Klima og vækst | IØ opgave | 10 i karakter

Problemformulering
Denne problemstilling har ledt os frem til følgende problemformulering:
Først vil vi redegøre for begreberne miljøpolitik og klimapolitik, samt Danmarks brug heraf.

Dernæst vil vi analysere den historiske økonomisk vækst i en 10-årig periode, samt hvilke udfordringer der kan kan være, i samspillet mellem økonomisk vækst og miljø

Afslutningsvis vil vi vurdere hvilke danske virksomheder der er længst med klimamål i Danmark, og se på hvordan det går set i forhold til 2030 målet.

Indledning
Vi har efterhånden vænnet os til at høre om klimaforandringer, CO2-udledninger, og alternativ energi.

Men i de seneste år, er klimadebatten til dels blevet erstattet af diskussioner – blandt politikere, virksomheder og NGO’er – om bæredygtighed og grøn omstilling.

Men hvad betyder de nye begreber egentlig? Debatten er især taget til efter Folketingsvalget i 2019, hvor miljø- og klimapolitik ifølge mange meningsmålinger, var det vigtigste emne for vælgerne.

Bæredygtig udvikling og grøn omstilling bruges ofte, når man taler om at finde nye grønne teknologier, bedre ressourceudnyttelse

nye forretningsmodeller, mere miljøvenlige produkter, nye måder at prissætte goder på, og en mere bæredygtig forbrugeradfærd.

Grundlæggende handler den grønne omstilling om overgangen fra den nuværende “sorte” økonomi, som er baseret på fossil energi (kul, gas og olie) til en ”grøn” økonomi

der i højere grad baserer sig på vedvarende energikilder som sol, vind og vand. For at være foregangsland for den grønne omstilling, vil væksten spille en afgørende rolle .

Danmark ses som et foregangsland i forhold til den grønne omstilling, og satte også verdensrekord tilbage i 2017.

Det er dog vigtigt, at den grønne omstilling ikke tilsidesætter væksten i et land. Hvis vi som land har en grønnere omstilling, men ikke vækster, samtidig med at nabolande gør, vil vi i Danmark blive et relativt fattigere land.

Indholdsfortegnelse
Indledning…………………..…………………………………………..……..s. 2
Problemstilling………………………………………………………….……..s. 2
Problemformulering……………………………………………………….…...s. 3
Metodiske overvejelser………………………………………………………s. 3-4

Redegørelse
Miljøpolitik………………………………………………………..………..s. 4-5
Økonomiske instrumenter………………………………………………………s. 5
Danmarks miljøpolitik…………………………………………………..……s. 5-6
Klimapolitik…………………………………………………………….……..s. 6
Økonomiske instrumenter………………………………………………....……s. 6
Danmarks klimapolitik………………………………………………..………..s. 7

Analyse……………………...………………………………..……...………..s. 7
Den økonomiske vækst i Danmark…………………………………….......……s. 7-8
Når Danmark vækster, hvilke industrier vækster så? …………………….……......s. 8
Eksport……………………………………………………………..……...…….s. 8-9
Konkurrenceevne……………………………………………………………......…..s. 9
Hvilket samspil der er i mellem økonomisk vækst i dk og hensyn til miljøet…9-11
Målkonflikt…………………………………………………………....……12-13

Vurdering…………………………………………………………..…….…s. 13-15
Konklusion…………………………………………………………….…...…s. 15-16
Litteraturliste……………………………………………………………..…...…s. 17
Bilag………………………………………………………………………...….s. 18-19

Uddrag
4.1 Miljøpolitik
Miljøpolitik er den politik, der har til formål at opnå en bedre balance mellem forbrug af råstoffer, produktion og frembringelse af forurenende affaldsstoffer.

Det kan ske ved at ændre institutioner, regler og tilskyndelser for økonomisk aktivitet. Miljøpolitik handler meget om, hvordan vi behandler verden på, og det er både på lokalt, nationalt og globalt plan.

På det lokale plan påvirkes vi af luftforurening, og lugtgener fra industri og trafik. Især bilernes udledning af partikler, har i mange år været et stort problem.

Følgerne er bl.a. luftvejssygdomme samt skader på bygninger, og dermed begyndte udviklingen af elbiler, som skulle være svaret på at afhjælpe problemet.

På det nationale plan ligger problemet i ophobningen af affald. Det er både industriens og husholdningernes udledning af spildevand, der er nogle af de helt store forureningskilder.

Derudover har landbruget også været i stor fokus, da gødningsforbruget har været massivt, og det nitrat, som findes i gødning har forurenet både grundvand og vandløb.

Det nitratholdige vand siver efterfølgende videre ud i havene, og medfører iltsvind og fiskedød. På globalt plan kommer man ikke udenom den globale opvarmning, som frygtes på verdensplan.

Den globale opvarmning kan have katastrofale medfølger, hvis der ikke sker en markant ændring verden over, i de kommende år.

Stigende vandstande i verdenshavene, samt et mere ekstrem vejr, er nogle af konsekvenserne ved de stigende temperaturer.

Miljøpolitik forsøger derfor at ændre rammerne, således at der tages hensyn til miljøet ved brug af instrumenter, som bruges til regulering der kan sikre, at miljømål realiseres.

Efterfølgende kontrolleres, om kravene i reguleringen efterleves, og manglende opfyldelse af reguleringen resulterer i konsekvenser.

4.1.1 Økonomiske instrumenter
Der er forskellige økonomiske instrumenter, som kan tages i brug i forhold til miljøpolitik på nationalt plan.

Først er fremmest er der den direkte regulering, nemlig miljøafgifter, som er en måde at begrænse CO2-forurening, ved at sætte grænser for udledningen, som dog kræver meget administrativt arbejder.

Man vælger derfor at pålægge en afgift på udslippet, så husholdninger og virksomheden mindsker udslippet.

Metoden har mange fordele, da både virksomhed og husholdning skal betale for den forurening de har påført samfundet.

Et andet økonomisk instrument, som kan benyttes, er tilskud. Hvor afgifterne kan ses som en straf, kan man omvendt bruge tilskuddet som en belønning for at fremme den miljøvenlige adfærd.

Tilskuddet kan være i form af støtte til en miljørigtig produktion, som eksempelvis økologiske fødevare eller produkter.

Et tredje instrument er omsættelige forureningskvoter, som kort fortalt er et system med omsættelige forureningskvoter der sikrer, at en given forurening sker hos de virksomheder, der har de højeste rensningsomkostninger.

Ligeledes foregår forureningsbekæmpelsen hos de virksomheder, som har de laveste omkostninger.

Der sker altså en samfundsmæssig optimal fordeling af rensningsomkostningerne, som ikke vil finde sted, hvis alle skal bidrage lige meget til forureningsbekæmpelsen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu