Indholdsfortegnelse
3f SAA 2020 – Udenrigs-og sikkerhedspolitik
Opgave 1
1a:
1b: Hvad kan du på baggrund af tabel 1b udlede om udviklingen i militære udgifter i verden på?
- Tabel 1B Militærudgifter i udvalgte lande. 2006-2015. Indekstal.

Danmarks forsatte udenrigs- og sikkerhedspolitik gennem afhængighed og samarbejde med USA – sammenligning

Uddrag
I tabel 1. fremgår udviklingen i udgifter til militær i fire lande i perioden 1991-2014 angivet i procent af BNP.

Det ses her at Schweiz er det land der har de færreste militærudgifter over hele perioden. Dette kan skyldes at Schweiz historisk set har haft en streng neutral linje som de stadig fastholder.

Landets valg om at fører neutralitetspolitik medfører at de ikke har brug for lige så omfattende og bekostelige militærenheder, som lande som Danmark og USA der tager del i globale krige eller konflikter.

---

Vi lever i en globaliseret verden som på mange områder har medført og skabt et øget behov for internationalt politisk samarbejde.

Danmark er et aktivt medlem af flere internationale samarbejder, gennem organisationer som bl.a. NATO, som er med til at sikre landets fred, sikkerhed og den internationale retsorden.

NATO er en international organisation for politisk og militært forsvarssamarbejde omkring den nordlige del af Atlanterhavet, med allierede som bl.a. supermagten USA.

Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik bærer derfor i høj grad præg af disse samarbejder, som både medfølger fordele og ulemper.

Forskere og eksperter på området har forskellige holdninger og strategier til, hvordan Danmarks fremtidige planer for udenrigs- og sikkerhedspolitik bør se ud og hvordan det tætte samarbejde med USA skal tilpasses den nye magtfordeling i verdenen.

I bilagende 2.a, 2.b og 2.c fremgår netop disse tanker ud fra henholdsvis Mikkel Vedby Rasmussen, Hans Mouritzen og Jens Ringsmose perspektiver på anliggende.

I alle bilagende er der enighed om at fortsætte et godt og fredeligt samarbejdet med USA da det er en nødvendighed for en småstat som Danmark.

Fælles for Mikkel Vedby Rasmussen og Hans Mouritzen ses det dog også at de mener at Danmark i højere grad bør prioritere landets egne nationale interesser i stedet for at fokusere på tilpasningspolitik.

De mener begge to at Danmark vil gøre klogt i at arbejde sig hen mod balancepolitik, hvor de tænker mere selvstændigt og på egne præmisser i internationale interagerende, fremfor at lade sig styrer af USA´s dominanspolitik.

Mikkel Vedby Rasmussen stiller sig i bilag 2.a kritisk overfor samarbejdet med USA, da der har været en fremtrædende øget nationalistisk tendens blandt amerikanerne.