Opgavebeskrivelse
Jeg vil redegøre for de sociale forhold på landet i 1800-tallet med særligt fokus på de fattiges forhold og undersøge forholdene på fattiggårde ud fra historiske kilder.

Jeg vil redegøre for Det Moderne Gennembrud, og analysere og fortolke Henrik Pontoppidans novelle ”Naadsensbrød” fra 1887.

Til sidst vil jeg diskutere om novellens skildring af fattiggården og de fattiges rettigheder er realistiske ud fra en litterær analyse og inddragelse af de gennemgåede historiske kilder.

Problemformulering
Hvordan var de fattiges forhold på landet i 1800-tallet, hvilke rettigheder og muligheder havde de, og hvordan skildres det i litteraturen?

Indledning
I denneopgave vil jeg i danskdelen tage udgangspunkt i en analyse og fortolkning af Henrik Pontoppidans novelle ”Naadsensbrød” fra novellesamlingen ”Ved hytterne”.

I den historiske del vil jeg gennem flere historiske kilder undersøge, hvordan levevilkårene på fattiggården og forholdene på landet for fattige var i 1800-tallet. Slutteligt vil diskutere om Pontoppidans skildring af fattiggården er realistisk.

Indholdsfortegnelse
Indledning s. 3 Redegørelse af de sociale forhold i 1800-tallet med særligt fokus på fattiges forhold:……. s. 3
Redegørelse af Det Moderne Gennembrud:………………………………………………….. s. 4
Analyse og fortolkning af ”Naadsensbrød” af Henrik Pontoppidan fra novellesamlingen ”Vedhytterne”:……………………………………………………………………………………..…. s. 5
Resume: ……………………………………………………………………………………….s. 5
Tid, forfatter og titel:…………………………………………………………………...…… s. 5 Komposition:…………………………………………………………………………….…….s. 5
Fortæller og skrivestil:………………………………………………………………… …… s. 5
Personer og relationer:……..……………………………………………………………….. s. 6
Miljø: Psykisk og fysisk:…………………………………………………..………………… s. 6
Fortolkning:………………………………………………….……………………….………. s. 6
Undersøgelse af forholdene på fattiggårde:……………………………..……….…………….. s. 7
Diskussion om ”Naadsensbrød” har en realitisk skildring af fattigggården: …..…………... s. 8
Kort perspektivering: ………………………………………………………………..………….. s.9 Konklusion:……………...……………………………………………………………………….. s.9
Litteraturliste:…………………………………………………………………………...……… s.10

Uddrag
Jeg vurderer, det er centralt kort at diskutere troværdigheden af de kilder jeg har anvendt til at redegøre for levevilkårene på landet i 1800-tallet. Den første kilde, som jeg anvender, er skrevet af daværende læge. N.

Nommels har lavet en stor undersøgelse, hvor over 300 børn indgår, hvilket i sig selv må regnes for at være troværdigt, da Nommels er læge og til mit kendskab ingen grund havde til at forvrænge dataene og herved lægge sin egen dagsorden over undersøgelsen.

De to sidste kilder jeg har anvendt i redegørelsen, er beretninger. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at personerne bag beretningerne kan have personlige motiver i forhold til det skildrede og beretninger vil bære præg af personernes syn på verden.

Begge beretninger er førstehåndskilder og er nedskrevet en del år efter det de beretter om. Herved kan der være problemer om de husker begivenhederne helt korrekt, og man kan argumentere for, at de kunne have interesse i at skildre forholdene værre end de var.

Jeg vurderer dog ikke, at dette er tilfældet, da deres fortællinger i stor grad understøttes af hinanden og det passer med undersøgelsen af N. Nommels, hvorfor jeg ikke finder, at der grund til at antage at kilderne er utroværdige.