Natur & Menneske | Naturgeografi

Indholdsfortegnelse
1. Skjern Å’s opland

2.Måling og udregning af vandføringen i Skjern Å
- Forberedelse:
- Feltarbejde:
- Feltarbejde:
- Måling af vandløbets bredde og vanddybde samt måling af strømhastighed med strømhastighedsmåler:
- Materialer:
- Måling af vanddybder:
- Indtegning af tværsnitsprofil:
- Måling af vandets strømhastighed med æble på et lige stræk:
- Materialer:
-Beregning af vandføringen:

3. Vandstanden i Skjern Å i løbet af et år

4. Skjern Å’s morfologi

5. Historien om Skjern Å

Uddrag
Alle vandløb har et topografisk opland, som er det overfladeareal, der leverer vand til vandløbet. De forskellige vandløbs opland afgrænses af vandskel mellem oplandene.

I skal ved hjælp af digitale kort kortlægge Skjern Å’s opland. Dette gøres ved at indtegne oplandet digitalt, hvorefter oplandets areal udregnes. For at spare tid vedtager vi, at vandskellet går midt mellem to vandløb.

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv2-bek-2019

Vælg Vandområdernes afgrænsning og typologi ude til venstre og aktivér kortet Vandområder, Vandløb

---

Feltarbejde er en meget vigtig arbejdsmetode i naturgeografi. Hvis vi vil prøve at forstå og forklare den verden, der omgiver os, så er vi også nødt til at tage ud og indsamle data fra den.

Dette gøres gennem observationer, målinger og indsamling af prøver – uanset om solen skinner  eller det regner .

Forberedelse:
Det er nødvendigt at forberede sig inden feltarbejdet, således at man præcist ved, hvilke målinger man skal foretage, hvilket udstyr man skal anvende samt hvordan fremgangsmåden er.

Des bedre forberedt man er hjemmefra, des bedre kan man imødegå uventede hændelser, der jo altid kan indtræffe i den virkelige verden (= uden for klasselokalets sikre og trygge rammer).

Feltarbejde:
Hvis man ønsker at finde vandføringen i et vandløb, er det første skridt at måle bredden og dybden af vandløbet.

Data kan efterfølgende tegnes ind på et diagram, der viser udformningen af vandløbets tværsnit, samt til at udregne tværsnitsarealet af vandløbet.

Tværsnitsarealet skal derefter ganges med målingen af strømningshastigheden til at beregne vandløbets vandføring.

Vandløbet fører dog ikke kun vand med sig, det transportere også sedimenter som grus, sand, silt og ler. Ved prøvetagning af jordprøver i forskellig dybde nær vandløbet, kan man få noget at vide om strømforholdene i nutidens og fortidens vandløb.

De aflejrede bundsedimenter afspejler strømhastigheden i form af deres kornstørrelse – des større kornstørrelse – des større strømhastighed.

Måling af vandløbets bredde og vanddybde samt måling af strømhastighed med strømhastighedsmåler:

Materialer: Målebånd, målestade, strømhastighedsmåler, øvelsesvejledning og skriveredskaber

Mål bredden af vandløbet ved at placere målebåndet lige ved vandkanten i begge sider med brug af trækfærgen – pas på målebåndet, som vi har lånt af idræt.

Vær opmærksom på at holde målebåndet så stramt som muligt, således at målingen bliver præcis. Indfør målingen i opgaven. Herefter måles vanddybden ved forskellige afstande fra bredden – og disse noteres ind i tabellen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu