Jura ordbog | Noter til erhvervsret | Over 5 sider

Indledning
Accept (aftalers indgåelse) Et svar, hvori man siger ja til et tilbud. Accepten indeholder både et løfte, der binder løftegiveren og et påbud, der binder modtageren.

Accept af risiko: At man ved, at der er en risiko og alligevel fortsætter med at foretage en given handling.

Adækvans: Skaden er påregnelig, hvis skaden er en typisk/forventelig følge af handlingen.

Aftale: Et tilbud, der er accepteret korrekt.

Analogi: At en lovbestemmelse fortolkes til at omfatte mere, end den selv nævner.

Anbringender: De juridiske argumenter en part bruger til at understøtte sin påstand med.

Anke: At den part, der har tabt en retssag, kan indbringe dommen for en højere ret, fx Byrettens dom ankes til Landsretten.

Ansvarsforsikring: Forsikring, der dækker de tab, man skal dække som skadevolder

Appel: Retten til at indbringe en afgørelse for en højere indsats.

Bemyndigelse: Det er den interne instruks/aftale mellem fuldmagtsgiver og fuldmægtigen, der ikke er kendt af omverdenen.

Uddrag
Fuldmægtig: En person, der har fået fuldmagt til at handle på fuldmagtgiverens vegne i dennes navn og for dennes regning.

God markedsføringsskik: En standard, der skal følges af alle, der markedsfører sig – god redelig handlemåde.

Hjemmel: At være berettiget til via lov.

Hjemting: Retten i den retskreds, hvor sagsøgte bor.

Hovedforhandling: Det retsmøde, hvor sagen afgøres efter, at bevisførelsen og procedurerne er afholdt.

Insolvens: At debitor ikke er i stand til at overholde sine økonomiske forpligtelser og ikke har udsigt til at kunne få indtægter. Debitors passiver overstiger debitors aktiver.

Kausalitet: Årsagssammenhæng.

Kendetegn: I fuldmagtslæren: noget, der giver tredjemand, berettigede forventninger i forhold til fuldmægtigens ret til at handle på vegne fuldmagtsgiveren.

Komme frem: Det øjeblik, meddelelsen er i modtagerens postkasse - brevsprækkeøjeblikket.

Kundskabsøjeblikket: Når en meddelelse er læst eller hørt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu