VØ hhx 10 | Stryhns AS | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1.1(10%)
Redegørmedudgangspunktidetvedlagtematerialefor,hvilkeforholdderharhaft betydningfordenøkonomiskeudviklingiStryhnsA/S.
- Hændelse
- Påvirkning på den økonomiske udvikling

1.2(15%)
Analyser,hvordandefundneforholdharpåvirketudviklingeniindekstallenefor indtjeningogkapitaltilpasningfra2016til2018.
- Analyse af indtjeningen
- Analyse af kapitaltilpasningen

1.3(10%)
Vurder,hvordanindekstallenesudviklingharpåvirketoverskudsgradenogaktivernes omsætningshastighedfra2016til2018.
- Overskudsgraden:
- Overskudsgraden beregnes på følgende måde:
- Aktivernes omsætningshastighed:
- Aktivernes omsætningshastighed beregnes på følgende måde:

1.4(5%)
Forklar,hvorforegenkapitalensforrentningerfaldetfra30,1%i2017til26,7%i2018.

1.5(5%)
Vurder, hvilke vækststrategier Stryhns A/S bruger.

1.6(5%)
Diskuter,omdeterenfordelforStryhnsA/Sløbendeatreducereklima-og miljøpåvirkningerne fra virksomhedensaktiviteter.

Opgave 2
2.1(5%)
Redegørfor,hvilkefordeleNicklasTørringkanopnåvedatudarbejdeen forretningsplan forproffswim.dk.

2.2 (5%)
Udarbejdetlikviditetsbudgetopdeltpåhalvårforproffswim.dkfor2020/21.

2.3 (5%)
Vurder,hvorstortetdriftslånNicklasTørringskalbedebankenom,hvisproffswim.dk skalhavetilstrækkeliglikviditetdetførstedriftsår.

Opgave 3
3.1(5%)
Forklar,omdeårligeafskrivningerervariableomkostningereller kapacitetsomkostninger.

3.2 (5 %)
Beregn de årlige afskrivninger og værdien ved årets slutning i hvert af de 5 år.

3.3 (5 %)
Diskuter,hvordananskaffelsenafnytinventarvilpåvirkeMetconA/S’indtjeningide kommende 5år.

Opgave 4
4.1(5%)
Forklar,hvordansaldoenpåtkr.86.732påkonto1100:Varesalgerfremkommet.

4.2(10%)
OpstilbalancenforPureOrganicApSpr.31.12.2019.Derskalikkeudarbejdesnoter.

4.3 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Pure Organic ApS tilhører.

Uddrag
Som en eftervirkning af, at virksomheden blev opkøbt af den norske familievirksomhedAgra blevdefusioneret med en af deres største konkurrenter, GraastenSalater. Dettevilkommetilat medføre en øget omsætning for virksomheden.

---

Påvirkningenafdennehændelsevilvære, at virksomhedens omsætning og bruttoresultat i regnskabsåret for 2017 blev påvirketpositivt

idetatdeblevopkøbti 2017.Manmåformode,atopkøbetafen konkurrent vil bidrage til en øget omsætning.

Derudoverhardetsikretdemenstærkere, positionindenforpålægssalater,saucer, remouladeogdressinger,somernogleaf demarkeder,dererivækst

OpkøbetafK-salaterhardogpåvirket resultatetførfinansielleposterogårets resultat negativt. Dette skyldes, at udgifterneiforbindelsemedopkøbet,samt

---

destigendeafskrivningerpåimmaterielle anlægsaktiver er steget i takt med dette. Endvidere har opkøbene skabt arbejdspladser

somhargivetmulighedfor at blive dygtigere, skabe flere udviklingsmuligheder, samt at få flere generellekompetencer.

---

Denne hændelse har resulteret i deres unikke evne indenfor produktudvikling. Disseproduktudviklingerbliverskabtitakt medkundernespræferencer.

Detteskaber enstærkerekunderelation.Detteharskabt enstortilfredshedforkundernes,idetde blivertilbudtetbredere,stærkereogmere spændendesortiment.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu