Indholdsfortegnelse
Formål
Apparatur og kemikalier
Arbejdsgang
Resultater
Behandling af resultater
- Afgør for hvert af de tilsatte stoffer (1. kolonne), om det er en ionforbindelse eller en molekylforbindelse (Brug bilag 1)

- Forklar om vand, Ethanol, heptan eller urea er upolære, lidt/svagt polære eller polære (Brug bilag 1 - indsæt strukturformler i rapporten)

- Vurdér ud fra resultaterne, hvordan polære og upolære stoffer kan blandes eller opløses i hinanden. Vurdér i hvilke opløsningsmidler (polære/upolære) ionforbindelser kan opløses. Lav en ”regel” som beskriver jeres konklusion.

- Grupper som -C=O, –OH og –NH2 siges at være hydrofile eller lipofobe, mens –CH3 fx er hydrofob eller lipofil.Undersøg og forklar betydningen af de fire begreber.

Del 2: Hydrofile og hydrofobe grupper i et molekyle

1. Tegn strukturformlen for octan-1-ol. Det er en alkohol med 8 C’er i kæden. - gennemgået 24/9.
2. Undersøg for hvert alkoholmolekyle, hvad det indeholder af hhv. hydrofile eller hy- drofobe grupper, og angiv antallet af hhv. hydrofile og hydrofobe grupper. -CH2 − og -CH3 tæller hver som én gruppe.

Markér hydrofile grupper med rødt.
(Brug evt. figurerne ovenfor og markér med cirkler i et tegneprogram).

Apparatur:
Kemikalier:
Fremgangsmåde og resultatskemaer:
Blandbarhed
Databehandling:

1. Beskriv og forklar observationerne fra forsøget, og opstil en regel for hvorvidt hver
enkel af alkoholerne er blandbar med det polære opløsningsmiddel vand eller det
upolære opløsningsmiddel heptan.
2. Hvordan kan det være muligt at et stof er opløseligt i både vand og heptan?
3. Hvor mange hydrofobe grupper skal der mon generelt være i forhold til antallet af hydrofile grupper, hvis stoffet skal kunne opløses i et polært opløsningsmiddel? Brug resultaterne fra Spørgsmål 1.

Konklusion:
Lav en kort beskrivelse af resultaterne og konklusionerne fra de to øvelser (5 - 10 linjer).

Uddrag
Hæld ca. 3 mL vand i hvert af de 4 reagensglas. Tilsæt de angivne stoffer i hvert sit reagensglas - 3 mL, når det er en væske og en halv spatelfuld, når det er fast stof.

Sæt prop på reagensglassene og ryst grundigt. For væskerne noteres, om stoffet er "blandbart" eller "ikke blandbart", mens der for de faste stoffer noteres om stoffet er "letopløseligt" eller "tungt opløseligt" i det opløsningsmiddel, som under- søges.

Tag evt. et billede af reagensglassene med indhold. Tøm reagensglassene i affaldsdunkene som anvist på tavlen og gør klar til næste delforsøg.