Indholdsfortegnelse
1. Virksomhedens forretningsmodel................................... 3
Business Model Canvas ............................................................ 3
2. Resultater af analysefasen................................................. 3
SWOT - analyse .............................................................. 3
Porters værdikædeanalyse ........................................ 4
Regnskabsanalyse ..................................................... 4
PEST – analyse ................................................ 4
Købsadfærden på konsumentmarkedet .................................. 5
Ansoffs vækstmatrice.............................. 5
Porters five forces............................................ 5
3. Kritiske succesfaktorer.................................. 6
Kritiske succes faktorer 1: ...................... 6
Begrundelse: ..................................... 6
Kritiske succes faktorer 2: ............................ 6
Begrundelse: ................................. 6
Kritiske succes faktorer 3: .................................. 6
Begrundelse: .................................. 6
4. Udfordringer, Løsningsforslag og konsekvenser .............................. 7
5. Metodeovervejelser ...................................... 8
6. Kildeliste ................................................. 9
7. Bilag...................................................... 10
Bilag 1 – Forretningsmodel (Business Model Canvas).............................. 10
Bilag 2 – Porters værdikædeanalyse .................................................... 1
Bilag 3 – Regnskabsanalyse ............................................................ 1
Bilag 4 – PEST – analyse ....................................................... 1
Bilag 5 - Købsadfærdsanalyse på B2C markedet........................ 4
Bilag 6 – Ansoffs vækstmatrice........................................................ 1
Bilag 8 – Porters five forces..................................... 3
Bilag 9 – TOWS-analyse ............................................. 1

Uddrag
Porters værdikædeanalyse:
Ud fra værdikæde analysen i bilag 2, så kan det ses, at virksomheden i høj grad er afhængige af deres leverandører og deres leveringssikkerhed.

Ydermere kan det ses, at virksomhedens evne til at lave fejl er relativ lille, grundet den administrative opbygning og produktionen foregår under samme tag, som forbedrer kommunikationsmuligheder.

Virksomhedens kapacitet er i den grad også blevet forbedret gennem de seneste år, grundet automatiseret arbejdskraft.

Dette vil medføre en stigende produktion, og dermed også muligheder for at afsætte mere, som dermed vil medføre en stigende nettoomsætning. Ift. virksomhedens kernekompetence(r), så ligger dette i form af deres design og produktudvikling.

Regnskabsanalyse:
Ud fra bilag 3, kan følgende konkluderes: Overskudsgraden i virksomheden er faldet i regnskabsperioden, dette skyldes at der er en for stor stigning i afskrivninger og andre driftsomkostninger, set i forhold til stigningen i nettoomsætningen.

Stigningen i aktiverne, set i forhold til nettoomsætningen betyder at aktivernes omsætningshastighed er faldet i perioden, det betyder f.eks. at varerne ligger længer tid på lageret og dette er negativt.

Afkastningsgraden er også faldet i perioden, dette er i sig selv negativt. Dog ligger denne stadig over markedsrenten på 3 procent, derudover er der også et risikotillæg, hvilket betyder at det godt kan betale sig at investere i virksomheden. Soliditetsgraden er i 2018 på 50,20 procent dette er stabilt og over hvad den burde. Dette er tilfredsstillende.

Yderligere er Likviditetsgraden 122,75 procent hvilket også er stabilt og ligger indenfor, det den skal. Dette er også tilfredsstillende.

Egenkapitals forrentningen er også faldet i regnskabsperioden, dette er i sig selv negativt, dog er den over markedsrenten og det kan godt betale sig for en ejer at investere i virksomheden.