Erhvervsjura | Noter

Indholdsfortegnelse
Vigtige begreber og introduktion til faget:
- Præceptiv:
- Beskyttelsespræceptiv:
- Deklaratorisk:
- Generallov:
- Speciallov:
- Den retlige rangorden:
- Grundloven:
- Lov:
- Forarbejder:
- Hjemmel:
- bekendtgørelse:
- Et cirkulærer:
- En vedtægt:
- Retspraksis:
- Præcedens/præjudikat:
- Sædvane/kutyme:
- Forholdets natur:
- Analogi:
- Modsætnignsslutning:
- Uvidenhed for loven eller uenighed med loven, gælder det
Det danske retssystem - retssager:
Erstatninger:
Juridisk metode - Til cases
Eks på en case:
- Definer det juridiske område (forklarer hvilken case man har og hvilket kapitel)
- Formuler den juridiske problemstilling og angiv sagens parter med deres juridiske betegnelser. (Et resume af casen, vær god til at bruge de rigtige betegnelser)
- Angiv retskilder (hvilken lov eller om det er retspraksis man arbejder med)
- Redegør for teori (dette er retskilden forklare den i detaljer, IKKE CASEN ENDNU!)
- er teori i forhold til fakta (her begynder casen, nu vurderer man casen)
- Ansvarsgrundlag:
- økonomisk tab:
- kausalitet:
- adækvans:
- Afgiv begrundet konklusion/løsning (afrunding, det løses og afgøres nu)
Forsikring:
- God tro:
- Uagtsomhed:
- Forsætligt:
Eks på en case i forsikring:
- Ved anvendelse af juridisk metode skal du udarbejde et begrundet løsningsforslag.
1. Definer det juridiske område
2. Formuler den juridiske problemstilling og angiv sagens parter med deres juridiske betegnelser.
3. Angiv retskilder
4. Vurder teori i forhold til fakta
5. Afgiv begrundet konklusion/løsning (afrunding, det løses og afgøres nu)
Aftaleret:
- Aftalemodellen:
- Brevsprække Øjeblikket:
- Kundskabs Øjeblikket:
- Paragraf 3/den legale acceptfrist:
- Den legale acceptfrist består af tre led:
- Accept:
- Tilbudsmodtager har tre muligheder, når et tilbud er modtaget:
Fuldmagt:
- Stillingsfuldmagt:
- Forevisning Fuldmagt:
- Specialfuldmagt:
- Ophør af fuldmagt med særlige kendetegn:
- Fremtidsfuldmagter:
- Andre mellemmænd (stadig under emnet fuldmagt):
- Kommissionen:
- Mellemmands Formere:
Aftalers ugyldighed:
- Følgende svage ugyldighedsgrunde omtales:
- Svig:
- Paragraf 30 aftalelov:
- Udnyttelse:
- Paragraf 31:
- Fejltagelse:
- Paragraf 32:
- Simpel Tvang:
- paragraf 29:
- Stærke ugyldighedsgrunde:
EKS PÅ EN CASE I DETTE EMNE:
Indholdsmangler:
- Aftalelov paragraf 36:
forbrugerret:
- forbrugeraftaler:
- Forbud mod uanmodet henvendelse:
Forbrugerkøb:
- Inddeling efter genstande:
- Species:
- Genus:
- Køberettens emner:
- Sælgers pligter:
- Sælgers misligholdelse:
- Købers misligholdelse:
- Levering:
- Sælgers misligholdelse:
- Forbrugerklagenævnet:
- Klageportal:
Handelskøb
- Sælgerens ydelse:
- Kvalitet:
- Kvantitet:
Kreditaftaler
- Kreditværdighed:
- Kreditaftaler med forbrugere:
- Inddeling efter kreditter:
- Kreditgiverens oplysningspligt:
- Kredit med ejendomsforbehold
- For at et ejendomsforbehold skal være gyldigt, er der nogle betingelser, der skal være opfyldt:
- Fogedretten kan behandle sagen, så skal følgende betingelser skal dog være opfyldt:
Tinglysning
- Bilbogen:
- Personbogen:
- I personbogen registreres pant i alt, der ikke hører til et af de andre tinglysningsregistre. Det er fx:
Markedsføring:
- Forbrugerombudsmandens opgaver:
- Civile retssager:
- Straf for overtrædelser:
- Uanmodet henvendelse:
- En undtagelse er dog formuleret i § 10, stk. 2. Har en forbruger selv har givet sin
- Markedsføring rettet mod børn og unge
- Salgsfremmende foranstaltninger
- Kravet vil derimod ikke være opfyldt, når oplysningen om samtykket:
- Garanti:
- Erstatning og vederlag:
- Resume af emnet markedsføring:
Inkasso og Fogedret:
- Inkassovirksomhed
- Eksekutionsgrundlag
- Eksekutionsgrundlag er fx:
- Særlige sagstyper
- Tvangsauktion:
- Resume af emnet:

Uddrag
- Præceptiv: Præceptiv er et begreb der oftest bruges om bestemmelser i love inden for privatrettens område. Denne præceptive love bestemmelse er gældende, selvom de berørte parter indbyrdes har lavet en anden aftale.

- Beskyttelsespræceptiv: Bestemmelser der skal beskytte de svag, i en lidt højere grad end normalt

- Deklaratorisk: Når en lov er fravigelig. Den kan altså ‘bøjes’ efter aftale blandt parterne.

- Generallov: Det er en lov der gælder for alle. Det er regler og love man ikke må overtræde.

- Speciallov: Denne speciallov er et princip i juridisk teori og praksis, hvorefter at en lovregel i en speciallov går forud for lovregel af mere generel karakter der dækker det samme område.

- Den retlige rangorden: Er den pyramide, der indeholder de retskilder man bruger til at dømme en sag. Man starter fra toppen med Grundloven og bevæger sig ned i pyramiden og slutter med Forholdets natur.

- Grundloven: Loven i Danmark, der danner grundlag for alle nye lovforslag. Alle lovforslag skal nemlig ‘følge’ Grundloven. Det er også loven, der indeholder vores borgerrettigheder.

- Lov: En regel, der er vedtaget og nedskrevet. En regel, som borgerne skal følge.

- Forarbejder: Det er nogle bemærkninger der hører til et lovforslag. De er vigtige ift. når man fortolker en lov

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu