Indledning
Hvis man kigger på handels- og betalingsbalancen, er der nogle faktorer man skal tage hensyn til når man skal analysere de to balancer, da de indeholder nogle forskellige punkter.

Betalingsbalancen løbende poster indeholder, handelsbalancen, tjenestebalancen, aflønning af ansatte, formueindkomst og løbende overførsler. Handelsbalancen indeholder eksport og import.

Hvis man starter med at kigge på betalingsbalancens løbende poster, kan man se at den ligger med et underskud på -2,66% af BNP, hvor betalingsbalancen ligger med et overskud på 1,57% af BNP.

Grunden denne forskel skyldes at betalingsbalancen løbende poster dækker flere faktorer end handelsbalancen gør.

Betalingsbalancens løbende poster har haft en stor nedgang i gennem årene.

I år 2005 lå den på ca. 1,3% af BNP hvor den i 2015 lå på -2,66% af BNP. Nedgangen skyldes at der er politisk og økonomisk krise i Brasilien. Handelsbalancen er den vigtigste af delbalancerne i betalingsbalancens løbende poster.

Eksporten er blevet svækket meget over de senere år i Brasilien. Dog forventer man en stigning i eksporten, pga. den brasilianske valuta er svækket, som gør varerne billigere for udlandet.

Derudover er importen også faldet, som bl.a. også skyldes den svækkede valuta, som har gjort det dyrere for Brasilien af købe varer fra udlandet.

En anden delbalance som også er blevet meget påvirket i Brasilien er formueindkomsten. Gælden er steget meget i Brasilien og forventes fortsat at stige.

Dermed er deres renteudgifter også steget markant. I 2011 var den offentlige gæld på 51% af BNP og forventes at stige til 77% af BNP i 2016.

Handelsbalancen dækker udelukkende over eksporten og importen og som tidligere nævnt så er både eksporten og importen blevet svækket.

Der kan dermed konkluderes at grunden til at betalingsbalancens løbende poster er i underskud og handelsbalancen er i overskud, skyldes altså at ved betalingsbalancens løbende poster tager man udgangspunkt i flere faktorer, end ved handelsbalancen.

Indholdsfortegnelse
1. Forklar på baggrund af bilag 1, forskellen på de 2 kurver, der viser henholdsvis handels- og betalingsbalancen i Brasilien. Inddrag bilag 3 i din forklaring.
2. Illustrer i et SE/SU-diagram en stigning i lønniveauet i Brasilien. Forklar hvordan prisniveauet bliver påvirket.
3. Analyser med udgangspunkt i bilagene årsagerne til den stigende inflation i Brasilien.
4. Analyser med udgangspunkt i bilagene, årsagerne til den økonomiske recession i Brasilien i 2015 og 2016. Inddrag forsyningsbalancen i analysen.
5. Vurder fordele og ulemper for Brasilien ved at anvende høje toldsatser.

Uddrag
De seneste år har der været en stigende inflation i Brasilien, den ligger i 2015 på hele 10,7% hvilket er en markant stigning fra de tidligere år.

I 2016 forventes den at falde en smule til 7,1% hvilket dog stadigvæk er i den høje ende. Udsvingene i inflationen gør at priserne i Brasilien bliver meget usikre da de ofte ændre sig, det betyder at mange forbrugere er påpasselige når de køber ind. Det gør at der kommer en tilbagegang i privatforbruget fordi man er usikre på inflationen fremtid.

-----

Brasilien betyder meget for EU, samhandlen mellem Brasilien og EU består lige nu af 33% af EU´s samlede handel med Latinamerika. Derfor er de høje toldsatser yderst relevant for især EU, da deres samhandel er så stor at toldsatserne bliver relativt store beløb.

Derfor har EU også prøvet at forhandle sig frem til en god aftale med Mercosur handelsblokken.

Mercosur består af landene Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela og Brasilien. Derfor ville det betyde meget for EU hvis de kunne få en god aftale i hus med denne handelsblok.

Det ville muligvis betyde at især Brasiliens samhandel med EU ville stige markant, hvis de kunne handle frit uden nogen form for told eller afgifter. I Brasilien er der især høj told på en række forskellige varegrupper