Planternes optagelse af næringsstoffer og kvælstofkredsløbet

Indholdsfortegnelse
A. Plantens makronæringsstoffer
- 1. Udfyld nedenstående skema:

B. Optagelse af næringsstofferne
- 2. Hvilke næringsstoffer kan optages gennem plantens spalteåbning? (OBS. kuldioxid er ikke et næringsstof).
- 3. Hvordan er plantens rodsystem opbygget for at kunne optage flest mulige næringsstoffer? (husk at kigge på figur 165)
- 4. Hvordan sikres optagelse af positivt ladede næringssalte som NH4+ (ammoniumion), K+ (kaliumion) og Ca2+ (calciumion)? Brug figur 183 fra Biologi i fokus, som er indsat ovenfor.
- 5. Ler- og humuspartikler i jorden er negativt ladede. Hvilken betydning har det, at den positive + +2+ + ion H3O bindes kraftigere til ler- og humuspartiklerne end K , Ca og NH4 ?
- 6. Hvordan optages den negative nærings-ion nitrat NO - ?
- 7. De særlige forhold omkring nitrat-ionen betyder, at den let udvaskes. Hvad kan det betyde for det omgivende vandmiljø?

C. Symbiose
8. Beskriv det samspil, der er mellem planterne rødder og de bakterier der er i jorden omkring rødderne.
9. Beskriv det samspil, der er mellem planterne rødder og de svampe der er i jorden omkring rødderne. Det, der kaldes mykorrhiza.
10. Redegør for kvælstofkredsløbet
11. Brug nedenstående figur og jeres kendskab til kvælstofkredsløbet til at forklare, hvordan sådanne bræmmer (ses som en våd eng på figuren) kan være med til at beskytte vandmiljøet.
12. Giv et bud på, hvorfor 10 meters bræmmerne blev droppet efter så kort tid. I er velkomne til at søge på nettet, hvis der er tid.

Uddrag
Når dyr og planter bliver spist eller rådner bort, omsættes det organisk bundne kvælstof til uorganisk kvælstof gennem en række nedbrydningstrin. Processen kaldes mineralisering.

Mange organismer (fx snegle, orme, insekter og bakterier) deltager i processen, og sidste ende bliver kvælstof frigivet som ammonium (NH4+).

Denne del af kvælstofomsætningen betegnes ammonifaktion. De større organismer, fx orme, finder materialet. Det giver mange små partikler og dermed flere overflader, som bakterierne kan udnytte.

Først da sker der for alvor en frigivelse af ammonium. Planter kan kun optage uorganisk kvælstof og er derfor afhængige af, mineraliseringen leverer det nødvendige uorganiske kvælstof.

Det ammonium, der dannes ved kvælstof mineraliseringen, kan en bestemt bakteriegruppe udnytte i deres stofskifte. Det er de nitrificerende bakterier. De ilter nitrikation.

Det sker kun, hvor der er ilt til stede. Bakterierne får energi ud af denne specielle respiration proces og udnytter energien til at fiksere kuldioxid, dvs. de producer organisk stof ved kemosyntese og hører til gruppen af kemolithoutrofe bakterier.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her