Indholdsfortegnelse
Ordklasser:
Morfologi:
Syntaktisk analyse (sætningsanalyse):
Helsætningsanalyse:
Sproghistorie og sproglig variation:
Medie- og genregenkendelse:
Kommunikationsanalyse:
Formidling (herunder skriftlighed og mundtlighed):
Sproghandlinger:
Denotation og konnotation:

Uddrag
Ordklasser:
• Verber - Udsagnsord, Jeg og at
• Substantiver - Navneord, en eller et
• Adjektiver - Tillægsord, det der beskriver navneordet
• Adverbier - Biord, Biord fortæller på hvilken måde noget sker

Biord kan også beskrive nærmere hvor, hvordan og hvornår en tilstand, bevægelse eller forandring sker. Eksempler på biord: aldeles, aldrig, endnu, gerne, nemlig, ofte, sandelig, temmelig, vistnok.

---

Morfologi:
• Rodmorfem - Et rodmorfem er den mindste del af et ord, der har sin egen betydning

• Præfiks - Et eller flere morfemer der sættes foran et ord så det ændre betydning, som f.eks. proisraelsk eller antiisraelsk.

• Suffiks - Et eller flere morfemer der sættes bagved et ord for at ændre ordets betydning f.eks. køb, købe, køber, købte

• Fleksiv - Et bøjnings element som, den, e, er
→ I skal kunne lave en morfologisk analyse af ord, hvor I opdeler det i morfemer (og fortæller hvilke af ovenstående 4 slags morfemer de er).