Indholdsfortegnelse
Forskellige form for ret/sag
Sådan bliver en sag behandlet
Principper:
Juridisk metode kap. 3
Erstatningsret
Ord
Kontraktforhold
Bonus paler familie
Ligefrem bevisbyrde
- Ansvarsgrundlag
o Omvendt bevisbyrde (præsumptionsansvar)
Tingsskade

Kapitel 9 - Aftaleret
- Tilbudsgiver er bundet
- Acceptanten er bundet
- Den legale acceptfrist

Kapitel 10 - fuldmagtsformer
- Legitimationen
- Bemyndigelsen
• Stillingsfuldmagt
• Forevisningsfuldmagt
• Specialfuldmagt
• Offentlig bekendtgjort fuldmagt
Ophør af fuldmagt med særlige kendetegn
Tilbagekaldelse
Ophør

Kap. 11 & 12
- Fuldmagt er meget normalt
- Bemyndigelse
Ugyldighedssituationer
Ophør af fuldmagt med særlige kendetegn
Markedsføringsloven:

Kapitel 20 - handelskøb (købeloven kap: 14, 20, )
Forsendelseskøb med aftalte klausuler
Sælgers misligholdelse

Forbrugerkøb (kap. 14)
Guide til problemløsning i køb
Pant
1. Hvad forstås ved løsøre?

2. Gør rede for et motiv til at foretage et kreditkøb. Dvs. at lånefinansiere fremfor at betale kontant.

3. Hvad forstås ved underpant?

4. En forbruger køber en bil og finansierer lånet via et lånetilbud fra sælger. Kan sælger tage pant i bilen som sikkerhed?

5. Hvad forstås ved håndpant?

6. Hvad forstås ved begrebet sikringsakt?

7. Hvad betyder tinglysning?

8. Hvorfor anvender man tinglysning i forbindelse med underpant?

9. Hvad er et pantebrev?

10. Hvad er en prioritetsrækkefølge i tingbogen?

11. Er en utinglyst panteret gyldig?

12. I hvilket tinglysningsregister skal underpant i et flygel tinglyses?

13. En panthaver begærer tvangsauktion over en lystyacht for et tilgodehavende på kr. 200.00. Tvangsauktionen indbringer kr.
250.000. Hvad sker der med forskelsbeløbet?

14. Kan to långivere have pant i samme aktiv?

15. Hvornår overgår ejendomsretten af et aktiv fra sælger til køber?

16. Køber har anskaffet et aktiv ved at optage et lån hos sælger, et såkaldt kreditkøb. Hvem har ejendomsretten til aktivet, mens lånet består?

17. Hvilken regel fremgår af købelovens § 28, stk. 2?

18. Hvorfor stilles der særlige krav til et ejendomsforbeholds gyldighed?

19. Forklar hvad en simpel kaution er.

20. Forklar hvad en selvskyldnerkaution er.

21. Hvad er et udlæg?

22. Hvad forstås ved det beskedne hjem?

Uddrag
Forskellige form for ret/sag
Strafferetssag - den ene part er anklager (ene part er staten) = morten messerschmidt og eu.
Her får man endten en bøde, fængsel, samfundstjeneste eller hæfte

Civilret - civile mod hinanden og politi er ikke med - rapport kan lægge, men er ikke en part.
Offentlig ret Her får man erstatning eller også bliver man frikendt

Der kan godt være parallelsager - hvis en slår en, skal de afsone og betale erstatning til den civile

---

• Stillingsfuldmagt er en fuldmagt, der følger med ansættelsen i en bestemt stilling, som efter lov eller sædvane giver beføjelse til at handle på en andens vegne inden for visse grænser.

Fx har kunderne ret til at tro, at en salgsassistent kan sælge butikkens varer, at en kassemedarbejder kan modtage penge, og at en personalechef kan ansætte medarbejdere.

• Forevisningsfuldmagt er en skriftlig fuldmagt, der er beregnet til at vise frem for tredjemand.

Som eksempel kan nævnes en fuldmagt til at hente en pakke på posthuset, sælge en antikvitet eller hæve penge i et pengeinstitut. Sådanne fuldmagter er ofte begrænset til en enkelt handling.

• Specialfuldmagt er speciel ved, at fuldmagtsgiveren i en særskilt skrivelse eller på anden måde gør tredjemand opmærksom på fuldmagtens eksistens og omfang

fx når et bilværksted får meddelelse om, at en bestemt medarbejder i et firma må få sin bil repareret på kredit på firmaets vegne.

Har en fuldmagtsgiver bekræftet en § 18-fuldmagt overfor tredjemand, se kapitlets afsnit Fuldmagt uden særlige kendetegn, bliver det til en specialfuldmagt.

• Offentlig bekendtgjort fuldmagt er en fuldmagt, der offentliggøres over for tredjemand via fx Statstidende eller dagspressen.

Det anses for en offentligt bekendtgjort fuldmagt, hvis en større virksomhed annoncerer med en reception for en netop tiltrådt salgschef.

Den mest omfattende fuldmagtsform er prokura. Prokura skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen, tinglyses i prokuraregisteret og offentliggøres derefter i Statstidende.

En prokurist kan indgå alle aftaler, der har med firmaets daglige drift at gøre. Dog kan en prokurist ikke uden særlig aftale sælge eller pantsætte fuldmagtsgiverens faste ejendom.

---

Kapitel 13 - forbruger aftaleloven
Der er en enkel bestemmelse, hvor forbrugeren nævnes, ellers nævner den ikke partere. Det er en hovedlov. Og er derfor et produkt af et derektiv.

Den har lovniveau - det er typisk tings om ikke står i aftaleloven, det er små specifikke rette. Det kan være retur- og fortrydelsesret. Persondatabeskyttelse.

B2C-lov med besluttelse af c’et.

EU-systemet, de laver direktiver. Der er besluttet at et juridisk område skal reguleres således. Det er stortset ens i alle lande grundet dette. Der kan være få ting, da der er mellemled, hvor der kan være en lille gråzone.