Komplette erhvervsjura noter med inholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse
1 Retsfilosofi og etik 7
1.1 Hvad er jura 7
1.2 Hvor kommer juraen fra 8
1.2.1 Moral 8
1.2.2 Uformelle normer 8
2 Danske retskilder og juridisk metode 8
2.1 Retskilder 8
2.1.1 Rangorden 8
2.2 Lovtyper 9
2.2.1 Deklaratorisk lov 9
2.2.2 Præceptiv lov 9
2.3 Fortolkning af lov 9
2.4 Juridisk metode 10
3 Internationale retskilder - EU 10
3.1 Retskilder i EU 10
4 Det danske domstolssystem 11
4.1 De almindelige domstole 11
4.1.1 De almindelige domstoles opbygning 11
4.1.2 Borgerlige sager 11
4.2 Specialdomstole 13
4.3 Voldgiftsretten 13
4.4 Klage- og ankenævn 13
5 Erstatning uden for kontrakt 13
5.1 Parterne i erstatning uden for kontrakt 14
5.2 Betingelser for erstatning 14
5.2.1 Tab? (hvis ja -> videre til næste betingelse) 14
5.2.2 Ansvarsgrundlag? (hvis ja -> videre til næste betingelse) 15
5.2.3 Kausalitet/årsagssammenhæng? (hvis ja -> videre til næste betingelse) 16
5.2.4 Adækvans/påregnelighed? (hvis ja -> videre til næste betingelse) 16
5.2.5 Ingen egen skyld? (uanset svar -> videre til næste betingelse) 16
5.2.6 Ingen særlige ansvarsfrihedsgrunde (hvis ja -> erstatning) 17
5.3 Børns erstatningsansvar 17

5.4 Skader dækket af forsikring 17
6 Produktansvar 17
6.1 Forbrugere 17
6.1.1 Producent 17
6.1.2 Mellemhandlere 18
6.2 Erhvervsdrivende 18
7 Aftaleloven 18
7.1 Vigtige udgangspunkter i Aftaleloven 19
7.2 Indgåelse af aftaler 19
7.2.1 Tilbud 19
7.2.2 Accept 19
8 Aftaleloven – fuldmagt 20
8.1 Parterne i et fuldmagtsforhold 20
8.1.1 Grænse og bemyndigelse 21
8.2 Typer af fuldmagt 21
8.2.1 Fuldmagt med særlig tilværelse 21
8.2.2 Fuldmagt uden særlig tilværelse – aka en §18-fuldmagt 22
8.3 Tilbagekaldelse af fuldmagt 22
8.4 Prokura 23
9 Aftaler ugyldighed 23
9.1 Tilblivelsesmangler 23
9.1.1 Stærke ugyldighedsgrunde 23
9.1.2 Svage ugyldighedsgrunde 24
9.2 Indholdsmangler 25
9.2.1 D.L. 5-1-2 (= Danske Lov femte første anden) 25
9.2.2 Aftalelovens generalklausul - §36 25
9.3 Svigtende forudsætninger 25
10 Forbrugeraftaler 25
10.1 Retskilder 26
10.2 Lov om visse forbrugeraftaler 26
10.2.1 Fortrydelsesret 26
10.2.2 Forbud mod uanmodet henvendelse 26
10.2.3 Salg uden for fast forretningssted 26
10.2.4 Fjernsalg 27

10.2.5 Forsikring 28
11 Markedsføringsret 28
11.1 Generalklausulen (markedsføringslovens §1) 28
11.2 Forbud mod vildledning (markedsføringsloven §3) 28
11.3 Reklameidentifikation 29
11.4 Sammenlignende reklame 29
11.5 Vejledningspligt 29
11.6 Uanmodet henvendelse 29
11.6.1 Anden direkte fjernkommunikation 29
11.7 Markedsføring rettet mod børn og unge 29
11.8 Salgsfremmende foranstaltninger 29
11.9 Garanti 29
11.10 Forbrugerombudsmanden 29
12 Handelskøb 30
12.1 Varetyper 30
12.1.1 Specieskøb 30
12.1.2 Genuskøb 30
12.2 Levering 30
12.3 Risikoovergang 30
12.3.1 Spillerum (SAS) 31
12.3.2 Fordringshavermora 31
12.4 Leveringsstedet 32
12.4.1 Pladshandel 32
12.4.2 Distancehandel 32
12.5 Leveringstid 33
12.6 Forsinket levering – sælgers misligholdelse 33
12.6.1 Købers misligholdelsesbeføjelser 34
12.7 Sælgers ydelse 35
12.8 Mangelfuld levering – sælgers misligholdelse 35
12.8.1 Sælgers oplysningspligt 35
12.8.2 Købers undersøgelsespligt 35
12.8.3 Købers misligholdelsesbeføjelser 36
12.9 Købers misligholdelse 37
12.9.1 Sælgers misligholdelsesbeføjelser 37

12.10 Købers anticiperede misligholdelse 38
12.10.1 Sælgers misligholdelsesbeføjelser 38
13 Forbrugerkøb 38
13.1 Levering og risikoovergang 38
13.2 Leveringsstedet 39
13.2.1 Pladshandel 39
13.2.2 Distancehandel 39
13.3 Forsinket levering – sælgers misligholdelse 39
13.3.1 Købers misligholdelsesbeføjelser 40
13.4 Mangelfuld levering – sælgers misligholdelse 40
13.4.1 Sælgers oplysningspligt 41
13.4.2 Sælgers generelle forbehold 41
13.4.3 Forbrugerens undersøgelsespligt 41
13.4.4 6 måneders formodningsreglen 41
13.4.5 Købers misligholdelsesbeføjelser 41
14 Internationale køb 42
14.1 Værneting 42
14.1.1 EU-lande 42
14.1.2 Forbrugerkøb 42
14.1.3 Handelskøb 42
14.2 Lovvalg 43
14.2.1 Forbrugerkøb 43
14.2.2 Handelskøb 43
15 International købelov - CISG 43
15.1 Køb eller aftale 43
15.2 Hvornår skal CISG anvendes 43
15.3 Overordnede særpræg ved CISG 44
15.4 Reglerne i CISG 44
15.4.1 Sælgers misligholdelse 44
15.4.2 Købers misligholdelse 45
15.5 Risikoovergang i CISG 46
15.5.1 Forsendelseskøb 46
15.5.2 Ikke-forsendelseskøb 46
15.5.3 Leveringsklausuler 46

16 Kredit 46
16.1 Forbrugerkredit 46
16.1.1 Oplysningspligt 47
16.1.2 Forbud mod pant i kreditkøb 47
16.1.3 Kreditkøb med ejendomsforbehold 47
17 Individualforfølgning 48
17.1 Inkasso 48
17.2 Fogedretten 48
17.3 Eksekutionsgrundlag 48
17.4 Udlægsaktiver 48
17.4.1 Hvilke aktiver kan der gøres udlæg i 49
18 Universalforfølgning 49
18.1 Akkord 49
18.1.1 Frivillig akkord 49
18.1.2 Tvangsakkord 50
18.2 Konkurs 50
18.2.1 Betingelse for konkurs 50
18.2.2 Begæring af konkurs 50
18.2.3 Fristdagen 50
18.2.4 Kurator 50
18.2.5 Konkursmassen 50
18.2.6 Konkursordenen 51
18.2.7 Personlig hæftelse 51
18.2.8 Gældssanering 51
19 Kaution (kreditsikring) 52
19.1 Hæftelse 52
19.2 Ugyldighed 52
19.2.1 Svage ugyldighedsgrunde 52
19.2.2 Stærke ugyldighedsgrunde 53
19.3 Kautionsformer 53
19.4 Samkaution 53
19.5 Regresret 53
19.6 Kautionens ophør 54
20 Pant 54
20.1 Stiftelse af panteret 54
20.2 Former for pant 54
20.2.1 Håndpant 54
20.2.2 Underpant 55
21 Tinglysning 55
21.1 Prioritetsvirkning 55
21.2 Hvem tinglyser 55
21.3 Tinglysningens retsvirkning 55
21.3.1 Aftaleerhverver 55
21.3.2 Retsforfølgende kreditor 56
21.3.3 Arving 56
21.4 Tingbogens gyldighedsvirkning, TL § 27 56
22 Ansættelsesret 57
22.1 Ansættelsesbevis 57
22.1.1 Arbejdsgiverens oplysningspligt 57
22.2 Ligebehandling 57
22.2.1 Forskelsbehandling 57
22.3 Barsel 58
22.4 Ferie 58
22.4.1 Optjening af ferie 58
22.4.2 Afholdelse af ferie 58
22.4.3 Udbetaling af feriepenge 59
22.4.4 Sygdom på første feriedag 59
22.4.5 Sygdom opstået i ferien 59
22.4.6 Feriepenge ved fratrædelse 59
22.5 Funktionærer 60
22.5.1 Arbejdsgiverens forpligtelser overfor funktionæren 60
22.5.2 Sygdom 60
22.5.3 Opsigelsesvarsler 60
23 IT & Jura 61
23.1 Markedsføring via nettet 61
23.2 Betaling på nettet 62
23.3 Misbrug af betalingskort 62

Uddrag
Jura er læren om hvordan vi tolker og forstår de regler vi har i vores samfund. Reglerne forsøger at styre vores handlinger i en korrekt retning.

Straffe anvendes til at afskrække os fra at bryde reglerne. Straffen suppleres af vores moralske følelse. Vores moral medvirker til at kontrollen med overholdelsen af reglerne kan minimeres.

---

Hvis accepten når frem inden acceptfristen, men ikke stemmer overens med tilbuddet er der tale om uoverensstemmende accept. Der kan fx være tale om at prisen ikke er den samme som i det afgivne tilbud.

En uoverensstemmende accept opfattes som et afslag i forbindelse med et nyt tilbud. Det vil sige at tilbudsgiveren ikke er bundet af det tilbud som han oprindeligt sendte til acceptanten, men han kan vælge at acceptere hvis han vil.

Som ved forsinket accept er der pligtmæssig reklamation ved vildfarelse. Der er tale om vildfarelse i det tilfælde hvor acceptanten tror at accepten er i overensstemmelse med tilbuddet. Han kan fx have læst tilbuddet forkert.

I dette tilfælde skal tilbudsgiveren give acceptanten besked om at accepten ikke stemmer overens med tilbuddet og at der derfor ikke er indgået en aftale.

Såfremt tilbudsgiveren ikke gør dette er aftalen indgået med de i accepten beskrevne betingelser.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu