skal tages fra fuldmægtigen.
• En specialfuldmagt kaldes tilbage over for den tredjemand, der havde fået besked om den oprindelige fuldmagt.
• En offentlig bekendtgjort fuldmagt tilbagekaldes på samme måde, som den blev offentliggjort, da den trådte i kraft.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu