Opløselighed og opløselighedsprodukt for sølvsulfat | Kemi

Indholdsfortegnelse
Formål ........................................................................................................................................ 3
Teori...........................................................................................................................................3
Materialer ................................................................................................................................... 3
Apparatur ...............................................................................................................................3
Kemikalier.............................................................................................................................. 3
Fremgangsmåde ......................................................................................................................... 3
Dag 1......................................................................................................................................3
Dag 2......................................................................................................................................4
Billeder ................................................................................................................................... 4
Resultater ...................................................................................................................................4
Resultatbearbejdning.................................................................................................................. 4
Mængden af opløst sølv ......................................................................................................... 4
Beregning af sølv- og sulfatkoncentrationer..........................................................................5
Sølv ....................................................................................................................................5
Sulfat .................................................................................................................................. 5
Opløselighedsproduktet af sølvsulfat.....................................................................................5
Opløseligheden af sølvsulfat..................................................................................................5
Afvigelse ................................................................................................................................ 6
Opløselighedsprodukt ........................................................................................................ 6
Opløseligheden ..................................................................................................................6
Skema..................................................................................................................................... 6
Fejlkilder .................................................................................................................................... 6
Diskussion .................................................................................................................................. 6
Konklusion ................................................................................................................................. 7

Uddrag
Der er i dette forsøg blevet anvendt 50mL mættet sølvsulfat-opløsning og 15cm kobber- tråd for at opfylde formålet som er, at bestemme opløseligheden (g/100mL) og opløse- lighedsproduktet for sølvsulfat.

Grundet placeringen af sølv og kobber på spændings- rækken overdrager kobber sine elektroner til sølvionerne og går derfor på ionform, hvoraf der sker et fald i massen af fast kobber. Denne masseforskel bruges til at regne mængden af opløst sølv, koncentrationerne af sølv og sulfat, opløseligheden og opløse- lighedsproduktet for sølvsulfat.

Dette er herefter blevet sammenlignet med tabelværdierne for sølvsulfats opløselighed og opløselighedsprodukt, hvoraf afvigelsen er 497,5% og 460,6% for sølvsulfats opløse- lighedsprodukt og 12,25% og 9,875% for opløseligheden. Der kan derfor konstateres, at fejlkilderne har haft indflydelse i udkommet af resultaterne.

En af fejlkilderne omhand- lede en spildt mængde sølvsulfat, der for forsøg 1 har betydet, at der ikke har været præcis 50mL sølvsulfat til reaktionen.

Dette betyder for forsøg 1, at koncentrationen må være for lav og derved givet et for lavt opløselighedsprodukt eller opløselighed. Der- imod har spildet været så minimalt, da det kun var i form af enkelte dråber, at dette vur- deres til ikke at have haft større indvirkning i resultatet.

Før kobbertråden anbringes i sølvsulfat, skal den pudses med jernuld for at fjerne oxi- dationer og urenheder.

Hvis dette ikke har været udført tilstrækkeligt, kan det have for- hindret kobberet i at reagere fuldstændigt med sølvionerne, men da vores forsøg ikke viser tegn på dette, vurderes det ikke til at have haft større indflydelse.

Ved en overmættet opløsning af sølvsulfat, vil der være en rigelig mængde af sølvioner til at reagere med kobber og reaktionen vil forløbe hurtigere.

Dette kan derfor give en højere koncentration og derved et højere opløselighedsprodukt og opløselighed af sølv- sulfat. Dette forekommer også ved en utilstrækkelig filtrering og vurderes til at være en sandsynlig fejlkilde.

Der kan i den anvendte kobbertråd forekomme urenheder, hvis den har indeholdt andet end kobber. Hvis der har været blandet andre metaller fx zink eller aluminium med kob- beret, er disse metaller mere villige til at afgive deres elektroner og derfor vil reaktio- nen forløbe hurtigere og derved give et højere opløselighedsprodukt og opløselighed.

Dette kan været tilfældet og vurderes derfor som en sandsynlig fejlkilde.

Efter tråden har reageret med sølvsulfat, renses den med vand og acetone, hvorved den vejes. Hvis tråden ikke har været hel ren eller haft rester af vand eller acetone, vil dette påvirke resultaterne ved et lavere opløselighedsprodukt. Da dette ikke er tilfældet ved vores resultater, vurderes dette til at være usandsynligt.

Hvis forsøget har stået i en højere temperatur end 24°Ckan det have øget opløselig- hedsproduktet og derved været en mulig fejlkilde.

Disse fejlkilder har muligvis bidraget til afvigelsen af resultaterne, hvorved forskydnin- gen af ligevægten har været forskudt mod højre, da ligevægtskonstanten har været hø- jere end Ko fra tabelværdien.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her